Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 22 >> 

Rapang latangt Ramé Kawing (Luk 14:15-24)

1Itug kali Mori Yésus curup koléy, ba le rapang moléy agu isé:

2“Paté Adak Surga rapang ca raja ata pandé ramé kawing te anakn.

3Hia wuat mendin te bénta weki situt poli taéd te ramé kawing hitu, maik ata situ toé gorid te mai.

4Hia jera kolé mendi cebanan, mai pedén: Taé agu isé situt poli taéd: Moro matan, hang poli taungs wédid, lembu laki agu paéng ata liwing daku poli taungs mbeléd; poli taungs nangket, mai koém kali ga oné ramé kawing ho’o.

5Maik isét poli béntad toé pinga lisé; manga ata duat oné umad, manga ata ngo wintuk gejur koéd,

6agu ata iwod deko mendi situ, wahéng agu mbelés lisé.

7Rabo kétay raja hitu, itu kali jera lawan ngo nitu kudut pandé ampus taungs isét ala mendi situ agu tapa bendar disé hitu.

8Poli hitu taé taung agu mendin: Hang ramé kawing polisg wédid, maik ata so’ot poli taéd, toé remo te hitu.

9Landing hitu ngo taung oné salang-salang dangka agu bénta taung céing kaut ata cumang de méu, kudut mai oné ramé kawing hitu.

10Itu kali ngod mendin situ agu impung taung lisé sanggéd ata cumang disé oné salang ata da’at molé, ata di’a molé, wiga penong ndéi ramé kawing hitu le meka.

11Du ngoy onén raja hitu te cumang agu meka situ, ita liha cengata toé paké ceca raméy.

12Mai taén agu hia: Oé asé-ka’én, apa maim hau cé’é ho’o, toé paké agu ceca latangt ramé? Maik ata hitu hema kin.

13Itu kali mai taé de raja hitu ngong mendin: Pongos wa’i agu limén, poli hitu oké oné nendep hitut tuil da’at. Nitu manga jéjéng agu’ kérek ngis.

14Ai dod ata béntad, maik cekoés kali ata piléd.”

Latang Te Bajar Taki Agu Kaisér (Mr 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Poli hitu ngos ata Parisi; jangka disé, co’o moléy lisé ngancéng seréntén Mori Yésus le can réi.

16Isé jera ata nungku disé cama laing agu ata Hérodian kudut réi agu Hia: “Tuang Guru, baé lami Ité ata molor, agu molor kolé toing salang de Mori Keraéng, agu Ité toé manga rantang céing kautd, ai Ité toé manga pilé atad.

17Taé koé agu ami, co’o nuk Dité: Ngancég ko toé téing taki agu Kaisér (raja data Roma)?”

18Maik baé le Mori Yésus nai da’at disé agu mai taén: “Co’o tara damang Akus méu, oé ata pisik?

19Toto damang agu Aku le méu séng hitut kudut taki laingy.” Ba lisé ca dinar oné Hia.

20Itu kali Hia réi isén: “Gambar agu tulis diong ho’o?”

21Mai walé disé: “Gambar agu tulis de Kaisér.” Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Téing agu kaisér apa ata paka téing le méu agu kaisér agu oné Mori Keraéng le méu apa ata paka téing oné Mori Keraéng.”

22Dengé walé hitu lenget kétas isé, agu ledong Mori Yésus, poli hitu ngos ga.

Réi Data Saduki Latang Te Mosé Du Poli Mata (Mr 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Du leso hitu mai pisa taus ata Saduki oné Mori Yésus, ata le ita disé, toé manga mosé kolé du poli mata. Réi lisé agu Hia:

24“Tuang Guru, taé di Musa, émé mata cengata agu toé manga na’a waén, asé-ka’én paka lili winan, kudut manga na’a waén, latang te asé-ka’én hitu.

25Mangag de pitu taus asé-ka’é, hiat ngaso kawingy, maik poli hitu matay. Landing le toé manga na’a waén, ledong winan hitu te lili le asé-ka’én.

26Nenggitu kolé hiat tesuan agu hiat te telun dengkir agu hiat tepitun.

27Agu cemol ga, du poli taungs matad isé, mata kolég inéwai hitu.

28Céing oné mai isét pitu situ te ciri rona laing de inéwai hitu du leso mosé koléd ata mata? Ai sanggéd isé poli wina laing inéwai hitud.”

29Walé de Mori Yésus agu isé: “Méu wéléngm, ai méu toé pecing Surak Nggelukm, nenggitu kolé kuasa de Mori Keraéng!

30Ai du leso to’o kolé, manusia toé laki agu toé wais, maik mosé ného malékat éta Surga.

31Maik latang te to’o koléd sanggéd ata mata, toéd bacang le méu ko, apa ata taé le Mori Keraéng, du Hia curup:

32Akuy Mori Keraéng di Abraham, Mori Keraéng di Ishak, agu Mori Keraéng di Yakub? Hia toé Mori Keraéng data matay, maik Mori Keraéng data moséy.”

33Ata do situt dengén, lenget laing lisé toingN.

Perénta Ata Mésén (Mr 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Du dengén lata Parisi, te Mori Yésus poli pandé jenger ata Saduki, itus nekekd weki disé

35agu cengata oné mai isé ata pecing Tauraty, réi te damang Hia:

36“Tuang Guru, perénta nia ata mésén oné Taurat?”

37Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Momang Mori Keraéng, mai wa mai nain, lawang wakarm agu lawang taung nuk naim.

38Hituy perénta ata mésén agu taki lén.

39Agu perénta tesuan, ata cama ného hituy, momang ga haé atam cama ného weki rum.

40Oné mai perénta so’o sua, wéod sanggéd Adak Taurat agu surak de sanggéd nabi.”

Woé-joé De Mori Yésus Agu Hi Daud (Mr 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Du rémé impung kid ata Parisi, réi le Mori Yésus, mai taén:

42“Co’oy nuk de méu latang te Mésias? Anak diong Hia?” Mai taé disé ngong Hia: “Anak di Daud.”

43Mai taé Diha agu isé: “Émé nenggitu, co’o weli hi Daud le titong de Nai Nggeluk ngancéng caro Hia Morig, du taén:

44Mori Keraéng poli curup agu Mori dakun: lonto ga oné racap wanang Daku, dengkir sangged ata bali de hau na’a Laku wa mai wa’im.

45Jari émé hi Daud caro Hia, Mori daku, co’oy néng Hia tara anak dihan koléy?”

46Toé kéta manga cengatan ata ngancéng walé Hia, agu pu’ung leso hitu toé kéta manga cengatan kolé ata mberes te réi cao-ca agu Hia. <<  Matius 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran