Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 7 : 22 >> 

NETBible: adultery, greed, evil, deceit, debauchery, envy, slander, pride, and folly.


AYT: perzinaan, keserakahan, kejahatan, tipu daya, hawa nafsu, iri hati, fitnah, kesombongan, dan kebodohan.

TB: perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.

TL: permukahan, kekikiran, kejahatan, tipu, hawa nafsu jahat, mata jahat, hujat, congkak, kebodohan.

MILT: pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, kebebalan.

Shellabear 2010: perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujahan, kesombongan, kebebalan.

KS (Revisi Shellabear 2011): perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujahan, kesombongan, kebebalan.

Shellabear 2000: perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujahan, kesombongan, kebebalan.

KSZI: berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata lucah, bermata jahat, dengki, mengkufuri Allah, berlagak sombong, dan bersikap bodoh.

KSKK: perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.

WBTC Draft: zina, keserakahan, kejahatan, penipuan, perbuatan dosa, cemburu, fitnah, keangkuhan, dan kebodohan.

VMD: zina, keserakahan, kejahatan, penipuan, perbuatan dosa, cemburu, fitnah, keangkuhan, dan kebodohan.

AMD: perzinaan, keserakahan, kejahatan, penipuan, perbuatan yang tidak bermoral, iri hati, fitnah, kesombongan, dan cara hidup yang bodoh.

TSI: (7:21)

TSI3: (7:21)

BIS: berzinah, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar.

TMV: berzina, tamak; melakukan segala perkara yang jahat, seperti menipu, berbuat yang tidak senonoh, cemburu, memfitnah, sombong, dan tidak berbudi pekerti.

BSD: berbuat zina, bersikap serakah, dan melakukan segala macam hal yang jahat; menipu, melakukan hal-hal yang memalukan, menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, bersikap iri, sombong, dan bodoh dalam melakukan hal-hal yang baik.

FAYH: mengingini milik orang lain, berlaku kejam, menipu, mengumbar nafsu, iri hati, memfitnah, bersikap sombong, dan melakukan kebodohan-kebodohan lain.

ENDE: zinah, keserakahan, kedurdjanaan, penipuan, kerisauan, dengki, hodjat, keangkuhan hati dan kelantjangan.

Shellabear 1912: keinginan, kejahatan, tipu, hawa nafsu, mata jahat, hujat, congkak, kebodohan:

Klinkert 1879: Pentjoerian, kakikiran, kadjahatan, tipoe, kainginan djahat, mata djahat, oempat, tjongkak dan kabodohan.

Klinkert 1863: Pentjoerian, kikiran, kadjahatan, tipoe-daja, doekana, mata-djahat, pitenah, hati besar, bodoh.

Melayu Baba: churi, bunoh, zina, tma'a, kjahatan, tipu-daya, hawa-nafsu, mata-jahat, umpat, chongkak dan kbodohan:

Ambon Draft: Pentjurian, ingin harta, kadjahatan, tipu-daja, hidop takaruwan, mata djahat, ho-djat Allah, hati tingkai, ka-bodohan.

Keasberry 1853: Punchuri, loba, kujahatan, punipu, kainginan yang jahat, mata jahat, munghujat, chongkak, dan kabodohan:

Keasberry 1866: Pŭnchuri, loba, kŭjahatan, pŭnipu, kainginan yang jahat, mata jahat, mŭnghujat, chongkak, dan kŭbodohan.

Leydekker Draft: Pentjurijan, kikiran, kadjahatan, tipu daja, pertjabulan, maka djahat, hodjat, djumawa, kababalan.

AVB: berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata lucah, bermata jahat, dengki, mengkufuri Allah, berlagak sombong, dan bersikap bodoh.

Iban: butang, amu, ulah ti jai, nipu orang, ulah ti kamah, kepapas, bejakuka orang, sumbung, enggau pemeli.


TB ITL: perzinahan <3430>, keserakahan <4124>, kejahatan <4189>, kelicikan <1388>, hawa nafsu <766>, iri <3788> hati, hujat <988>, kesombongan <5243>, kebebalan <877>. [<4190>]


Jawa: laku bandrek, srakah, piala, akal palsu, hawa-nepsu, meri, panyatur ala, gumedhe, tanpa budi.

Jawa 2006: laku jina, srakah, tingkah dursila, pokal culika, laku rusuh, kumèrèn, panyenyamah, umuk, tindak-tanduk tanpa budi.

Jawa 1994: laku bandrèk, srakah, lan sakèhé penggawé ala, ngapusi, kurang ajar, mèri, memisuh, umuk, sembrana.

Jawa-Suriname: (7:21)

Sunda: ngaranyed, hawek, migawe rupa-rupa kajahatan, nipu, nyieun kaaeban, mitenah, dengki, gede hulu, teu bisa diwarah.

Sunda Formal: pajinahan, kahawekan, kajahatan, pacurangan, hawa napsu, pasirikan, parahulan, kasombongan, jeung kagejulan.

Madura: azina, nepo, metenna ban ngalakone sakabbiyanna kajahadan laenna, dhakka, ta’ sopan, ere atena, sombong ban ta’ gampang eajar.

Bauzi: (7:21)

Bali: mamitra, loba, corah, demen melog-melog, ngulurin indria, iri ati, nganistayang Widi, angkara muah belog punggung.

Ngaju: habandong, mamikir, mandarhaka, hayak malalus kare taloh je papa, manjadi babungo, dia bahadat, bahiri, gantong ateie tuntang bahali ajare.

Sasak: bezinah, nipu, pitnah, dait gawẽq hal-hal saq jahat, serakah, licik, talon atẽ, sombong dait sengke teajah.

Bugis: malaweng, mabbellé, mappétenna, sibawa pogau’i sininna majaé, mancaji mangowa, maja ampéna, pangémpurung, matempo, sibawa mawatang ripagguru.

Makasar: a’gau’ salimara’, annipu, appitina, siagang anggaukangi sikamma apa-apa ja’dalaka, ampa’jari taua angngoa, tenangngasseng atorang, assereati, tampo, kammayatompa susai niajara’.

Toraja: pasandak salu lako rampanan kapa’, kamanengkengan, kabulitukan, patangnga’, barak, mailu mata, kada solang, kamatampoan, kabagan.

Duri: ncarepai tananan dapohna tau, madoang nnassang sininna apa, menjaji sala sipa', mangnguraga, tangmessipa', masere ati, mpau gaja' tau, matampo na manggauk susi totangmalilingan.

Gorontalo: mojina, tamaolo, huhutu moleto, mongakaliya, napusu, mohihiya, hujati, sombongiyolo wawu dila mowali ajariyolo.

Gorontalo 2006: mojina, mohimbulo, mopitana, wau mohutu totoonulalo u moleeto, mowali tamaa̒, diila o adabu, mohiihia, sombongi, wau mototolo ajaliiyolo.

Balantak: muntumpangkon samba-samba, mongko'uusi upana mian, mangawawau men ba'idek, umakal, mongololoikon po'uusna noa, masindir, momotaekon, lambak, bolongoli.

Bambam: (7:20)

Kaili Da'a: nebualo, da'a nabasa-basa naino ka mbara-mbara ntau, nowia kaja'ana, nebagiu, da'a nabasa-basa nantuki dota rara to naja'ana, nasiriati, nanguli sinja'i, nasombo, pade noinggu nadoyo.

Mongondow: monualing, monguboḷ, moponapud in diaí totu'u, bo mogaid kom bayongan inta mora'at, modunia, diaí ko'endar, mo'intoi, mokaḷakuang, bo moyoyiga didikon.

Aralle: ungngindä'-indä' pa'bannetauang, mantahongkongngi, pakahiri', ma'bulitu', ma'pihki' tahuhu, ma'sinuhung, untändä' tahuhu tau senga', ungngangka'-angka' kalaena, makahha' bää'.

Napu: au mebualosi, au mampokaelu anuna rangana, hai au mobabehi mampopengaa au kadake. Mepakanawohe, nakuasaihe peundeana lalunda au kadake, mahinahe, mepodongkoahe, mampemahilehe, hai barahe peisa rapaturo.

Sangir: mạbuang, měngakal᷊ẹ̌, mělẹ̌hinakang dingangu měkẹ̌koạ haghing kakanoạ dal᷊akị, mauagẹ̌, tạ adate, mẹ̌nanoi, maobotẹ̌, dingangu mawěhạ pěněntiroěnge.

Taa: masala, manipu, pamporani ndaya maja’a kojo, kaloo raya mangkita anu nsa’e, bawiwi, mangei, pasi madoyo.

Rote: hohonge, ke'dindiu, nakasasa'ek dede'ak, boema ana tao-no'i basa hata mangalauk lala'ena, ma ana da'di hataholi mana dale-he'di hata, ta nanuu ha'da-holomata, nape'da dalek, koao-ndaeaok, ma nanoli doa kana.

Galela: isusundali, yatotesere, de lo o dorou moi-moi iaaka, yatotodamato, de manga adati ihiwa, yatotodoosa, o ronga ma dorou iaaka, imacaralamo de isusa padoto sababu manga sahe qatogoi.

Yali, Angguruk: ap unuhesi pal tarukon men, ap enenggengge helele perukon men, siyag-siyag ane turukon men, indi piren tohon wenggel harukon men, suburu abuwap tohon men, indimu het teg lit werehon men, ap unubam ele siyag ane urukon men, awelwel tubat tarukon men, indi elehon men alem obog toho ariyen ap siyahap eneptuk.

Tabaru: yosongou, yosikahaga, yosigurubungu, de yadiai 'okia sonaa moi-moi 'ito-torou, yomadengo-dengoka, yopakisani, yotaleana, yomaie, de 'isusa yakidotoko.

Karo: erlua-lua, rangap, erbahan jahat, nipu, la meteh mela, percian, percekurak, sombong, la terajar.

Simalungun: parbangkison, pangkauton, hajahaton, panipuon, parsondukbungkason, subil, panreheion, gijang ni uhur ampa pamunuhon.

Toba: pangalangkupon, pangahution, hajahaton, pangansion, pargadombuson, panorgangon, panginsahion, ginjang dohot neang ni roha.

Dairi: merlangkah julu meddem, mengaitken bana dekket karina sijahat; merluap, mengulaken ulaan nggodo, ncian, mengelèai, jukkat, janah mahal ajaren.

Minangkabau: bajina, mangicuah, mampitanah, sarato jo mangarajokan sagalo sasuatu nan jahek, manjadi cangok, indak bataratik, pambingik, uju, sarato sulik di aja.

Nias: mohorõ, olu'alu'a, ba fefu ngawalõ zi lõ sõkhi; falimo, folau si lõ enahõi, fa'afõkhõ dõdõ, famõbõgõ si lõ duhu, fa'osilõyaw̃a ba fa'atebai nifahaõ.

Mentawai: paelet, pataju, masijoaké, samba masigalaiaké sene ngamata pukakataí, mualau baga, tá masopan, muoro mata, mubuak paatuat, samba mukelá paatuat.

Lampung: bezinah, nipu, memfitnah, rik ngelakuko sunyin hal sai jahat, jadi serakah, mak sopan, sesera hati, mepungah, rik susah diajar.

Aceh: meumukah, teumipée, ba haba fiteunah, meunan cit jipeubuet meubagoe rupa nyang jeuhet, tamak, hana adab, bingiek até, sombong, dan payah teupeurunoe.

Mamasa: (7:20)

Berik: angtane ini unggwan-giri aa jemanem gam folbanaram galgala unggwanfer jam damtabife; kapkaiserem jes gam eyebili; angtane jam gam afaf-afaftana; maaryens gwelaiserem angtanem nwenabe; ini mamar-mamara falbalaiserem; angtane nafsi nimnafener gam bala; ina jam gaartela; angtane teisyenaiserem waakenaiserem jes eyebiliserem ane kapkaiserem jes eyebiliserem.

Manggarai: ngoéng ata, kanang-kanang akun, gauk da’at, sehak, belek da’at, mét tau, mbécik, mésé nai, sembutar.

Sabu: kenyo-langa-huka, pote nga appi, kara-menihi ddau, nga ddhei ta tao lai do woapa, ddhei ta nga'a mada dalla kedhoa, bhule dho nga hadha, pana dhara, dhida ade, jhe do hedui ne peajha-pewolo.

Kupang: balalas, barsina, jahat, putar-balek, iko nafsu, iri hati, omong kasi jato orang, sombong, kurang ajar, deng kapala batu.

Abun: men gro sye wa men ku suk mwa e, men iwa ben sukibit nai ye yi e, men iwa kidar suk e, men gro sye wa ku ye yi bi suk e, men iwa men kiket ye yi, men iwa bes men nggwa kok e, men iwa ben sukdaret mwa.

Meyah: rudou ot rot mareibra ofoukou ojgomu ni, rita mar ofogog ojgomuja ni, rurokrusa rusnok enjgineg ni, rusoka ebeirens gij mar meidu meidu ongga oska ni, rudou ejisei rot rusnok enjgineg ni, ruga oruh rusnok enjgineg ni, rufra risinsa rufoka erek eteb ni, ruhurmei mar rot meidu meidu ojgomuja ni.

Uma: mobualo', mebagiu, metipo', pai' mpobabehi wori' nyala to dada'a. Mpokahina anu doo, mohingi', molangko nono, nakeni hina nono to dada'a, uma tuduia'.

Yawa: unakijo awa arakove awa wanya marijat, manuga ntantunaube, wo vatane maponae, uparijo vatane mai, wo vatane maura tantunawi, mansararin, wonae wo ananyao raranivi.


NASB: deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness.

HCSB: adulteries, greed, evil actions, deceit, lewdness, stinginess, blasphemy, pride, and foolishness.

LEB: adulteries, [acts of] greed, malicious [deeds], deceit, licentiousness, _envy_, abusive speech, pride, foolishness.

NIV: greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly.

ESV: coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness.

NRSV: adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly.

REB: adultery, greed, and malice; fraud, indecency, envy, slander, arrogance, and folly;

NKJV: "thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness.

KJV: Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:

AMP: Coveting (a greedy desire to have more wealth), dangerous {and} destructive wickedness, deceit; unrestrained (indecent) conduct; an evil eye (envy), slander (evil speaking, malicious misrepresentation, abusiveness), pride (the sin of an uplifted heart against God and man), foolishness (folly, lack of sense, recklessness, thoughtlessness).

NLT: adultery, greed, wickedness, deceit, eagerness for lustful pleasure, envy, slander, pride, and foolishness.

GNB: commit adultery, be greedy, and do all sorts of evil things; deceit, indecency, jealousy, slander, pride, and folly --

ERV: adultery, greed, doing bad things to people, lying, doing things that are morally wrong, jealousy, insulting people, proud talking, and foolish living.

EVD: adultery, greed, doing bad things to people, lying, doing things that are morally wrong, jealousy, saying bad things about people, proud boasting, and foolish living.

BBE: The taking of goods and of life, broken faith between husband and wife, the desire of wealth, wrongdoing, deceit, sins of the flesh, an evil eye, angry words, pride, foolish acts:

MSG: greed, depravity, deceptive dealings, carousing, mean looks, slander, arrogance, foolishness--

Phillips NT: greed, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, arrogance and folly!

DEIBLER: They commit adultery, they are greedy, they act maliciously, they deceive people. They act indecently, they envy people, they speak evil about others, they are proud, and they act foolishly.

GULLAH: Een e haat, e da study fa sleep wid oda poson wife o husban, fa cyas eye pon oda poson propaty, fa do all kinda wickity ting, fa tell lie. E da study fa tell lie bout people, fa mek proud, an fa do foolish ting.

CEV: unfaithfulness in marriage, greed, meanness, deceit, indecency, envy, insults, pride, and foolishness.

CEVUK: unfaithfulness in marriage, greed, meanness, deceit, indecency, envy, insults, pride, and foolishness.

GWV: adultery, greed, wickedness, cheating, shameless lust, envy, cursing, arrogance, and foolishness come from within a person.


NET [draft] ITL: adultery <3430>, greed <4124>, evil <4189>, deceit <1388>, debauchery <766>, envy <3788> <4190>, slander <988>, pride <5243>, and folly <877>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Markus 7 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran