Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 4 : 11 >> 

TB: Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin.


AYT: siapa yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; dan siapa yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan sehingga dalam segala hal, Allah dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

TL: jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Allah; jikalau barang seorang melayani orang, hendaklah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan di dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus; maka bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin.

MILT: Jika seseorang berbicara: bagaikan firman Allah (Elohim - 2316); jika seseorang melayani: bagai keluar dari kekuatan yang Allah (Elohim - 2316) sediakan; supaya dalam segala hal Allah (Elohim - 2316) dapat dipermuliakan melalui YESUS Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya! Amin.

Shellabear 2010: Jika ada seorang pembicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan kata-kata Allah. Jika ada seorang hamba, hendaklah ia mengabdi dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya dalam segala sesuatu Allah dimuliakan melalui Isa Al-Masih. Dialah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika ada seorang pembicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan kata-kata Allah. Jika ada seorang hamba, hendaklah ia mengabdi dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya dalam segala sesuatu Allah dimuliakan melalui Isa Al-Masih. Dialah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

Shellabear 2000: Jika ada seorang pembicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan kata-kata Allah. Jika ada seorang hamba, hendaklah ia mengabdi dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya dalam segala sesuatu Allah dimuliakan melalui Isa Al Masih. Dialah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

KSZI: Jika sesiapa menyampaikan perkhabaran, sampaikanlah berita daripada Allah. Jika sesiapa memberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan oleh Allah. Dengan demikian, dalam semua hal Allah akan dimuliakan melalui Isa al-Masih yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.

KSKK: Jika kamu berbicara, ucapkanlah perkataan Allah; jika kamu melaksanakan tugas pelayanan, hendaklah orang melihatnya sebagai kekuatan dari Allah, agar dalam segala-galanya, Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus. Kepada-Nya kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin.

WBTC Draft: Biarlah orang yang berbicara mengucapkan perkataan dari Allah. Orang yang melayani hendaklah melayani dengan kekuatan yang diberikan Allah. Hendaklah kamu melakukannya sehingga dalam segala hal Allah dipuji melalui Yesus Kristus. Kemuliaan dan kuasa adalah milik-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

VMD: Biarlah orang yang berbicara mengucapkan perkataan dari Allah. Orang yang melayani hendaklah melayani dengan kekuatan yang diberikan Allah. Hendaklah kamu melakukannya sehingga dalam segala hal Allah dipuji melalui Yesus Kristus. Kemuliaan dan kuasa adalah milik-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

AMD: Jika seseorang berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika seseorang melayani, ia harus melayani dengan kekuatan yang Allah berikan. Sehingga, dalam segala hal, Allah akan dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi Dialah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin.

TSI: Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajarkan Firman TUHAN atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini, “Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Allah.” Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara-cara lain, hendaklah kamu berpikir, “Aku bisa melayani hanya karena Allah memberikan kemampuan kepadaku.” Dengan begitu, Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita, maka Dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin.

BIS: Orang yang menyampaikan berita, haruslah menyampaikan berita dari Allah; orang yang melayani orang lain, haruslah melayani dengan kekuatan yang dari Allah, supaya dalam segala hal, Allah dapat diagungkan melalui Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Amin.

TMV: Sesiapa yang menyampaikan perkhabaran, harus menyampaikan perkhabaran daripada Allah. Sesiapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, harus melakukannya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, supaya dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Kristuslah yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.

BSD: Orang-orang yang mendapat pemberian untuk berbicara, sampaikanlah Kabar Baik dari Allah. Orang yang melayani sesamanya, lakukanlah dengan kekuatan dari Allah. Dengan begitu, Allah diagungkan di dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Amin.

FAYH: Apakah Saudara terpanggil untuk berkhotbah? Jika demikian, berkhotbahlah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui Saudara. Apakah Saudara terpanggil untuk menolong orang lain? Tolonglah mereka dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan Allah kepada Saudara, sehingga Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus -- bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lama nya. Amin.

ENDE: Djika seorang berbitjara, hendaklah perkataannja seakan-akan sabda Allah sendiri. Djika seorang melajani sesama, hendaklah dilakukannja djasa itu sebagai dengan kekuatan jang dianugerahi Allah, supaja Allah dimuliakan dalam segala-galanja, karena Jesus Kristus Tuhan kita, kepadaNja kemuliaan dan kekuasaan selama lamanja. Amin.

Shellabear 1912: maka jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah seperti firman Allah; jikalau barang seorang melayani orang, hendaklah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah: supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu oleh karena 'Isa al-Masih, maka mulia bagi Tuhan dan kuasa pun sampai selama-lamanya. Amin.

Klinkert 1879: Maka kalau barang sa'orang berkata-kata, hendaklah ija berkata saperti dengan perkataan jang daripada Allah; kalau barang sa'orang berchidmat, hendaklah ija berchidmat saperti dengan koewasa jang di-anoegerahakan Allah, soepaja dalam sakalian itoe Allah dipermoeliakan olih Isa Almasih, maka bagainja djoega patoet segala kamoeliaan dan koewasa kekal sampai salama-lamanja. Amin!

Klinkert 1863: {Yer 23:22} Maka kaloe barang sa-orang berkata, biar dia berkata saperti dengan perkataan jang dari Allah; kaloe sa-orang berchidmat, biar saperti dengan koeasa jang dikasih Allah, sopaja dalem segala perkara Allah dipermoeliaken dengan berkat Jesoes Kristoes, maka kapadanja segala poedji dan koeasa sampe salama-lamanja. Amin.

Melayu Baba: jikalau barang-siapa berchakap, biar-lah sperti firman Allah; jikalau barang-siapa mlayan, biar-lah dngan kkuatan yang Allah kasi: spaya dalam smoa perkara Allah juga boleh di-muliakan deri sbab Isa Almaseh, dan mulia pada Tuhan, dan kuasa pun sampai s-lama-lama-nya. Amin.

Ambon Draft: Djikalaw barang sa; aw-rang ada mawu kasi adjaran, bejar ija beradjar itu seperti perkata; an-perkata; an Allah; djikalaw barang sa; awrang bo-wat tulongan, bejar ija tu-long menurut kowat itu, jang Allah karunjakan, sopaja Allah depermulijakan di dalam segala perkara, bagi Sijapa ada kamulija; an dan kawasa sampe segala kakal. Amin.

Keasberry 1853: Maka jikalau barang sa'orang mungajar, handaklah iya mungajar sapurti furman Allah: jikalau sa'orang burkhodmat, biarlah iya burkhodmat sapurti dungan kuasa yang dikurniakan Allah; supaya dalam sagala purkara, Allah itu dimuliakan dungan burkat Isa Almasih: maka kapadanyalah puji dan kuasa kukal sampie slama lamanya. Amin.

Keasberry 1866: Maka jikalau barang sa’orang mŭngajar, handaklah iya mŭngajar spŭrti fŭrman Allah; jikalau sa’orang bŭrkhodmat, biarlah iya bŭrkhodmat spŭrti dŭngan kwasa yang dikurniakan Allah, supaya dalam sagala pŭrkara Allah itu dimuliakan dŭngan bŭrkat Isa Almasih, maka kapadanyalah puji dan kwasa kŭkal sampie slama lamanya: Amin.

Leydekker Draft: DJikalaw barang sa`awrang meng`utjap sa`awleh 2 bunji kalimat 'Allah: djikalaw barang sa`awrang berchidmet, hendakhlah 'ija berchidmet sa`awleh 2 deri pada khowat jang de`upajakan 'Allah: sopaja didalam segala sasawatu 'Allah demulijakan 'awleh Xisaj 'Elmesehh, bagi sijapa 'ada kamulija`an dan khawat deri pada kakal sampej kakal. 'Amin.

AVB: Jika sesiapa menyampaikan perkhabaran, sampaikanlah firman daripada Allah. Jika sesiapa memberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan oleh Allah. Dengan demikian, dalam semua hal Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.

Iban: Lebuh kita bejaku, kita patut bejaku baka ke nyebut jaku Allah Taala. Lebuh kita mela orang, kita enda tau enda ngereja nya ngena pengering ti diberi Allah Taala, ngambika Allah Taala dipuji dalam semua utai, ulih Jesus Kristus. Awakka Iya bempu mulia enggau kuasa belama-lama iya. Amin.


AYT ITL: siapa yang <5100> berbicara <2980>, baiklah <1487> ia berbicara sebagai <5613> orang yang menyampaikan firman <3051> Allah <2316>; dan siapa yang <5100> melayani <1247>, baiklah <1487> ia melayani dengan <1537> kekuatan <2479> yang <3739> Allah <2316> berikan <5524> sehingga <2443> dalam <1722> segala hal <3956>, Allah <2316> dimuliakan <1392> melalui <1223> Yesus <2424> Kristus <5547>. Bagi Dialah <3739> <1510> kemuliaan <1391> dan <2532> kuasa <2904> sampai <1519> selama-lamanya <165> <165>. Amin <281>. [<5613>]

TB ITL: Jika <1487> ada orang <5100> yang berbicara, baiklah ia berbicara <2980> sebagai <5613> orang yang menyampaikan firman <3051> Allah <2316>; jika <1487> ada orang <5100> yang melayani <1247>, baiklah ia melakukannya dengan <1537> kekuatan <2479> yang <3739> dianugerahkan <5524> Allah <2316>, supaya <2443> Allah <2316> dimuliakan <1392> dalam <1722> segala sesuatu <3956> karena <1223> Yesus <2424> Kristus <5547>. Ialah yang empunya kemuliaan <1391> dan <2532> kuasa <2904> sampai <1519> selama-lamanya <165> <165>! Amin <281>. [<5613> <3739> <1510>]

TL ITL: jikalau <1487> barang seorang <5100> berkata-kata <2980>, hendaklah perkataannya bersetuju <5613> dengan firman <3051> Allah <2316>; jikalau <1487> barang seorang <5100> melayani <1247> orang, hendaklah <5613> dengan <1537> kekuatan <2479> yang <3739> dianugerahkan <5524> Allah <2316>, supaya <2443> Allah <2316> dipermuliakan <1392> di dalam <1722> segala sesuatu <3956> oleh <1223> karena Yesus <2424> Kristus <5547>; maka bagi-Nyalah <3739> kemuliaan <1391> dan <2532> kuasa <2904> sampai <1519> selama-lamanya <165> <165>! Amin <281>.

AVB ITL: Jika <1487> sesiapa <5100> menyampaikan <2980> perkhabaran, sampaikanlah firman <3051> daripada Allah <2316>. Jika <1487> sesiapa <5100> memberi pertolongan <1247>, berilah <5613> dengan <1537> keupayaan <2479> yang <3739> dibekalkan <5524> oleh Allah <2316>. Dengan demikian <2443>, dalam <1722> semua hal <3956> Allah <2316> akan dimuliakan <1392> melalui <1223> Yesus <2424> Kristus <5547> yang <3739> memiliki kemuliaan <1391> dan <2532> kekuasaan <2904> selama-lamanya <165>. Amin <281>. [<5613> <1510> <1519> <165>]


GREEK WH: ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

GREEK WH Strong: ει <1487> {COND} τις <5100> {X-NSM} λαλει <2980> <5719> {V-PAI-3S} ως <5613> {ADV} λογια <3051> {N-APN} θεου <2316> {N-GSM} ει <1487> {COND} τις <5100> {X-NSM} διακονει <1247> <5719> {V-PAI-3S} ως <5613> {ADV} εξ <1537> {PREP} ισχυος <2479> {N-GSF} ης <3739> {R-GSF} χορηγει <5524> <5719> {V-PAI-3S} ο <3588> {T-NSM} θεος <2316> {N-NSM} ινα <2443> {CONJ} εν <1722> {PREP} πασιν <3956> {A-DPN} δοξαζηται <1392> <5747> {V-PPS-3S} ο <3588> {T-NSM} θεος <2316> {N-NSM} δια <1223> {PREP} ιησου <2424> {N-GSM} χριστου <5547> {N-GSM} ω <3739> {R-DSM} εστιν <2076> <5748> {V-PXI-3S} η <3588> {T-NSF} δοξα <1391> {N-NSF} και <2532> {CONJ} το <3588> {T-NSN} κρατος <2904> {N-NSN} εις <1519> {PREP} τους <3588> {T-APM} αιωνας <165> {N-APM} των <3588> {T-GPM} αιωνων <165> {N-GPM} αμην <281> {HEB}

GREEK SR: Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια ˚Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ ˚Θεός, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ ˚Θεὸς διὰ ˚Ἰησοῦ ˚Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

GREEK SR Srong: Εἴ <1487> {C} τις <5100> {R-NMS} λαλεῖ, <2980> {V-IPA3S} ὡς <5613> {C} λόγια <3051> {N-ANP} ˚Θεοῦ· <2316> {N-GMS} εἴ <1487> {C} τις <5100> {R-NMS} διακονεῖ, <1247> {V-IPA3S} ὡς <5613> {C} ἐξ <1537> {P} ἰσχύος <2479> {N-GFS} ἧς <3739> {R-GFS} χορηγεῖ <5524> {V-IPA3S} ὁ <3588> {E-NMS} ˚Θεός, <2316> {N-NMS} ἵνα <2443> {C} ἐν <1722> {P} πᾶσιν <3956> {S-DNP} δοξάζηται <1392> {V-SPP3S} ὁ <3588> {E-NMS} ˚Θεὸς <2316> {N-NMS} διὰ <1223> {P} ˚Ἰησοῦ <2424> {N-GMS} ˚Χριστοῦ, <5547> {N-GMS} ᾧ <3739> {R-DMS} ἐστιν <1510> {V-IPA3S} ἡ <3588> {E-NFS} δόξα <1391> {N-NFS} καὶ <2532> {C} τὸ <3588> {E-NNS} κράτος <2904> {N-NNS} εἰς <1519> {P} τοὺς <3588> {E-AMP} αἰῶνας <165> {N-AMP} τῶν <3588> {E-GMP} αἰώνων. <165> {N-GMP} Ἀμήν! <281> {I}


Jawa: Manawa ana wong kang pitutur, iku dikaya wong kang nglantarake pangandikaning Allah; manawa ana wong kang leladi, iku katindakna kanthi kakuwatan peparinging Allah, supaya Gusti Allah kaluhurna ing samubarang kabeh marga saka Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang kagungan kamulyan sarta panguwaos langgeng salawas-lawase! Amin.

Jawa 2006: Menawa ana wong kang pitutur, iku dikaya wong kang nglantaraké pangandikaning Allah; menawa ana wong kang leladi, iku katindakna kanthi kakuwatan peparingé Allah, supaya Allah kaluhurna ing samubarang marga saka Yésus Kristus. Panjenengané iku kang kagungan kamulyan sarta pangwaos langgeng salawas-lawasé! Amin.

Jawa 1994: Sing memulang, mulangna pangandikané Allah. Sing leladi, leladia srana kekuwatan sing kaparingaké déning Gusti Allah, supaya ing samubarang prekara asmané Allah kaluhuraké lantaran Gusti Yésus Kristus, awit Panjenengané kang kagungan kamulyan lan pangwasa ing selawas-lawasé. Amin.

Jawa-Suriname: Gampangé omong: Nèk ènèng sedulur ngetokké tembung sangka Gusti Allah, ya bèn Gusti Allah tenan sing ngomong. Nèk ènèng sedulur nulungi liyané, ya dilakoni nganggo kekuwatané Gusti Allah. Dadiné ing sembarang sing mbok tindakké kanggo Gusti Yésus Kristus, Gusti Allah sing diluhurké. Pantyèn, Gusti Allah sing kudu digunggung lan Dèkné sing ngwasani sembarang, saiki lan slawas-lawasé. Amèn!

Sunda: Anu sok mere pitutur, anu kudu dipitutur teh dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngajalankeun tugas kudu rumasa yen dipaparin tanaga ku Allah, supaya dina sagala perkara matak jadi puji ka Allah ku karana Yesus Kristus, anu kagungan kamulyaan jeung kakawasaan salalanggengna. Amin.

Sunda Formal: Anu osok hutbah, anu dihutbahkeun teh kudu dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngalakonan papancen jamaah, kudu rumasa yen kuat soteh, ngalampahkeunana, estu ngan ku karana pangdeudeulna kawasa Allah. Ku jalan kitu, dina sagala rupa perkara, Allah baris dimulyakeun ku karana Isa Al Masih. Nya Mantenna Nu kagungan kahormatan sarta kakawasaan, salalanggengna. Amin.

Madura: Oreng se manapa’ berta, kodu manapa’ berta dhari Allah; oreng se aladine oreng laen, kodu aladine kalaban kakowadan se dhari Allah; sopaja e dhalem parkara ponapa’a saos, Allah bisa eagungngagi lebat Isa Almasih. Salerana se kobasa ban patot eagungngagi kaangguy salanjangnga. Amin.

Bauzi: Abo Alat Aho uba dat meidate neha, “Dam bake duzu im vameadam datelele,” lahame meia labi modi vizi teudi meedamda labe aho gi Alam ahat Am im vameadam bakti ulohona ozome duzu vameadale. Labi laha Alat Aho uba meidate neha, “Meia aame faobekesi tau vabiedume neàdedam datelele,” lahame meia labi modi vizi teudi meedamda labe aho gi Alat aba lab modi teudehe bak labet meia tau vabiedume teudi neàdeidale. Abo Yesus Kristus ame dam laba tau teudedam labe ame baket meedale. Alam ee vousai, “Am abo feàte,” lahame ahu adat iedi aba vou baedam bake labihadale. Am bisi feà labe dam bake vuusu im vahokedam bohu meedam bak lam damat ahu adat iedi Am ee vousai, “Am abo feàte,” lahame vou baedam bohu meedam bak lam ahole meedam bak. Labihadase.

Bali: Sapasiraja nampi panugrahan buat mapidarta, ipun patut midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasira sane nampi panugrahan buat ngayahin, ipun patut ngayahin manut ring kakuatan sane kapaicayang ring ipun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane ring saluiring paindikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapuji, malantaran Ida Sang Kristus Yesus, sane nuenang kamulian miwah kakuasane salami-laminnya. Amin.

Ngaju: Oloh je manyampai barita, keleh ie manyampai barita bara Hatalla; oloh je manyang oloh beken, keleh ie manyang hapan kaabas bara Hatalla, uka huang kakare hal Hatalla tau imapahai mahalau Yesus Kristus. Ie te je kuasa tuntang patut impahai sampai katatahie. Amen.

Sasak: Lamun araq dengan saq ngeraos, ie harus ngeraos sebagẽ dengan saq nyampẽang Manik Allah. Lamun araq sopoq hambe, ie harus ngelayanin siq kekuatan saq teicanin siq Allah lẽq ie, adẽq lẽq dalem selapuq hal Allah temulieang langan Deside Isa Almasih. Ie saq bekuase dait patut temulieang selaẽq-laẽqne. Amin.

Bugis: Tau iya mappalettu’é biritta, harusu’i palettu’ biritta polé ri Allataala; tau iya tumaningiyéngngi tau laingngé, harusu’i natumaningi sibawa awatangeng polé ri Allataala, kuwammengngi ri laleng sininna gau’é, weddingngi ripakaraja Allataala naolai Yésus Kristus. Aléna ritu makuwasa sibawa sipato’ ripakaraja lettu mannennungeng. Aming.

Makasar: Inai-nai appabattu biritta, musti napabattui biritta battua ri Allata’ala; inai allayani ri paranna tau, musti allayani situru’ kagassingang battua ri Allata’ala; sollanna ilalang yangaseng-ngasenna, akkullemi nipakala’biri’ Allata’ala tete ri Isa Almasi. Iami Makoasa siagang siratanga nipakala’biri’ sa’genna satunggu-tungguna. Aming.

Toraja: Iake den tau ma’ulelean, sipatu ma’ulelean susito umpokada kadanNa Puang Matua; iake den tau ungkamayai solana, sipatu naturu’ tu kamatotoran Nakamaseanni Puang Matua; anna dipakala’bi’ tu Puang Matua lan mintu’na tete dio Yesu Kristus; lu lako Kalena tu kamala’biran sia kapaan tontong sae lakona. Amin.

Duri: Ia to tomangngajah la mangngajahhi susi tonasuanni Puang Allataala. Na ia to tontulung padanna rupa tau, la mangtulung situru' kapakullean to nabenni Puang Allataala. Ia ke susimi joo la napakala'bih tau to Puang Allataala sanga Puang Isa Almaseh. Tomakuasa to Puang Allataala na sipato' dipakala'bih tarruh te'da cappa'na. Amin.

Gorontalo: Wonu woluwo tawu ngota ta lo'otapu karuniya mopotunggulo Pirimani lo Allahuta'ala, tiyo musi mopotunggulo Pirimani lo Allahuta'ala boyito. Odito olo wonu woluwo ta lo'otapu karuniya momantu to tawu, tiyo musi momantu to tawu wolo lotola lonto Allahuta'ala. Wolo uodito, to delomo nga'amila pasali Allahuta'ala ma pujiyo lo tawu moli oli Isa Almasih ta masahuru wawu o kawasa kakali. Amin.

Gorontalo 2006: Taa umopo tunggulo habari, mamusi mopo tunggulao̒ habari monto Allahu Taa̒ala; taa umomaya taa wewo, mamusi momaya wolo olootolo u monto Allahu Taa̒ala, alihu todelomo totoonulalo sua̒li, Allahu Taa̒ala mowali pou̒daa̒alo motimbulude li Isa Almasi. Tiolo tao̒kawasa wau paatuti pou̒daa̒alo u ohiheo-hiheolo mao̒. Amin.

Balantak: Kalu isian mian men momoko morobu, ia tio morobu koi porobuna mian men mantadulkon Wurungna Alaata'ala. Kalu isian mian men mangalawei mian sambana, ia tio mongooskon Alaata'ala bo pompopomoonggor i ia mingilimang men koiya'a, kada' Alaata'ala sida tunde'on na giigii' upa mimpu'u ni Yesus Kristus. Ia a men sida popobalaki'on ka' men kuasaan pataka sidutu. Amin.

Bambam: Indo to dimana' la umpa'pakahebaam Battakada Debata pahallu napeä si'da-si'da lalanna anna mala mato-mato Puang Allataala siam ma'kale ma'tula'. Anna indo to dimana' la umpamoloi solana, mapia ke indoi kamatohoam puha nabeem Puang Allataala napake umpamoloi solana. Anna mala illaam ingganna-ingganna sia dipa'kasallei sanganna Puang Allataala umpolalam Yesus Kristus. Aka Ia to ma'kuasa anna sihatam dipuji anna dipa'kasallei sule lako salako-lakona! Abana inna la diua!

Kaili Da'a: Jonjona, isema-sema to niwai ka pompakule manggeni Tesa nu Alatala kana motesa ewa tau to niposumba Alatala mboto. Isema-sema to niwai ka pompakule mantulungi tau ntanina kana mantulungi ante karoso to niwai Alatala ka i'a. Pakemo pompakule-pompakule etu ala riara nuapa-nuapa to majadi Alatala ratoiya bo rabila nggari powia Yesus Kristus ri tatongo komi etu. I'amo to nakuasa bo masipato ratoiya bo rabila sampe ri kasae-saena. Amin!

Mongondow: Intau inta mopoyaput in habar, sia mustibií mopoyaput in habar nongkon i Allah, intau inta mobantung kon intau ibanea, mustibií pakeíonnya in ropot inta nongkon i Allah, simbaí kom bayongan yagi-yagi ki Allah in dayowon pongin i Yesus Kristus. Sia tua ing kitogi kamulia'an bo kawasa inta mononoi. Amin

Aralle: menna-menna nabea pengkähängang ma'ho'ba, ya' pahallu untula' Bahtakaranna Puang Alataala. Anna menna-menna nabea pengkähängang ungkalemui tau senga', ya' pahallu napanoa umpake kamatohoang ang sule yaho mai di Puang Alataala. Lambi' yaling di ingkänna siamo Puang Alataala la dipudi ungngolai Puang Yesus Kristus, aka' Dianto ang ma'kuasa anna sihatang dipamatande lambi' sapano-panona. Aming.

Napu: Hema au motuntu, hangangaa mopahawe apa au natarima hangko i Pue Ala. Hema au motulungi rangana, hangangaa motulungihe hangko i karoho au nalambi hangko i Pue Ala. Hangangaa nibabehi nodo, bona i hinangkana au mewali, Pue Ala rapomahile i lalu hangana Yesu Kerisitu, lawi Ia au makuasa hai au hintoto rapomahile duuna kamahae-haea! Amin.

Sangir: Taumata apam mělahabaru injilẹ̌ e, ute harusẹ̌be pěhabaru injilu Mawu Ruata; i sain mẹ̌tangkiang taumata wal᷊ine e, harusẹ̌be pẹ̌tangkiangu kuatẹ̌ bọu anun Mawu Ruata, tadeạu su ral᷊ungu patikụ sạbarange, Mawu Ruata e ipakawantugẹ̌ ual᷊ingu i Yesus Kristus. Kai i Sie piạ kawasane, ringangu hinong bantugang sarang marěngụ-děngụ. Aming.

Taa: Rapanya ane tau to rawaika kapande mampakarebaka sa’e, to tao-tao gombo i mPue Allah semo to ia mampakarebaka etu. Pasi ane tau to rawaika mangansawang sa’e, to tao-tao ia mangika palaong etu yako karoso to nawaika i mPue Allah ia. Wali ika ewa wetu see tau damangkita samparia to nuika ngkomi paka i Yesu Kerisitu pu’unya, see naka sira damangabarong i Pue Allah. Wali masipato ewa wetu apa Ia semo to masipato rabarong pasi to masipato maporenta rataka ri singkasaenya. Amin.

Rote: Hataholi mana manduku-malosak hala ka, muse nanduku-nalosak halak maneme Manetualai na mai; hataholi mana malalau-maoono hataholi fe'e ka, muse nalalau-naoono ninik be'i balakaik maneme Manetualai na mai, fo ela nai basa dede'ak lala'e na dalek, Manetualain nananamatutua-namadedemak tunga Yesus Kristus. Ndia nde mana koasa ma nandaa nana namatutua-namadedemak losa dodoo na. Amin.

Galela: Komagena o nyawa nakoso de manga cocatuka ma ngale aku o nyawa yadoto, hika yodoto imatero maro de o dodoto gena igogou o Gikimoi Awi demo masirete wapepeto. O nyawa nagoonali nakoso de manga cocatu ma ngale yaaku yaleleani, hika de o Gikimoi Awi buturu o manara magena bilasu yaaka. Ka ma ngale ngini gena o Yesus Kristus wosone, so ma ngale ngini lo nia manara moi-moi qangodu ma rabaka gena asa o Gikimoi wigiliri. Igogou de itero, ma Kristus gena foloi wolamo de lo wokokuasa ka sidutu ikakali. Amin.

Yali, Angguruk: Allahn ap misig fam hele uruk laruhun ulug unduhuk ferisiyon inowen Allah ele pikit toho hiyag isaruk laruhu. Allahn ap misig fam ler eneptuk laruhun ulug unduhuk ferisiyon inowen Allahn at ineyap tirisiyon hikit toho ap ler eneptuk laruhu. Ari roho ler eneptuk lit inggareg wel ta fug angge Yesus Kristus unuk fam Allah eneg wel turuk laruhu. At misig eneg mondabi Ine roho wereg lit pohol ha kinang ha ki haruk lit wereg. Amin.

Tabaru: 'O nyawa gee yodotoko ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo, salingou ma gou-goungu yadaene. 'O nyawa gee yakileleani 'o nyawa 'ireguka, salingou yole-leleani moteke manga guata ma Jo'oungu ma Dutuno, la naga 'o sagala moi-moioka, 'idadi ma Jo'oungu ma Dutu wisitedene ma ngekomo ma Kristus Yesus. 'Unau ge'ena woku-kuasa de yadaene wisitedene kaisi'ado-'adonika. 'Amin. Koge'enau.

Karo: Kalak si ngerana, ngeranalah alu kata-kata si tempa-tempa rehna i bas Dibata nari. Kalak si nampati, isampatinalah kalak alu gegeh si ibereken Dibata man bana, gelah i bas kai pe ipuji kalak Dibata arah Jesus Kristus. Ia me si mada kemulian kuasa seh rasa lalap. Amin!

Simalungun: Anggo adong na marsahap songon pangkatahon ni Naibata ma, anggo adong na marugas, domu hubani gogoh na binere ni Naibata ma, ase bani haganupan ai ipasangap Naibata marhitei Jesus Kristus. Bani ma hasangapon ronsi sadokah ni dokahni. Amen.

Toba: Ia adong na marjamita, naeng ma songon angka pandohan ni Debata; ia adong na marhobas, naeng ma sian hagogoon na nilehon ni Debata, asa di saluhutna i marsangap Debata, marhitehite Jesus Kristus. Di Ibana ma hasangapon ro di salelenglelengna i! Amen.

Dairi: Kalak simennukutken berrita bai Dèbata nai mo ibagahken; barang isè mengurupi denganna sidèban, iurupi mo merkitè kuasa bai Dèbata nai, asa terpoji Dèbata merkitè Jesus Kristus. Ia ngo simerkuasa janah patut ipoji soh mi amman-sumendah. Amèn.

Minangkabau: Urang nan manyampaikan barito, mustilah manyampaikan barito dari Allah; urang nan malayani urang lain, mustilah malayani jo kudaraik nan dari Allah, supayo dalam sagalo parkaro, Allah dapek dibasakan malalui Isa Almasih. Baliaulah nan bakuwaso sarato patuik dibasakan untuak salamo-lamonyo. Amin.

Nias: Na so zama'ema turia si otarai Lowalangi, si mõi enoni niha bõ'õ, ya mõi enoni ba wa'abõlõ si otarai Lowalangi, ena'õ ba ngawalõ hadia ia nifalua, tefolakhõmi Lowalangi bõrõ Yesu Keriso. Ya'ia zamatõrõ, ba nifolakhõmi irugi zi lõ aetu. Yaduhu!

Mentawai: Sia sipakakra katuareman simaerú, buítá rapakakakra katuareman simaerú sibara ka Taikamanua; sia sipuukú sabagei, buítá rapasikeli sia, siripot ron sibara ka tubut Taikamanua, bulé ka sangamberinia, onin Taikamanua tuumun'aké, kalulut Jesus Kristus. Aipoí nia lé sibakkat gege simateú umun'akenen teret buru-burú. Amen.

Lampung: Jelma sai nyampaiko kabar, harusdo menyampaiko kabar jak Allah; jelma sai ngelayani ulun bareh harusdo ngelayani jama kekuatan sai jak Allah, in delom sunyin hal, Allah dapok diagungko liwat Isa Almasih. Iado sai bekuasa rik patut diagungko untuk selama-lamani. Amin.

Aceh: Ureuëng nyang peutrok haba, bah kheueh jipeutrok haba nibak Allah; ureuëng nyang peutimang ureuëng laén, bah kheueh jipeutimang ngon teunaga nibak Allah, mangat lam hai peue mantong, Po teu Allah jeuet teupeuguna meulalu Isa Almaseh. Gobnyan kheueh nyang meukuasa dan patot teupeuagong siumu masa. Amin.

Mamasa: Lako to dibengan kapaissanan mantula' illalan alla'-alla'mua', la napengkilalai manappa kumua to napake Puang Allata'alla umpalanda'i battakadanna. Lako to dibengan kapaissanan umpamoloi padanna, mapia ke kamatoroan nabenganni Puang Allata'alla napake umpamoloi padanna. Anna malara illalan angganna kara-kara, sanganna Puang Allata'alla dipakasalle ummolai Yesus Kristus, annu iamo to ummampui kamatandean anna kakuasaan sae lako-lakona. Amin.

Berik: Afa Uwa Sanbagiri Jei awelna ip enggam is jam gam golminirim taterisi Jemna jam nasibenenefe, aamei taterisi Uwa Sanbagirminiwer aa Jei gam jelalam, ga jamer igama nasbinenne. Afa awelna imna jei enggalf angtane nafsiserem gam batobaabif, aamei angtane jeiserem ga jamer igama batobaabili baabeta Uwa Sanbagiri ip is jes gam kitulminirim jeme. Seyafter aamei jes igama eyebilirim, jeiserem ga jamer igama eyebili enggalfe bosna Uwa Sanbagirmana jem gam pujiwulbofe, aam temawer aamei angtane Yesus Kristusmana. Uwa Sanbagiri Jeiba baabetabaram, ane nei ga Jei jamer negama pujitene jamer abak-abaksus! Amin, taterisi jeiserem ba bunaram!

Manggarai: Céing ata ba keréba, paka ba keréba de Mori Keraéng; céing ata keturu laing, paka keturu lorong mberes hitut widang de Mori Keraéng, kudut oné sanggén cao-ca bongy Mori Keraéng landing hi Yésus Kristus. Latang te Hia dé bong agu kuasa tédéng lén! Amén.

Sabu: Tuddau do pepeke lii ne, do jhamma ke ta pepeke ne lii do ngati Deo ne, ddau do pemoko ddau do wala, do jhamma ke ta pemoko ri lua rui nga kedi do ngati Deo, mita pa dhara hari-hari lai, nara ke ta pekelode Deo do pelake jhara Yesus Kristus. No ke ne do pereda nga do jhamma ta pekelode lohe la lodho do nami mii ne. Amin.

Kupang: Conto ke: kalo dapa karunya ajar orang, na, inga te bosong musti kasi tau orang dong pake Tuhan pung Kata-kata sandiri. Kalo dapa karunya layani orang, na, layani pake kuat yang Tuhan kasi. Deng bagitu, samua orang dapa lia, bosong tu, Yesus Kristus pung orang. Tagal itu, dong angka tinggi-tinggi sang Tuhan Allah. Te Dia tu, hebat! Deng Dia pung kuasa ko pegang parenta sonde tau putus-putus! Batúl bagitu!

Abun: Ye gato ku suktinggi wa ki subot Yefun bi suktaru it yo, ye ne nutbot suktaru ne do, suktaru ne ma kadit Yefun Allah dakai, orete án ki suktaru ne sisu suktinggi ne sor. Ye gato ós ye yi yo, án ós ye yi su suktinggi ne et. Nin ben suk sane subere yé bes Yefun Allah gum kok mo suk mwa gato nin ben tepsu Yesus Kristus bi yetuge-i ne. Yefun Allah sa, bi suktinggi nggi wai o re. Yefun anato gum kok wai su ré sor to kapyo mato kapyo. Sangge.

Meyah: Iwa ongga yuftuftu mar gu rusnok, beda yuftuftu mar rot iskusk ojgomu erek rusnok ongga ranggot mar rot Allah efen oga. Noba idu ongga omfij rusnok enjgineg, beda ofij rot owesa efek koma ongga ofa ensma jeska Allah tein. Ofa otunggom mar erek koma nomnaga oisouska Yesus Kristus efen owesa efek jeskaseda gij mar nomnaga beda rusnok rumofra Allah ofoka erek aksa eteb tein. Mimif mudou os jeskaseda rusnok nomnaga rufra Ofa efen ofoka erek aksa eteb. Noba mimif mudou os jeskaseda Ofa ofoka ereij keingg mar nomnaga rot owesa efek eteb ongga ah aibin ojgomuja tein, ainsoma.

Uma: Hema to mpokeni Lolita Pue' kana mololita hewa tauna to napowiwi Alata'ala. Hema to mpotulungi doo, tulungi-ra hante karohoa to ngkai Alata'ala. Bona hi rala hawe'ea to jadi', Alata'ala rapomobohe hi rala hanga' Yesus Kristus. Hi'a-mi to mobaraka' pai' to masipato' rapomobohe hanga'-na duu' kahae–hae-na! Amin.

Yawa: Ranivara Amisye po kovo vambunine raugaje nai indamu nyayao papirabe, weamo winyirati nyo Amisye apa ayao raura anugano Amisye mansai. Ranivara nya kovo vambunine mamo nyo vatane maeranande, weamo nyo maeranande mamaisyo Amisye apa vambunino po raugaje nai rai. Indamu nde anakotaro rui vayave wapo raijar, wapo Amisye aura titive irati Apa Kavo Yesus Kristus apa tame rai; Apa kovo ntiti muno Apa vambunine rararimbea nuge nuganui! Amin.


NETBible: Whoever speaks, let it be with God’s words. Whoever serves, do so with the strength that God supplies, so that in everything God will be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen.

NASB: Whoever speaks, is to do so as one who is speaking the utterances of God; whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen.

HCSB: If anyone speaks, his speech should be like the oracles of God; if anyone serves, his service should be from the strength God provides, so that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong the glory and the power forever and ever. Amen.

LEB: If anyone speaks, [let it be] as the oracles of God; if anyone serves, [let it be] as by the strength that God provides, so that in all [things] God will be glorified through Jesus Christ, to whom is the glory and the power _forever and ever_ . Amen.

NIV: If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power for ever and ever. Amen.

ESV: whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies--in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.

NRSV: Whoever speaks must do so as one speaking the very words of God; whoever serves must do so with the strength that God supplies, so that God may be glorified in all things through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen.

REB: Are you a speaker? Speak as one who utters God's oracles. Do you give service? Give it in the strength which God supplies. In all things let God be glorified through Jesus Christ; to him belong glory and power for ever and ever. Amen.

NKJV: If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.

KJV: If any man speak, [let him speak] as the oracles of God; if any man minister, [let him do it] as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

AMP: Whoever speaks, [let him do it as one who utters] oracles of God; whoever renders service, [let him do it] as with the strength which God furnishes abundantly, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ (the Messiah). To Him be the glory and dominion forever and ever (through endless ages). Amen (so be it).

NLT: Are you called to be a speaker? Then speak as though God himself were speaking through you. Are you called to help others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then God will be given glory in everything through Jesus Christ. All glory and power belong to him forever and ever. Amen.

GNB: Those who preach must preach God's messages; those who serve must serve with the strength that God gives them, so that in all things praise may be given to God through Jesus Christ, to whom belong glory and power forever and ever. Amen.

ERV: If your gift is speaking, your words should be like words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives. Then it is God who will be praised in everything through Jesus Christ. Power and glory belong to him forever and ever. Amen.

EVD: The person who speaks should speak words from God. The person who serves should serve with the strength that God gives. You should do these things so that in everything God will be praised through Jesus Christ. Power and glory belong to him forever and ever. Amen.

BBE: If anyone has anything to say, let it be as the words of God; if anyone has the desire to be the servant of others, let him do it in the strength which is given by God; so that in all things God may have the glory through Jesus Christ, whose are the glory and the power for ever.

MSG: if words, let it be God's words; if help, let it be God's hearty help. That way, God's bright presence will be evident in everything through Jesus, and [he'll] get all the credit as the One mighty in everything--encores to the end of time. Oh, yes!

Phillips NT: If any of you is a preacher then he should preach his message as from God. And in whatever way a man serves the Church he should do it recognizing the fact that God gives him his ability, so that God may be glorified in everything through Jesus Christ. To him belong glory and power for ever, amen!

DEIBLER: Those who speak to the congregation should do that as though they are speaking the very words of God. Those who do kind deeds to others should do it with the strength that God gives them, in order that God may be honored by all this {that all this may honor God} as Jesus Christ enables us to do it. I pray that we will praise God (OR, Jesus) and give him the authority to rule over us forever. …May it be so!/Amen!†

GULLAH: Ef God call oona fa taak ta de people, mus taak like God da taak da tell people shru oona. An ef God call oona fa hep people, mus do dat wok dey wid de scrent wa God gii oona. So den, een all de ting oona da do, God gwine git de glory cause oona da waak wid Jedus Christ, wa got glory an powa fa rule faeba an eba. Amen.

CEV: If you have the gift of speaking, preach God's message. If you have the gift of helping others, do it with the strength that God supplies. Everything should be done in a way that will bring honor to God because of Jesus Christ, who is glorious and powerful forever. Amen.

CEVUK: If you have the gift of speaking, preach God's message. If you have the gift of helping others, do it with the strength that God supplies. Everything should be done in a way that will bring honour to God because of Jesus Christ, who is glorious and powerful for ever. Amen.

GWV: Whoever speaks must speak God’s words. Whoever serves must serve with the strength God supplies so that in every way God receives glory through Jesus Christ. Glory and power belong to Jesus Christ forever and ever! Amen.


KJV: If any man <1536> speak <2980> (5719)_, [let him speak] as <5613> the oracles <3051> of God <2316>_; if any man <1536> minister <1247> (5719)_, [let him do it] as <5613> of <1537> the ability <2479> which <3739> God <2316> giveth <5524> (5719)_: that <2443> God <2316> in <1722> all things <3956> may be glorified <1392> (5747) through <1223> Jesus <2424> Christ <5547>_, to whom <3739> be <2076> (5748) praise <1391> and <2532> dominion <2904> for <1519> ever <165> and ever <165>_. Amen <281>_.

NASB: Whoever<1487><5100> speaks<2980>, is to do so as one<5613> who is speaking<2980> the utterances<3051> of God<2316>; whoever<1487><5100> serves<1247> is to do so as one<5613> who is serving<1247> by the strength<2479> which<3739> God<2316> supplies<5524>; so<2443> that in all<3956> things<3956> God<2316> may be glorified<1392> through<1223> Jesus<2424> Christ<5547>, to whom<3739> belongs<1510> the glory<1391> and dominion<2904> forever<165> and ever<165>. Amen<281>.

NET [draft] ITL: Whoever <1487> <5100> speaks <2980>, let it be with <5613> God’s <2316> words <3051>. Whoever <1487> <5100> serves <1247>, do so <5613> with <1537> the strength <2479> that <3739> God <2316> supplies <5524>, so that <2443> in <1722> everything <3956> God <2316> will be glorified <1392> through <1223> Jesus <2424> Christ <5547>. To him <3739> belong <1510> the glory <1391> and <2532> the power <2904> forever <1519> <165> and ever <165>. Amen <281>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  1 Petrus 4 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Single Panel Single Panel