Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 12 : 20 >> 

Uma: Hangkani tempo, moroe lia-i Magau' Herodes mpokaroe pue' ngata Tirus pai' Sidon. Toe pai' mohawa'-ramo to Tirus pai' to Sidon hante hanono lau mposuro tauna hilou hi ngata Kaisarea doko' mpali' kahintuwuaa' hante magau'. Apa' to Tirus pai' to Sidon toera mporata pongkoni'-ra ngkai tana' to naparentai Herodes. Lomo'-na, kako'ia-ra mponyanyo magau', ra'oluhi hadua pahawaa'-na to mpo'urusi tomi magau', hanga'-na Blastus, bona tono' hi hira'-i, pai' lako' hilou-ra mponyanyo magau' mpali' kahintuwuaa'.


AYT: Saat itu, Herodes sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon, lalu dengan sepakat, mereka datang menghadap Herodes, dan setelah membujuk Blastus, pengurus rumah tangga raja, mereka memohon untuk perdamaian karena wilayah mereka mendapat pasokan makanan dari wilayah Herodes.

TB: Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja.

TL: Maka Herodes pun sangat murkanya akan orang Tsur dan Sidon; tetapi mereka itu datang menghadap dia dengan sepakat. Sesudah Belastus, bentara dalam, dijadikannya sahabatnya, lalu dipohonkannya perdamaian, karena negerinya sendiri bergantung rezekinya pada negeri raja itu.

MILT: Dan ketika Herodes sedang menjadi sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon, malah mereka dengan sepakat datang kepadanya, dan seraya membujuk Blastus, yang bertugas di kamar tidur raja, mereka memohon damai, karena negeri mereka diberi makan dari raja.

Shellabear 2010: Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh karena itu, mereka bersama-sama pergi menghadap dia. Mula-mula mereka membujuk Balastus untuk berpihak kepada mereka. Ia adalah kepala pengurus kamar tidur di istana raja. Kemudian mereka mengajukan permohonan untuk berdamai, karena makanan untuk negeri mereka bergantung pada wilayah kekuasaan Raja Herodes.

KS (Revisi Shellabear 2011): Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh karena itu, mereka bersama-sama pergi menghadap dia. Mula-mula mereka membujuk Balastus untuk berpihak kepada mereka. Ia adalah kepala pengurus kamar tidur di istana raja. Kemudian mereka mengajukan permohonan untuk berdamai, karena makanan untuk negeri mereka bergantung pada wilayah kekuasaan Raja Herodes.

Shellabear 2000: Herodes marah sekali kepada orang Tirus dan Sidon. Oleh karena itu, mereka bersama-sama pergi menghadap dia. Mula-mula mereka membujuk Balastus untuk berpihak kepada mereka. Ia adalah kepala pengurus kamar tidur di istana raja. Kemudian mereka mengajukan permohonan untuk berdamai, karena makanan untuk negeri mereka bergantung pada wilayah kekuasaan Raja Herodes.

KSZI: Raja Herodes amat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh yang demikian, mereka datang bersama-sama untuk menghadap Raja Herodes. Pertama sekali mereka mendapatkan sokongan Blastus, ketua istana Raja Herodes. Selepas itu mereka menghadap Raja Herodes dan meminta berdamai, kerana bekalan makanan negeri mereka bergantung kepada negeri Raja Herodes.

KSKK: Pada waktu itu Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Setelah bersepakat bersama, mereka datang menghadap dia. Mereka telah berhasil membujuk Blastus, bendahara istana raja, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka menerima bahan makanan dari wilayah Herodes.

WBTC Draft: Ia sangat marah kepada orang Tirus dan Sidon. Sekarang mereka datang sebagai kelompok untuk menghadap Herodes. Mereka membujuk Blastus untuk memberi dukungan kepada mereka. Blastus adalah pelayan pribadi Herodes. Mereka meminta kepada Herodes untuk berdamai, sebab negeri mereka mendapat makanan dari negeri raja itu.

VMD: Ia sangat marah kepada orang Tirus dan Sidon. Sekarang mereka datang sebagai kelompok untuk menghadap Herodes. Mereka membujuk Blastus untuk memberi dukungan kepada mereka. Blastus adalah pelayan pribadi Herodes. Mereka meminta kepada Herodes untuk berdamai, sebab negeri mereka mendapat makanan dari negeri raja itu.

AMD: Herodes sangat marah terhadap orang-orang di kota Tirus dan Sidon. Tetapi, kota-kota ini membutuhkan pasokan makanan dari negaranya. Setelah berhasil membujuk Blastus, pelayan pribadi raja, mereka datang menghadap Herodes dan memohon untuk berdamai karena wilayah mereka mendapat pasokan makanan dari wilayah Herodes.

TSI: Sebelumnya Herodes dan masyarakat kota Tirus dan Sidon saling dendam. Jadi pada kunjungan ini, utusan-utusan dari kedua kota itu berusaha berdamai dengan raja, karena daerah mereka bergantung kepada daerah Herodes untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu mereka menyuap seorang pejabat bernama Blastus— yaitu kepala urusan istana, supaya dia membantu mereka dalam urusan itu.

BIS: Herodes marah sekali kepada orang-orang Tirus dan Sidon. Oleh sebab itu mereka bersama-sama datang menghadap dia. Mula-mula mereka membujuk Blastus, yang mengepalai istana Herodes, sehingga ia memihak mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Herodes, lalu minta berdamai, sebab negeri mereka bergantung pada makanan dari negeri Herodes.

TMV: Raja Herodes sangat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh itu mereka datang bersama untuk menghadap Raja Herodes. Mula-mula mereka meyakinkan Blastus, orang yang mengepalai istana Raja Herodes, supaya memihak mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Herodes dan minta berdamai, kerana bekalan makanan negeri mereka bergantung kepada negeri Raja Herodes.

BSD: Herodes sedang marah sekali kepada orang Tirus dan Sidon. Karena itu, mereka bersama-sama pergi menghadap dia. Mula-mula mereka mendekati dahulu Blastus, yang mengepalai istana Herodes. Mereka bicara kepadanya supaya ia mengerti bahwa ia harus membantu mereka. Setelah itu mereka menghadap Herodes dan minta berdamai, sebab, negeri mereka mendapat makanan dari negeri Herodes.

FAYH: Sementara ia berada di Kaisarea, datanglah beberapa utusan dari Tirus dan Sidon. Ia sangat marah terhadap rakyat di kedua kota itu, tetapi para utusan berbaik dengan Blastus, pegawai istana raja dan memohonkan perdamaian, sebab perekonomian kota-kota itu sangat bergantung kepada perdagangan dengan wilayah Raja Herodes.

ENDE: Ia sangat menaruh dendam terhadap orang Tirus dan Sidon. Mereka berunding, lalu menghadap dia, sebab mereka sudah berhasil mempersahabati Blastus, pegawai istana radja. Mereka hendak memohon damai, sebab negerinja terpaksa memperoleh bahan-bahan penghidupannja dari wilajah radja.

Shellabear 1912: Adapun Herodis itu terlalu murka akan orang Sur dan orang Sidon: tetapi mereka itu menghadap dia dengan satu hati; maka setelah dibujuknya akan Balastus, penghulu bilik peraduan raja itu, lalu dipintanya berdamai, karena negerinya mendapat rezekinya dari negeri raja itu.

Klinkert 1879: Alkisah, maka Herodis pon berniat hendak berperang dengan orang Soer dan Tsidon, tetapi dengan sahati djoega datanglah mareka-itoe menghadap, satelah dieloennja akan Belastoes, pendjawat astana baginda dehoeloe, dipinta mareka-itoe berdamai, karena terpeliharalah negarinja olih negari baginda.

Klinkert 1863: Maka radja Herodes terlaloe sanget marahnja sama segala orang Tiroes dan Sidon, tetapi dengan satoe hati dia-orang dateng menghadep sama dia, serta dia-orang boedjoek sama Blastoes, mantri kamar-tidoer radja, lantas dia-orang minta berdame, karna negarinja terplihara dari negari radja.

Melayu Baba: Herodis sudah naik terlalu marah sama orang Tur dan orang Sidon: dan orang-orang itu datang sama dia dngan satu hati, dan bila dia-orang sudah ambil hati Blastus, ia'itu kpala dalam raja punya bilek peraduan, dia-orang minta damai, sbab dia-orang punya negri dapat makan deri itu raja punya negri.

Ambon Draft: Tetapi beramarahlah He-rodes sangat pada awrang Ti-rus dan Sidon; tetapi dija awrang rame-rame berdatang-lah kapadanja, dan sedang dija awrang sudahlah tjahari tsobat dengan Blastus, Pang-hulu peraduwan Radja itu, dija awrang mintalah dame, awleh karana dija awrang pu-nja tanah dapat terpijara deri Radja punja tanah.

Keasberry 1853: Alkesah maka Herodis pun turlalulah sangat marahnya kapada orang nugri Tor dan Sidon: tutapi datanglah marika itu dungan satu hati mungadap akan dia, surta dibujuknya akan Blastus punghulu bilek buraduan raja itu, lalu dipintanya damie; kurna nugrinya itu turplihara ulih nugri raja itu.

Keasberry 1866: ¶ Alkesah maka Herodis pun tŭrlalulah sangat marahnya kapada orang nŭgri Thor dan Sidon: tŭtapi datanglah marika itu dŭngan satu hati mŭngadap akan dia, sŭtlah sudah dibuatnya sahabat akan Blastus, pŭnghulu bilek pŭraduan raja itu, lalu dipintanya damie; kŭrna nŭgrinya itu tŭrpliharalah ulih nŭgri raja itu.

Leydekker Draft: Maka dalam hati Hejrawdejs mawu berparang dengan 'awrang TSur dan TSidawn: tetapi datanglah marika 'itu sahati menghadap kapadanja, dan habis debudjokhnja Belastus Panghulu per`aduwan Radja, marika 'itu mintalah berdamej; 'awleh karana 'awrang 'isij benowanja depejarakan deri dalam benowa karadja`an 'itu.

AVB: Raja Herodes amat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh yang demikian, mereka datang bersama-sama untuk menghadap Raja Herodes. Pertama sekali mereka mendapatkan sokongan Blastus, ketua istana Raja Herodes. Selepas itu, mereka menghadap Raja Herodes dan meminta berdamai, kerana bekalan makanan negeri mereka bergantung kepada negeri Raja Herodes.

Iban: Nyadi Herod ringat ngagai orang Tire enggau Sidon. Nya alai sida ngaga siti raban lalu betemu enggau iya. Lebuh sida udah bejaku enggau Blastus, ke nyadi tuai nyaga istana, sida lalu mai Herod bebaik, laban menua sida bulih pemakai ari menua raja.


TB ITL: Herodes sangat marah <2371> terhadap orang Tirus <5183> dan <2532> Sidon <4606>. Atas persetujuan bersama <3661> mereka pergi menghadap <3918> dia. Mereka berhasil membujuk <3982> Blastus <986>, pegawai <2846> istana raja <935>, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan <154> perdamaian <1515>, karena <1223> negeri <5561> mereka beroleh bahan makanan <5142> dari <575> wilayah raja <937>. [<1510> <1161> <1161> <4314> <846> <2532> <1909> <846>]


Jawa: Kacarita Sang Prabu Herodhes duka banget marang wong Tirus lan Sidon. Wong-wong mau padha saiyeg bebarengan sowan menyang ing ngarsane sarta padha kalakon bisa ngrimuk Blastus, punggawa ing kratone Sang Nata, supaya mbiyantu wong-wong mau. Banjur padha nyuwun bedhami, awit nagarane iku oleh pangan saka ing bawahe Sang Prabu.

Jawa 2006: Kacarita Hérodès duka banget marang wong Tirus lan Sidon. Wong-wong mau padha saiyeg bebarengan sowan menyang ngarsané sarta padha kelakon bisa ngrimuk Blastus, punggawa kraton, supaya mbiyantu wong-wong mau. Banjur padha nyuwun bedhami, awit nagarané iku olèh pangan saka wilayahé raja.

Jawa 1994: Sang Prabu Hérodès duka banget marang wong kutha Tirus lan kutha Sidon. Mulané wong-wong mau padha saiyeg sowan bebarengan. Sing dhisik wong-wong mau padha ngrimuk Blastus, yakuwi punggawa kraton sing dhuwur pangkaté, supaya ngiloni marang wong-wong mau. Sawisé mengkono, padha sowan marang Sang Prabu Hérodès, nyuwun kawelasan, awit pangané wong-wong ing kutha Tirus lan kutha Sidon mau gumantung saka pametuné wilayahé Sang Prabu Hérodès.

Jawa-Suriname: Dongé ratu Hérodès nang kuta Sésaréa kono, wong-wong sangka kuta Tirus lan kuta Sidon bebarengan pada kongkonan délegasi nang nggoné ratuné. Awit, ya embuh apa jalarané, wong-wong sing manggon nang kuta Tirus lan Sidon pada marakké ratu Hérodès nesu banget. Nanging, jalaran kuta Tirus lan Sidon kuwi pangané tekané sangka nggoné ratu Hérodès, mulané terus délegasiné ngglenik Blastus, sèkrètarisé Hérodès, kongkon nembungké ratuné nyuwun kawelasan lan bisa rukun menèh.

Sunda: Herodes kacida benduna ka urang Tirus jeung urang Sidon. Ku sabab kitu maranehna ngadareuheus ka anjeunna, tapi ngabadamian heula kawasa karaton anu ngaranna Blastus, menta dibelaan. Geus kitu kakara ngadareuheus ka Herodes, marenta karapihan, sabab bahan dahareun nagrina gumantung ka nagri cangkingan Herodes.

Sunda Formal: Hiji mangsa, raja Herodes bendu pisan ka urang Tirus jeung Sidon. Sanggeus samupakat, urang Tirus jeung Sidon teh ngadareuheusan ka anjeunna. Eta teh sanggeus maranehna hasil ngawujukan salah saurang pagawe karaton anu ngaran Blastus, nepi ka biluk daek ngadeudeul mangmentakeun pangampura raja. Ari sababna mah, bahan pangan Tirus jeung Sidon teh, kacida gumantungna ka wilayah cangkingan eta raja.

Madura: Herodes ce’ dukana ka reng-oreng Tirus ban Sidon. Daddi reng-oreng jareya areng-bareng nyabis ka Herodes jareya. Dha’-adha’na reng-oreng jareya nyacae Blastus, se ngapalae karatonna Herodes, sampe’ Blastus nolonge reng-oreng jareya. Saellana jareya reng-oreng buru laju ngadhep ka Herodes, nyo’on adhame, sabab nagarana targantong ka kakanan dhari nagarana Herodes.

Bauzi: Labi Boehàda Herodes Kaisarea laba le azihi di labe dam num debu Tirus laba azihi dam lamti dam num debu Sidon laba azihi dam lamti laham dam laba Herodesat aho abo duana faki meeda. Ame dam labe bak ibida na vabali fa Herodes aho vuusdam dam laba le mei gandum na ahum le ve vou li àme izidam damat moz. Lahana Herodesat ame dam laba fakehe labe aho vuusdam dam labe im gandum fa ame dam laba lom bak aho fa male. Labi malehe labe, “Ame da Herodes iba fakehe bak fa vameadume neàdese,” lahame Tirus dam lamti Sidon dam lamti ame dam labe ibi iho im vameadam meo dam faheme fa vahi Herodes bake ab oluham. Labi laba lafusi Herodes labe am nazoh ahebu ot vai vuusu fa dam bake gagu modiamda ahida Blastus laba nasi le ab gagoham. “Oho Herodes bake le gagole. ‘Herodes iba fakehe bak lam imo fa vahi im vameadume fa vahe vahedume neàdedase,’ lahame oho Herodes bake le gagole,” lahame Blastus bake ootedume tet keobaedume ab uledeham. Labi Blastus uledi Herodes bake le gagu modeha Herodes fa uledi neha, “Lo, im vahi im vameadam neàte,” lahame Blastus fa gagome olu ame dam laba fa li ame vahi im vameadam digat ab fet gagu esuham.

Bali: Sang Prabu Herodes kalintang duka ring rakyat kota Tirus miwah kota Sidone. Rakyat kota Tirus miwah kota Sidone punika raris pada saadung jaga nangkil sinarengan ring Sang Prabu Herodes. Pinih riin ipun sareng sami nglelunyuhin Dane Blastus, prakangge ring purin ida sang prabu. Wus punika ipun raris nangkil ring Sang Prabu Herodes, nyadia nunas dame, santukan jagatipune polih pangan kinum saking jagat ida sang prabu.

Ngaju: Herodes balait toto dengan kare oloh Tirus tuntang Sidon. Tagal te ewen haya-hayak manalih manaharep ie. Sola-solake ewen mangatau Blastus, je mangapala istana Herodes, sampai ie omba mamihak ewen. Limbah ewen haguet manaharep Herodes, palus balaku badamai, basa lewun ewen te bahapang dengan panginan bara lewun Herodes.

Sasak: Herodes menggah gati lẽq dengan-dengan Tirus dait Sidon. Keranaq nike ie pade bareng-bareng ngadep Herodes. Mule-mule ie pade kẽdẽq Blastus, saq jari kepale istane Herodes, sehingge ie bepihak lẽq ie pade. Sesampun nike ie lumbar ngadep Herodes, terus tunas bedamẽ, sẽngaq negeri ie pade beharep sepenoqne lẽq keloran lẽman negeri Herodes.

Bugis: Macai senna’ni Hérodés lao risining tau Tirus-é sibawa Sidongngé. Rimakkuwannanaro silaonni mennang lao mangolo ri aléna. Mula-mulanna napalécéi Blastus, iya kapalaiyéngngi saorajana Hérodés, angkanna maccowéni mennang. Nainappa lao mangolo ri Hérodés, nanaéllauwi sidamé, saba’ iyaro wanuwanna mennang taggattungngi ri anré polé ri wanuwanna Hérodés.

Makasar: Sanna’ larrona Herodes ri tu Tiruska siagang tu Sidonga. Lanri kammana, a’lampami ke’nanga mange andallekang ri ia. Uru-uruna nanyonyo’mi rolong Blastus, iamintu kapalaya ri balla’ lompona Herodes, sa’genna sipammentengang Blastus siagang ke’nanga. Le’baki anjo nirurungammi ke’nanga mange andallekang ri Herodes. Appala’ damemi ke’nanga ri Herodes, nasaba’ apa-apa nikanrea ri pa’rasanganna ke’nanga, sangnging apa-apa battu ri pa’rasanganna Herodes.

Toraja: La moraimi Herodes urrarii tu to Tirus na to Sidon; apa sama turu’ tinde tau nasae umpennoloi. Iatonna randukmo siporai Blastus, pa’bisaranna datu, umpalakumi kasitaman, belanna iatu tondokna diori mai tondokna datu nanii urrannuan kande.

Duri: Gaja nakagallii Raja Herodes joo to-Tirus na to-Sidon. Iamo joo namesa' kada ratu mpessikitaii. Nasedei jolo' to kapala salassa' raja disanga Blastus la mpangkadanni, namane' male sikita raja. Meta'dai la sipemeloan, sanga ia joo tondokkona pole jiora mai tondokkona Raja Herodes nanii nnala kande.

Gorontalo: Ti olongiya Herodes Agripa loyingo da'a lo tawu lo kota lo Tirus wawu kota lo Sidon. Timongoliyo ma losatujuwa mopoahu mota lo ta ngopolemboa monao ode oli olongiya Herodes Agripa. Timongoliyo ma lomiyo ole Blastus pogawe lo istana li olongiya, alihu tiyo mohuto modelo mao olimongoliyo modame woli olongiya, sababu kota-kotawala limongoliyo hemo'otapu ualo monto lipu li olongiya.

Gorontalo 2006: Tei Herodes loingo daa̒ totau-tauwalo Tirus wau Sidon. Masababu uito timongolio pee̒-pee̒enta lonao̒ mai lotaalua wolio. Bohu-buhulio timongolio helomiyo olei Blastus, ta@u ta@utau̒wa tobele biluloa̒ saaha li olongia Herodes, tilunggula tio lotiwambao̒ ode limongolio. Lapatao̒ timongolio mota lotaalua wolei Herodes, tulusi lohile lodaamea, sababu lipu limongolio bo hemo haalapu ua̒alo lonto lipu lei Herodes.

Balantak: Herodes maso'kon tuu' samba Tirus tia Sidon. Mbali' i raaya'a nosangadamo mae' ni Herodes. Tumbena i raaya'a nangama-amati i Blastus, men mantanaasi laigan batomundo'an ni Herodes, pataka i Blastus muntulungkon i raaya'a. Kasi i raaya'a nomae' ni Herodes, ka' nama'ase' pooka'amat, gause mian na dodongoanna i raaya'a somo mongooskon kakaan men isian na dodongoan ni Herodes.

Bambam: Wattu eta too tä' deem pada sakeaha' tomahaja Herodes lako to Tirus anna to Sidon moi kela daa inde dua kota bassim attasa'na Herodes to si uhhannuam tomahaja napangngalai kinande. Nasuhum silele usse'de' Blastus kapalana to mengkähä illaam banuanna tomahaja. Iya iam umbabai mengngolo lako tomahaja umpeä kasiolaam situhu' kattuanna to Sidon anna to Tirus.

Kaili Da'a: Magau Herodes narau mpu'u ka pue ngata Tirus bo Sidon. Sabana etu ira nosanggani-nggani narata merapi mosinggabelo ante Herodes, apa ngata ira etu aga nanjarumaka panggoni nggari bagia to niparenta i Herodes. Pamulana ira nombabuju samba'a batua to nombaurusi sapo Magau Herodes to nosanga ka i Blastus, ala i'a mosabingga ka ira. Naopu etu nalaumo ira nantingayo Magau Herodes merapi mosinggabelo.

Mongondow: Ki Herodes totok sinumoru' kon intau mita in Tirus bo Sidon. Manangka intua noyotakin im mosia minayak kon tayowon i Herodes. Muna mosia nodondo'uḷug ko'i Blastus, inta nobali itoi kon istana i Herodes, daí sinuḷungannya im mosia. Onda intua minayak im mosia ko'i Herodes bo nopo'igum simbaí moyodamedon, sing ka'anon intau mita kon lipuí monia tongaíbií mo'ulií nongkon butaí inta kom bonu ing kakuasaan i Herodes.

Aralle: Tempo donetoo keaha' liung Tomaraya Herodes pano di to Tirus anna to Sidon. Dolunna inde derua bohto si unghannuang tomaraya napangngalai andeang, ampo' danne' nabea dinoa. Dianto anna sika suleng mengngolo. Sika unse'de'mi Blastus pongkahana to pengkähäng yaling di dasanna tomaraya. Ya' diang mangkadoluangngi mengngolo pano di tomaraya umpeäng kasikapiaiang situhu' pampemalanna to Sidon anna to Tirus.

Napu: Hambela tempo, rumihi karumpuna Herode i tauna au maida i kota Tirus hai Sidon. Ido hai ampu boea iti mogombohe. Pogombonda iti, rabotusi bona hadua tauna ratudu lao i kota Kaisarea modame hai Datu Herode, lawi to Tirus hai to Sidon iti molambihe paandenda hangko i tampo au naparenta Herode. Nguru-nguruna ampu boea iti mohuweki laluna hadua topekadipura au napoinalai Herode, hangana Blastus, bona ia lao modame hai Herode.

Sangir: I Herodes měngkate limangehẹ̌ marasai su tau Tirus dingangu Sidon. Ual᷊ingu ene tangu i sire riměnta sěngkapahunděnta nẹ̌těngon sie. Kahumotongange i sire něnahionge si Blastus, těmbonangu měnanahimata wal᷊en Datu i Herodes, hakịu i sie mạnumběka wọu i sire. Mase i sire nẹ̌těngon Herodes, mědẹ̌dorong tadeạu mẹ̌dame, batụu i sire katewe makạhombang kaěng bọu wanuan Herodes.

Taa: Wali tempo i Herodes maroo-roo la’u Kaisarea, ia mawali maja’a kojo rayanya resi tau nja’u kota Tirus pasi Sidon. Wali see naka tau yako ri kota dua etu sira yau sindara-ndara damampotango ia. Naka pei sira rani mampotango ia apa mangaliwu jaya see ia masingkatao muni pei sira. Sira rani kojo masingkatao muni apa tau ri tana nsira biasa mangarata pangkoninya yako ri tana to naporentang i Herodes. Wali sira yau ruyu mangamomis to papolaong to mampasilonga banua i Herodes, sanga ntau etu i Blastus. I Blastus etu mampasimbalika sira, panewa sira maya mampotango i Herodes. Wali i Herodes manganto’o ia damagombo resi sira.

Rote: Ndia te, Herodes namanasa mangalalau hataholi Tiru sala ma hataholi Sido nala. Hu ndia de, hataholi sila la basa-basas mai de lasale lan. Makasososa na ala fufu'di Blastus, fo ndia malangan nai Herodes uma mane na, de nalosa Blastus no kasa. Basa ndia boema leu leo Herodes leu fo loke dame, nana hataholi sila la nusa na, lamahena hapu nana'ak neme Herodes nusa na mai.

Galela: Ma orasi ipapasaka gena ma Kolano Herodes wadoosa poli ma ngale o doku Sidon de o doku Tirus ma nyawaka. Duma o kota sinoto magena manga ino cawali ma sihino o Herodes awi dokuno, so ona itagi o Herodes awi kadato wapopareta o Blastuska, la una magena iwibaja ma ngale una wamote itagi o Herodeska idame. So kagena de o Blastus wangaho o nyawa ona magena itagi o Herodeska, de igolo la imakadame kasi.

Yali, Angguruk: Herodes inowen Tirus inap men Sidon inap men fahet olok haruken it mangno roho ubam nenele ul ulug ambeg libag. Ambeg libareg hun Blastus Herodes anggengge foroho ahun ino ubam enele ibareg at men mangno atfareg Herodes fam, "Nit o pumbuk piren aruma suburu elehen haren suburu og nisaruk lahenma fano welahe angge re nunubam holok ane peruk lahenon imbisin," ulug heng tibag.

Tabaru: 'O Herodes posironga wito'otasoka 'o Tirus de 'o Sidon ma nyawaka. So ma rai 'ona ka ma moino yaino 'unano. 'Isira yomadabajakasi 'o Blastusika, 'una 'o Herodes wi kadato yojaga-jaga manga balusu. Ge'enaka de wakisidabi so yogila-gila 'o Herodesika de yoga'asoko yomasikalo-loa, sababu nako to 'ona manga daeraaka ge'ena 'o 'inomo yomanganono ka to Herodes wi daeraaka.

Karo: Nembeh kal ate Herodes gelgel nari nandangi kalak Tirus ras kalak Sidon. Emaka ersada arihna ndahi Herodes, sabap biasana ia ndatken pangan i bas negeri Raja Herodes e nari. Perlebe itami-tamina Blastus; Blastus eme sekalak kepala pegawai istana raja. Jenari ngadap ia man Raja Herodes mindo perdamen.

Simalungun: Ia si Herodes, sogam do uhurni mangidah halak Tirus ampa Sidon. Gabe sauhur ma sidea roh manjumpahkonsi, anjaha dob jumpah sidea uhur ni si Blastus, manteri ni raja ai, ipindo sidea ma mardamei, halani humbani tanoh ni raja ai do roh ni sipanganon bani sidea.

Toba: Dung i marmusumusu ma ibana dompak isi ni Tirus dohot Sidon; alai saroha ma nasida manopot ibana, diellemellem ma si Blastus, naposo haposan ni raja i. Mangido mardame nasida, ala sian tano ni raja i bohal ni luatnasida.

Dairi: Melaga kalohoon ngo si Herodes taba kalak Tirus dekket Sidon, kumarna i roh mo kalak i rebbakken mengadepsa. Idahi kalak i mo perlebbè si Blastus kettoken si Herodes asa kan kalak i ia. Nai laus mo kalak i mendahi si Herodes mengèlèk-èlèksa asa merdamè, kumarna mergantung mi nagerri si Herodes ngo pangaan kalak i.

Minangkabau: Herodes sangaik bangihnyo kabake urang Tirus jo urang Sidon. Dek karano itu, urang-urang tu basamo-samo tibo mangadap kabake Herodes. Mulo-mulo inyo bujuak si Blastus nan mangapalo-i istana Herodes, sainggo si Blastus bapihak kabake inyo. Kudian inyo bi payi mangadap ka Herodes untuak mintak badamai, dek karano bahan makanan di nagarinyo, bagantuang ka nagari Herodes.

Nias: Mofõnu sibai Herode ba niha ba Diro awõ ba Zidona. Bõrõ da'õ fao ira fefu wangondrasi ya'ia. Si fõfõna lafawe'e Mbalasito, mandru ba nomo Herode ena'õ fao ia awõra. Aefa da'õ la'ondrasi Herode, la'andrõ ena'õ te'atulõ'õ ira, me moroi ba danõ Herode mbalazora.

Mentawai: Bulat simakopé golúnia si Herodes ka tubudda tai Tirus sambat tai Sidon. Oto kalulut néné ei sia simakeré rataget'aké nia. Pusumrangan boikí si Balastus, siutéaké istanat Herodes, pat lop-lop'akénangan tubunia ka tubudda. Lepá ei sia rataget'aké si Herodes, ratiddou paaban, aipoi ka laggai Herodes lé rakakaroni baga kanda.

Lampung: Herodes butong nihan jama jelma-jelma Tirus rik Sidon. Ulihni seno tian jama-jama ratong ngehadap ia. Mula-mula tian ngebujuk Blastus, sai jadi kepala istana Herodes, hingga ia memihak tian. Kak raduni tian mik ngehadap Herodes, raduni ngilu bedamai, mani negeri tian begantung jama kanikan jak negeri Herodes.

Aceh: Herodes beungéh lumpah na keu ureuëng-ureuëng Tirus dan Sidon. Ngon sabab nyan awaknyan meusajan-sajan jijak meuhadab gobnyan. Phon-phon awaknyan jibujuk Blastus, nyang jeuet keu ulée lam meuligoe Herodes, sampoe jihnyan jidong blaih awaknyan. Óh lheueh nyan awaknyan laju jijak meuhadab Herodes, laju jilakée meudamé, sabab nanggroe awaknyan meugantung nibak peunajoh nibak nanggroe Herodes.

Mamasa: Attu iatoo keara' sigalimi tomaraya Herodes lako to Tirus anna to Sidon. Inde dua tondokke moika anna bassi tae' nakala' kaparentaanna tomaraya Herodes sapo' kammandeanna lu dio asan mai kaparentaanna Herodes. Napolalan ma'mesa anna ussua tau lao mengngolo lako tomaraya. Umpeangmi lalan inde to disuae anna usse'dek Blastus kapalana to mengkarang illalan banuanna tomaraya anna malara lao lako tomaraya anna pelauanni kenamala dengan kasikalinoan lako inde dua tondokke.

Berik: Raja Herodes jei angtane kota Tirus ane Sidon jes nasbabili. Jega jem temawer angtane Tiruso Sidonmana ga aa ge betwebili, ane jei safna daamfenna ga jes ne baftabili Raja Herodesminip ge sofobife. Nabal-nabalsusu jei angtane bosna Blastus jemnip ge sofobili. Blastus jei angtane sanbaka jena unggwandusa Herodesmanaiserem jebe. Gamjon jei Raja Herodesminibe ga aa ge gubili waakenfer jewer gwef jes ne bilibene, enggalem temawer tumilgala aa jes ne damtabuwenaram Raja Herodesem onnawer.

Manggarai: Hi Hérodés rabo kétay agu ata Tirus agu Sidon. Og kali bantang camad kudut ngo cumang hi Hérodés. Isé olong emi nai di Blastus, hiat wintuk laing oné mbaru de raja, te cupu mai iséy. Itu kali tegi hambor, ai isé weli bokong oné mai tana de raja.

Sabu: Do bubu dhara tarra Herodes nga ddau-ddau pa Tirus nga Sidon. Ri do mina harre ke ta dakka ke ro la mengadha nga Herodes. Pa uru jhara ko, ta ube Blastus ke ri ro, do jadhi kattu pa dhara rae Herodes, hakku ta aga he ke Blastus jhara nga ro. Ta alla pemina harre ta kako ke ro la mengadha nga Herodes, jhe ami huba ta peie, rowi ne rai ro do henao nga'a-nginu ngati rai pereda Herodes.

Kupang: Itu waktu, ada orang dong dari dua kota, nama Tirus deng Sidon, suka béli makan dari raja Herodes pung negrí. Ma su dari lama, itu raja su bamusu deng dong. Ais dong baꞌakór ko cari jalan pi badame deng dia. Ju dong pili satu rombongan ko pi katumu deng Herodes. Sampe di Kaisarea, dong batamán deng satu orang dalam, nama Blastus. Dia tu, satu kapala urusan di raja pung ruma jabatan. Dong basakongkol deng Blastus ko dia jadi dong pung tukang buju ko buka jalan sang dong bisa katumu deng Herodes.

Abun: Yeraja Herodes ne, an maskwa ket ye Tirus si ye Sidon. Sane ye Tirus si ye Sidon tepsu dik wa án mu ku Herodes, subere án si Herodes kem not, we án nai án bi sugit mo Herodes bi bur-i ne. Ye Tirus si ye Sidon meret os subere án si Herodes kem not. Sane ye Tirus si ye Sidon ne mu ku Blastus gato ós Herodes mo Herodes bi nu sye. Herodes onyar kem mo Blastus. Sane ye Tirus si ye Sidon ndek Blastus kak os wa án ku Herodes wa kibot suk, subere án si Herodes yo maskwa yu o nde, wo án jom syim, ete kem not.

Meyah: Raja Herodes otkonu oska eteb skoita rua ongga kota Tirus jera kota Sidon. Jefeda rusnok rineya jeska kota egeka insa koma rija morototuma skoita Herodes. Tina gij mona ongga rua rinefesij mar jera Herodes enesi, beda rua rija skoita osnok egens ongga omfij Herodes rot iskusk ongga ofoka Blastus. Beda rua rirejgei ofa jeskaseda ofij rua rot mar ongga rimagot skoita Herodes. Beda rua nomnaga rija skoita Herodes noba ruis gu ofa jeskaseda ofa onotkonu oska rot rua deika guru. Rua rudou os erek koma jeska rusnok ongga ringker gij kota egeka insa koma bera risma maat nomnaga jeska Herodes efen monuh.

Yawa: Arono naije Herodes parijo vatano nanawirati una no munijo Tirus muno munijo Sidon mansai. Weti vatano Tirus muno Sidon inta ude ubeker ware wo ayao raura Herodes ai, weye awa anaisyo wo raisye mamo nori rati apa munijo be akarive raije rai. Umba unande no Berastus ai, wepamo vatano panapatambe Herodes ai, indamu Berastus umaso po mansaugavere no Herodesa nui, indamu wepe wenawe wo mansaneme raijar wirati mansanuga nsauman akato.


NETBible: Now Herod was having an angry quarrel with the people of Tyre and Sidon. So they joined together and presented themselves before him. And after convincing Blastus, the king’s personal assistant, to help them, they asked for peace, because their country’s food supply was provided by the king’s country.

NASB: Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon; and with one accord they came to him, and having won over Blastus the king’s chamberlain, they were asking for peace, because their country was fed by the king’s country.

HCSB: He had been very angry with the Tyrians and Sidonians. Together they presented themselves before him, and having won over Blastus, who was in charge of the king's bedroom, they asked for peace, because their country was supplied with food from the king's country.

LEB: Now he was very angry with the Tyrians and Sidonians. So they came to him with one purpose, and [after] persuading Blastus, _the king’s chamberlain_, they asked for peace, because their country was supported with food from the king’s country.

NIV: He had been quarrelling with the people of Tyre and Sidon; they now joined together and sought an audience with him. Having secured the support of Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace, because they depended on the king’s country for their food supply.

ESV: Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace, because their country depended on the king's country for food.

NRSV: Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon. So they came to him in a body; and after winning over Blastus, the king’s chamberlain, they asked for a reconciliation, because their country depended on the king’s country for food.

REB: He had for some time been very angry with the people of Tyre and Sidon, who now by common agreement presented themselves at his court. There they won over Blastus the royal chamberlain, and sued for peace, because their country drew its supplies from the king's territory.

NKJV: Now Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon; but they came to him with one accord, and having made Blastus the king’s personal aide their friend, they asked for peace, because their country was supplied with food by the king’s country .

KJV: And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king’s chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king’s [country].

AMP: Now [Herod] cherished bitter animosity {and} hostility for the people of Tyre and Sidon; and [their deputies] came to him in a united body, and having made Blastus the king's chamberlain their friend, they asked for peace, because their country was nourished by {and} depended on the king's [country] for food.

NLT: Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod’s country for their food. They made friends with Blastus, Herod’s personal assistant,

GNB: Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon, so they went in a group to see him. First they convinced Blastus, the man in charge of the palace, that he should help them. Then they went to Herod and asked him for peace, because their country got its food supplies from the king's country.

ERV: Herod was very angry with the people from the cities of Tyre and Sidon. But these cities needed food from his country, so a group of them came to ask him for peace. They were able to get Blastus, the king’s personal servant, on their side.

EVD: Herod was very angry with the people from the cities of Tyre and Sidon. Those people all came in a group to Herod. They were able to get Blastus on their side. Blastus was the king’s personal servant. The people asked Herod for peace because their country needed food from Herod’s country.

BBE: Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon: and they came to him, all together, and having made friends with Blastus, the controller of the king’s house, they made a request for peace, because their country was dependent on the king’s country for its food.

MSG: But things went from bad to worse for Herod. Now people from Tyre and Sidon put him on the warpath. But they got Blastus, King Herod's right-hand man, to put in a good word for them and got a delegation together to iron things out. Because they were dependent on Judea for food supplies, they couldn't afford to let this go on too long.

Phillips NT: Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They approached him in a body and after winning over Blastus the king's chamberlain, they begged him for peace, for their country's food supply was dependent on the king's lands.

DEIBLER: At that time King Herod was furiously angry with the people who lived in Tyre and Sidon cities. Then some men who represented them came unitedly to Caesarea in order to meet with Herod. They persuaded Blastus, who was one of Herod’s important officials, to tell Herod that the people in their cities wanted to make peace with him. They wanted to be able to trade with the people that Herod ruled, because they needed to buy food from that region. Herod had commanded the people in the areas he ruled to stop selling food to the people in those cities.

GULLAH: Now den, Herod been bery bex wid de people een Tyre an Sidon. So some ob dem people da geda togeda fa go taak wid um. Fus dey mek peace wid Blastus, de man dat look atta all de ting een King Herod bighouse. Den dey gone ta Herod an aks um fa mek peace, cause dey food da come fom de country weh Herod da rule.

CEV: Herod and the people of Tyre and Sidon were very angry with each other. But their country got its food supply from the region that he ruled. So a group of them went to see Blastus, who was one of Herod's high officials. They convinced Blastus that they wanted to make peace between their cities and Herod,

CEVUK: Herod and the people of Tyre and Sidon were very angry with each other. But their country got its food supply from the region that he ruled. So a group of them went to see Blastus, who was one of Herod's high officials. They convinced Blastus that they wanted to make peace between their cities and Herod,

GWV: Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They were going to meet with Herod. They had agreed on what they wanted to do: They enlisted the help of Blastus to ask Herod for terms of peace. This was because their cities depended on Herod for their food supply. (Blastus was in charge of the king’s living quarters.)


NET [draft] ITL: Now <1161> Herod <1510> was having an angry quarrel <2371> with the people of Tyre <5183> and <2532> Sidon <4606>. So they joined together <3661> and <1161> presented <3918> themselves before <4314> him <846>. And <2532> after convincing <3982> Blastus <986>, the king’s <935> personal assistant <2846>, to help them <846>, they asked <154> for peace <1515>, because <1223> their country’s food supply was provided <5142> by <575> the king’s <937> country <5561>. <<  Kisah Para Rasul 12 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran