Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1Adapawn iman, itu ada satu perkara jang awrang ber-nanti dengan tantu-tantu, a-kan jang mana awrang ber-harap; sawatu katahuwan jang songgoh akan sabarang apa, jang awrang bulom da-pat lihat.

2Karana awlehnja itu sega-la awrang waktu purba-kala sudah berawleh kasaksian.

3Awleh iman kami meng-arti, bahuwa segala alam su-dah terlangkap awleh titah Allah, sahingga segala barang jang kalihatan, sudah tijada djadi deri pada barang jang bawleh djadi delihat.

4Awleh iman Abel sudah persombahkan kapada Allah sawatu persombahan jang le-beh bajik deri pada Ka; in, awleh jang mana ija sudah berawleh kasaksi; an jang ija ada adil, sedang Allah su-dah memberi kasaksi; an akan segala pemberi; annja: awleh jang ija lagi berkata-kata ko-medijen deri pada kamati-annja.

5Awleh iman Enoch su-dah dapat terangkat, agar djangan diga melihat mawt; dan sudah tijada terdapat, awleh karana Allah sudahlah angkat dija; karana lebeh di-hulu deri pada ka; angkatannja ija sudah berawleh kasaksi; an, jang ija adalah berkenan ka-pada Allah.

6Tetapi di-luwar iman tija-da bawleh djadi barang sa-awrang berkenan kapada Allah; karana barang sijapa ma-wu berdatang kapada Allah, saharosnja ija pertjaja jang Allah ada, dan jang Ija a-da satu pembalasbagi segala awrang ita jang mentjahari Dija.

7Awleh iman No; e sudah dapat takotan, pada tatkala ija sudah dapat satu kanjata; an rahasija Ilahi, akan perkara-perkara itu jang bulom kali-hatan, dan ija sadijakan ba-tara itu akan kaluputan isi rumahnja; dan awlehnja itu ija sudah mengadakan hukum atas isi dunja, dan sudah djadi warits adalet menurut iman.

8Awleh iman Abra; am su-dah dengar-dengaran, pada tatkala ija sudah dapat ter-panggil akan berangkat pergi katampat itu jang ija akan tarima akan bahagian pusaka; maka berangkatlah ija deng-an tijada tahu kamana ija akan datang.

9Awleh iman ija sudah mengadijami salaku sa; awrang menompang di tanah djandjian itu, jang berpunja awrang-awrang dagang, dan berting-gallah di dalam barong-ba-rong bersama-sama dengan Isa; ak dan Jakob, sama-wa-rits deri pada djandjian itu djuga.

10Karana bernanti-nantilah ija akan negeri itu, jang ta-peralas atas pengalasan jang togoh, jang tukangnja dan tuwan perusahnja ada Allah.

11Dan lagi Sara djuga su-dah tarima kowat akan djadi bonting dan sudah beranak, sedang tahon umornja sudah lalu lampoh, karana ija ki-ra-kirakanlah satija Dija itu, jang sudahlah berdjandji itu.

12Deri sebab itu lagi deri pada sawatu djuga awrang, dan itupawn deri sa; awrang jang sudah ada sama sa; aw-rang mati sadja, sudah djadi seperti bintang-bintang di la-ngit punja banjak, dan se-perti pasir di pante lawut, jang tijada bawleh terhitong.

13Samowanja itu sudah mati di dalam iman, sampe marika itu sudah tijada ta-rima djandjian itu, tetapi sama awrang jang sudah li-hat-lihat itu deri djawoh dan sudah melekat padanja deng-an togoh-togoh, dan jang su-dah mengakaw jang dija aw-rang dagang dan awrang me-nompang djuga di dunja.

14Karana awrang, jang kata sabagitu, bertondjok jang marika itu tjahari-tjahari sa-watu tanah atsal.

15Dan djikalaw marika itu sudah mawu ingat-ingat akan itu, deri jang mana marika itu sudahlah kalu-war, waktu sampe-sampe su-dah ada pada marika itu akan pulang kasana;

16Tetapi sakarang marika itu suka sawatu tanah jang lebeh bajik, ija itu jang di dalam sawrga. Tagal itu djuga Allah tijada bermalu, akan djadi denama; i dija aw-rang punja Allah, karana Ija sudah sadijakan bagi ma-rika itu satu negeri.

17Awleh iman Abra; am sudah persombahkan Isa; ak, pada tatkala ija sudah dapat detjawba; i, dan sarahkanlah anak jang tonggal itu, pada tatkala ija sudahlah tarima djandjian itu;

18Akan sijapa sudahlah dekatakan: "Di dalam Isa; ak akan terpanggil bagimu be-neh itu,"karana sangkalah ija, jang Allah djuga berka-wasa akan kasi hidop kom-bali deri antara awrang-aw-rang mati;

19Deri mana lagi, dengan ande-ande; an, ija sudah ta-rima dija kombali.

20Awleh iman Isa; ak memberkatilah Jakob dan Esau, akan perkara-perkara jang nanti djadi.

21Awleh iman Jakob mem-berkatilah, pada kotika ma-tinja, kaduwa anak laki-laki Josef, dan menjombahlah ija dengan tersandar atas hudjong tongkatnja.

22Awleh iman Josef, pa-da kotika matinja, berkata-katalah akan kaluwaran a-nak-anak Isra; el, dan sudah 38 kasi pasan akan tulang-tu-langnja.

23Awleh iman Musa, pa-da tatkala ija sudah djadi, sudah dapat desembunjikan, tiga bulan lamanja awleh ibu-bapanja; itupawn, awleh ka-rana marika itu lihat, jang ija ada satu anak bagitu ba-gus, dan tijadalah takot deri titah radja itu.

24Awleh iman Musa, pa-da tatkala ija sudahlah besar, sudah angan akan desebut anak laki-laki pada anak par-ampuwan Farao;

25Sedang ija sudah suka lebeh bajik menahan susah, bersama-sama dengan kawm Allah, deri mendapat barang waktu lamanja segala kase-dapan dawsa;

26Sedang ija sudah kira-kirakan, jang katjela; an Tuhan CHRISTOS ada sawatu kaka-ja; an terlebeh besar, deri pada segala harta-benda tanah Mi-tsir; karana tiliklah ija atas upah pembalasan.

27Awleh iman ija sudah meninggalkan tanah Mitsir, dengan tijada takot morka Sultan; karana dengan lihat-lihat akan Dija itu, jang tijada kalihatan, ija sudah rasa kowat.

28Awleh iman ija sudah melakukan Pascha dan sapu-darah itu, agar djangan pem-binasa segala anak sulong, merusak marika itu.

29Awleh iman marika itu sudah berdjalan terus lawut Kolsum, seperti di tanah jang kering; jang awrang Mitsir sudah mawu tjawba lagi, dan sudah mati tinggalam.

30Awleh iman robohlah dewala-dewala Jericho, pa-da tatkala awrang sudahlah berdjalan kulilingpkuliling i-tu tudjoh hari lamanja.

31Awleh iman Rachab, parampuwan sundal itu, su-dah tijada mati sama-sama dengan awrang-awrang du-rhaka, awleh karana ija su-dahlah tarima penjulu-pe-njulu itu, dengan dame.

32Dan apatah b/eta akan mawu bilang lagi? Karana waktu tijada akan sampe pa-daku, djikalaw aku akan ma-wu tutor deri Gideon, Ba-rak, dan deri Samson, dan Jefta, deri Daud dan Samuel dan segala Nabi itu;

33Jang awleh iman sudah alahkan karadja; an, sudah me-lakukan perbowatan-perbowat-an jang adil, sudah beraw-leh djandjian, sudah tutop mulut singa-singa,

34Sudah bunoh kowat api, sudah lari berlepas deri pada tadjam pedang, sudah beraw-leh kowat di dalam kalemah-an, sudah mendapat hati kabaranian di dalam papa-rangan, sudah mengalahkan tantara parangan awrang-awrang dagang;

35Parampuwan-parampu-wan sudah dapat kombali dija awrang punja awrang-awrang mati, awleh kabangkitan de-ri antara awrang-awrang ma-ti; awrang lajin-lajin sudah kena sangsara jang bagitu sangat, dan sudah tijada su-ka tarima kalepasan; itupawn sopaja marika itu bawleh men-dapat sawatu kabangkitan jang lebeh bajik.

36Dan barang awrang su-dah dapat rasa kahina; an dan pentjomokan, dan deri atas itu pengikat rante dan pan-djara;

37Marika itu sudah dapat delutar dengan batu, sudah dapat potong dengan girgadji djadi panggal-panggal, ter-bakar dengan api, terbunoh awleh pedang; sudah me-ngombara sini sana terbongkus dengan kulit domba dan kulit kambing, dengan merasa ka-kurangan, dan dangsara dan kasusahan.

38Awrang-awrang sabagi-mana dunja tijada mustahak, jang sudah tinggal di hutang-hutang jang sunji, di gunong-gunong, di lijang-lijang dan di lubang-lubang tanah.

39Maka samowa awrang ini, maski djuga marika itu sudah berawleh kasaksi; an aw-leh iman, bulom djuga sudah tarima djandjian-djandjian itu;

40Itupawn deri sebab Allah sudahlah tantukan sabarang apa apa jang leben bajik pada kami; agar djangan marika itu dapat desempornakan di-luwar kami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran