Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Adapawn sedang marika itu sudah hampir Jerusalem, dan sudah datang di Beth-fage, dekat gunong pohon-pohon minjak, bagitu djuga surohlah Tuhan JESUS duwa murid dan katalah pada ma-rika itu:

2Pergilah kamu di kam-pong, jang tangada kamu, dan sabantar djuga kamu akan mendapat sa; ekor kalide parampuwan, jang terikat di situ, dan anak kalide ber-sama-sama dengan dija; mem-bukakanlah itu, dan bawalah kapadaku.

3Dan djikalaw barang sa-awrang bilang apa-apa, kata sadja, jang Tuhan ada ha-ros dengan itu; dan sabantar djuga ija akan suroh ba-wa itu.

4Maka samowa itu sudah djadi, sopaja djadi ganap barang jang sudah dekatakan awleh Nabi, jang katakan:

5"Katakanlah pada a-nak parampuwan Sion: Lihat, Radjamu ada da-tang kapadamu, dengan rendah hatinja, berdudok atas sa; ekor kalide, dan anak kalide deri satu jang memowat-mowatan."

6Maka pergilah murid-murid; dan sedang marika itu sudah bowat sabagimana Tuhan JESUS sudahlah berti-tah pada marika itu,

7Bawalah marika itu ka-lide parampuwan dengan a-nak kalide itu; dan marika itu tarohlah padanja pake; an-pake; annja dan Ija berdudok-lah di atasnja itu.

8Maka terlebeh banjak deri pada kawm itu membuka-kanlah pake; an-pake; annja di djalan, dan jang lajin ta-banglah djaga-djaga kaju deri pada pohon-pohon, dan ham-burlah itu di djalan.

9Dan kabanjakan awrang itu, jang adalah berdjalan di muka dan jang ikotlah deri balakang, bersarulah kata: Hosanna bagi anak Daud! Terpudjilah kiranja, jang berdatang dengan nama ma-ha besar Tuhan! Hosanna di tampat-tampat jang maha tinggi!

10Dan manakala Ija ma-soklah Jerusalem, djadilah satu balari di dalam saganap negeri itu, dan katalah: Sija-patah itu?

11Tetapi kawm itu kata-lah: Itulah JESUS, Nabi itu deri Nasaret di Galilea.

12Maka masoklah Tuhan JESUS di Kaba Allah, dan membowanglah kaluwar se-gala awrang jang adalah dju-wal beli di Kaba itu, dan baliklah majida-majida aw-rang tukar-menukar keping, dan lagi tampat-tampat dudok deri awrang jang adalah dju-wal-djuwal merpati.

13Dan katalah pada ma-rika itu: Ada tersurat: "Ru-mahku akan denama; i ru-mah sombajang" tetapi ka-mu djadikan itu akan lijang awrang penjamon.

14Maka berdatanglah ka-padanja awrang-awrang buta dan awrang-awrang timpang di dalam Kaba itu, dan Ija sombohkanlah marika itu.

15Tetapi manakala Kapala-kapala Imam dan Pengadjar Tawrat melihatlah tanda-tanda heran itu, jang debo-wat awlehnja, dan anak-anak itu jang bersaru di dalam Kaba, kata: Hosanna, anak laki-laki Daud! gusarlah ma-rika itu.

16Dan katala padanja: Adakah Angkaw dengar apa-tah dija awrang ada bilang? Katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Bekan! Sudahkah kamu bulom batja "Deri dalam mulut anak-anak kitjil dan anak-anak jang berisap ajer susu angkaw sudah mengada-kan kapudji; an bagimu?

17Maka Ija meninggalkan-lah marika itu dan kaluwar-lah deri dalam negeri, pergi ka Bethania dan bermalam-lah di sana.

18Maka manakala pada hampir sijang, Ija pergilah pulang ka negeri itu, dan berlaparlah Ija.

19Maka sedang Ija meli-hatlah sapohon ara di ping-gir djalan, pergilah Ija pa-danja, dan tijada mendapat-lah apa-apa padanja, mela-jinkan dawon-dawon sadja, dan katalah padanja: Sampe salamanja djangan djadi ba-rang bowa lagi deri padamu. Maka pohon ara itu djadi-lah kering pada sabantar itu djuga.

20Maka sedang murid-mu-rid dapat lihat itu heranlah marika itu, kata: Bagimana pohon ara itu sudah djadi kering pada sabantar-saban-tar sadja?

21Tetapi menjahutlah Tu-han JESUS, kata pada marika itu: Songgoh-songgoh Aku bilang pada kamu, djikalaw kamu pertjaja dan tijada bimbang, bukan sadja kamu akan berbowat seperti pada pohon ara, tetapi djikalaw kamu bilang pada gunong ini: Djadilah terangkat deri sini dan membowangkan dirimu di dalam lawut! maka itu akan djadi.

22Dan segala sasa watu jang kamu minta dengan bersom-bajang, kamu akan tarima itu, djika kamu pertjaja.

23Maka manakalah Ija su-dahlah masok kadalam Kaba dan beradjar-adjarlah di sana, berdatanglah kapadanja Ka-pala-kapala imam dan Pena-tuwa-penatuwa kawm, dan katalah: Dengan kawasa ma-na Angkaw ada bowat itu, dan sijapa sudah kasi kawasa itu padamu?

24Tetapi menjahutlah Tu-han JESUS, kata pada marika itu: B/eta djuga mawu berta-nja pada kamu satu perka-ta; an sadja; djikalaw kamu bilang itu padaku, Aku djuga mawu bilang pada kamu, de-ngan kawasa mana Aku bo-wat itu.

25Permandian Joannes itu, deri mana? deri dalam sawr-gakah ataw deri pada ma-nusija-manusijakah? Bagitu djuga timbang-menimbanglah marika itu sama sendirinja dan katalah: Djikalaw kami bilang: Deri dalam sawrga, Ija akan bilang pada kami: Apa kurang kamu sudah tijada pertjaja padanja?

26Tetapi djikalaw kami bilang: Deri pada manusija-manusija, kami takot kawm, karana samowa marika itu berpegang Joannes akan Nabi.

27Maka menjahutlah ma-rika itu pada Tuhan JESUS, kata: Kita awrang tijada tahu. Katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Bagitu B/e-ta djuga tijada bilang pada kamu, dengan kawasa mana Aku bowat itu.

28Tetapi apatah kamu sangka? Pada satu awrang adalah duwa anak laki-laki, dan pergilah ija pada jang pertama, kata: H/e anakku! pergilah awlehmu, bakardja hari ini di tatanaman pohon-pohon anggawrku.

29Tetapi menjahutlah ija, kata: b/eta tijada mawu. Ba-haru deri balakang ija menja-sal, dan pergilah djuga.

30Maka berdatanglah ija pada jang lajin itu, dan ka-talah bagini rupa djuga. Maka menjahutlah ija, kata: Bekan ja tuwan! dan tijadalah ija pergi.

31Sijapatah deri kaduwa ini sudah bowat kahendak bapa itu? Katalah marika itu kapadanja: Jang pertama itu. Bersabdalah Tuhan JESUS pada marika itu: Songgoh-pawn, B/eta bilang pada ka-mu, pendjaga-pendjaga bea dan sundal-sundal akan masok karadja; an sawrga, lebeh di-hulu deri pada kamu.

32Karana Joannes sudah datang pada kamu di djalan jang betul, maka kamu sudah tijada pertjaja padanja; te-tapi pendjaga-pendjaga bea dan parampuwan-parampu-wan sundal sudah pertjaja padanja. Dan maski kamu sudah lihat itu, kamu sudah tijada tahu menjasal deri ba-lakang akan pertjaja padanja.

33Dengarlah satu perupa-ma; an jang lajin: Adalah satu tuwan rumah, jang menanam-lah satu tatanaman pohon-pohon anggawr, dan tarohlah satu pagar kuliling tatanaman itu, dan kardjakanlah satu tampat ramas anggawr dalam-nja dan perusahlah satu rumah kobon; dan kasi sewa itu pada awrang-awrang duson, lalu berangkatlah ija ka tanah jang lajin.

34Adapawn manakala su-dahlah datang musin bowa-bowa, surohlah ija hamba-hambanja kapada awrang-aw-rang duson itu, akan tarima bowa-bowanja.

35Bagitupawn awrang-aw-rang duson ambillah hamba-hamba tuwan itu, maka sa-awrang deri padanja marika itu mentjomokkanlah, dan jang lajin marika itu membunoh dija, dan jang lajin dija awrang limpar dengan batu-batu.

36Kombali surohlah ija hamba-hamba jang lajin, lebeh banjak deri jang pertama kali, maka bowatlah dija awrang pada marika itu bagini rupa djuga.

37Komedijen deri padanja surohlah ija Anaknja laki-laki datang kapada marika itu, dan katalah: Akan Anakku laki-laki, marika itu akan eling-eling.

38Tetapi sedang awrang-awrang duson dapat lihat anak laki-laki itu, katalah marika itu sa; awrang pada sa; awrang: Ini dija ada djuru pusaka; mari, bejar kami bu-noh dija, dan memegang dija punja pusaka pada kita aw-rang sendiri!

39Bagitu djuga dija aw-rang ambillah dija dan bo-wanglah dija kaluwar deri da-lam tatanaman pohon-pohon anggawr dan membunohlah dija.

40Maka manakala tuwan jang ampunja tatanaman po-hon-pohon anggawr itu akan datang, apatah ija akan ber-bowat pada awrang-awrang duson itu?

41Katalah marika itu ka-padanja: ija akan bunoh sang-sara awrang, jang kapista itu dan kasi sewa dija punja ta-tanaman pohon-pohon ang-gawr pada awrang-awrang du-son jang lajin, jang akan membajar padanja bowa-bowa pada waktu jang tantu.

42Katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Sudahkah kamu bulom membatja di surat-suratan: "Batu itu, jang awrang perusah su-dah membowang, itu su-dah djadi akan batu djiku, awleh maha besar Tuhan itu sudah djadi, dan he-ranlah itu pada mata-mata kami"?

43Tagal itu B/eta bilang pada kamu: Jang karadja; an Allah akan terambil deri pa-da kamu dan deberikan pada satu chalika, jang akan mem-bawa bowa-bowanja.

44Maka barang sijapa dja-toh atas batu ini, ija djuga akan pitjah binasa, dan atas sijapa ija djatoh, ija djuga akan mengantjor dija.

45Maka sedang Kapala-kapala imam dan awrang-awrang Farisi dengarlah peru-pama; an-perupama; annja meng-artilah marika itu, jang Ija adalah katakan deri dija aw-rang djuga.

46Maka tjaharilah marika itu akan menangkap Dija, tetapi takotlah marika itu akan kawm itu, awleh karana marika itu berpeganglah Dija akan satu Nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran