Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1Adapawn sedang sakarang sudahlah djadi sijang, segala Kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa kawm itu, meng-adakanlah satu bitjara akan Tuhan JESUS, akan membu-noh Dija.

2Dan dija awrang ikatlah Dija, dan bawakan Dija da-lam tangan Pontius Pilatus, bangsawan itu.

3Bagitu djuga Judas itu, jang sudahlan perlentekan djuwal Dija, sedang ija dapat lihat, jang Ija sudahlan ke-nal kaputusan menjasallah ija, lalu bawalah pulang katiga puloh keping perak itu ka-pada Kapala-kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa.

4Dan katalah: B/eta sudah berdawsa, dan sudah djuwal darah jang sutji deri salah. Te-tapi katalah marika itu: Ka-mi faduli apa? angkaw punja tahu sendiri itu!

5Maka membowanglah ija segala keping perak itu di da-lam Kaba dan kaluwarlah de-ri sana, lalu pergi gantong sendirinja.

6Tetapi Kapala-kapala I-mam ambillah segala keping perak itu dan katalali: Tijada bawleh taroj itu dalam peti kupang Kaba, karana itulah satu harga darah.

7Dan sedang dija awrang sudahlah berbitjara sama-sama, dija awrang belilah dengan itu satu panggal ta-nah tukang balangan, akan tampat kaubur awrang-awrang dagang.

8Tagal itu sapanggal ta-nah itu denama; i tanah daran, sampe hari ini.

9Bagitupawn sudah djadi ganap barang jang dekatakan awleh Nabi Jeremia, sabda-nja: "Marika itu sudah ambilkatigapuloh keping perak, harga itu deri jang dehargakan, jang marika itu sudahlah hargakan awleh karana anak-anak Isra; el.

10Dan sudah kasi itu akan harga tanah tukang balangan, sabagimana Ma-ha besar Tuhan sudah-lah bertitah padaku."

11Adapawn adalah Tuhan JESUS berdiri berhadapan bang-sawan itu; maka bangsawan bertanjalah Dija, kata: Ada-kah Angkaw radja awrang Jehudi? Maka katalah Tuhan JESUS padanja: angkaw kata-kan itu.

12Maka sedang Kapala-kapala Imam dan Penatuwa-penatuwa itu adalah memba-wa pengadohan melawan Dija, tijade amenjahutlah Ija saba-rang apa-apa.

13Tatkala itu katalah Pi-latus kapadanja: Tijadakah Angkaw dengar bagimana sangat marika itu mengadoh Angkaw?

14Maka Tuhan JESUS tija-da menjahutlah padanja sapa-tah perkata; an, sampe bang-sawan itu heranlah amat.

15Adapawn pada masa raja itu, adalah satu bijasa pada bangsawan, akan melepaskan sa; awrang terpandjara bagi kawm, sijapa djuga aw-rang mawu.

16Maka pada waktu itu adalah di situ sa; awrang ter-pandjara, jang samowa aw-rang tahu dija, bernama Bar-abba.

17Maka sedang samowa awrang itu berhimpon sama-sama di situpawn, katalah Pi-latus pada marika itu: sijapa kamu mawu jang b/eta mele-paskan bagi kamu; Barabba-kah ataw JESUS, jang dena-ma; i CHRISTOS?

18Karana tahulah ija, jang marika itu sudahlah sarahkan Dija tagal kadangkian.

19Maka sedang ija adalah dudok di tampat kadudokan putus hukum, surohlah isteri-nja kapadanja, kata: Djangan angkaw bertjampor dirimu dengan awrang jang adil ini! karana hari ini b/eta sudah da-pat balisah amat sangat awleh karana Dija di dalam mimpi; an.

20Tetap [i segula Kapala-ka-pala Imam itu dan Penatuwa-penatuwa adjar-adjarlah pada kawm, jang dija awrang hi-roslah minta lepaskan Barab-ba dan suroj bunoh JESUS.

21Bagitupawn menjahutlah bangsawan itu, kata pada ma-rika itu: sijapa deri kaduwa ini kamu mawu b/eta inele=paskan bagi kamu? Maka ka-talah marika itu: Barabba!

22Katalah Pilatus pada marika itu: Apa djuga b/eta haros bowat dengan JESUS, jang tersebut CHRISTOS? Ma-ka dija awrang rame-rame katalah: surohlah tsalibkan Dija.

23Maka katalah bangsawan itu: Apa djahat Ija sudah bowat? Tetapi marika itu ang-kat batareak dengan sangat-sangat, kata: surohlah tsa-libkan Dija!

24Adapawn sedang Pilatus dapat lihat, jang ija tijada kamuka apa-apa, dan jang ribut itu djadilah lebeh lama lebeh tambah, bagitu djuga ambillah ija ajer, membasoh-kanlah tangan-tangannja ber-hadapan kawm itu, dan ka-talah: Aku ini sutji deri salah akan darah awrang adil ini, kamu lihat-lihat itu!

25Bagitupawn menjahutlah saganap kawm itu, dan kata-lah: Darahnja djuga atas kami, dan ka; atas anak-anak kami!

26Bagitu djuga merlepas-kanlah ija bagi marika itu Barabba; tetapi akan Tuhan JESUS, sedang ija sudahlah mentjomokkan Dija, desarah-kannjalah akan djadi detsa-libkan.

27Tatkala itu awrang pa-parangan deri bangsawan itu ambillah Tuhan JESUS, bawa masok Dija di rumah bitjara, dan bakompollah melawan Di-ja saganap pasukan itu.

28Dan dija awrang itu ka-luwarlah pake; annja, lalu kasi pake padanja satu selimot merah-merah.

29Dan kardjakanlah satumakota deri duri-duri dan ta-rohlah itu di kapalanja, dan sabatang bulu di tangannja kanan, lalu lipah lutut berha-dapan Dija, dan bapergila-kanlah Dija, kata: Tabe; a, h/e radja awrang Jehudi!

30Dan dija awrang melu-dahilah Dija, dan ambillah bulu itu dan pukol kapalanja.

31Maka sedang marika itu sudahlah bapergilakan Dija, dija awrang kasi kaluwar deri padanja selimot itu dan kasi pake padanja pake; annja sen-diri, lalu bawalah Dija akan mentsalibkan Dija.

32Maka sedang marika itu berdjalan kaluwar, mendapat-lah marika itu satu awrang Kirena, bernama Simon; dija ini marika itu padsalah akan memikol tsalibnja.

33Dan manakala marika itu sudah datang di satu tam-pat, jang bernama Golgotha, jang artinja: tampat tingkorak,

34Marika itu kasi minom padanja tjuka tertjampor deng-an rampah-rampah pahit, maka sedang Ija sudahlah rasa itu, Ija tijada mawu minom.

35Dan manakala marika itu sudahlah mentsalibkan Dija, berbahagilah dija awrang pa-ke; an-pake; annja dengan mem-bowang ond/e, sopaja djadi ganap barang jang dekatakan awleh Nabi: "Marika itu sudah berbahagi pake; an-ku, dan akan badju b/eta marika itu sudah bowang ond/e."

36Dan dija awrang itu ber-dudoklah di sana, akan dja-ga-djaga Dija di situ.

37Dan ka; atas kapalanja marika itu tarohlah kasalahan-nja tersurat demikijen: Inilah JESUS, RADJA AWRANG JEHUDI.

38Lagipawn detsalibkan bersama-sama dengan Dija du-wa awrang pembunoh, satu sabelah kanan dan satu sabe-lah kiri.

39Maka segala awrang itu, jang pergi datang di situ, ho-djatlah Dija dengan gojang-gojang kapalanja,

40Dan katalah: Angkaw ini jang tahu rombak Kaba, dan perusah itu dalam tiga hari, melepaskanlah sendiri-mu! Kalu-kalu Angkaw ada Anak Allah, mari turon deri atas tsalib!

41Bagitu lagi segala Kapa-la Imam bapergilakanlah Dija bersama-sama dengan Penga-djar-pengadjar Tawrat dan Pe-natuwa-penatuwa itu, dan ka-talah:

42Awrang lajin-lajin Ija sudah tahu tulong; Dija punja diri Ija tijada bawleh tulong. Djikalaw Ija ada radja awrang Isra; el, bejar sakarang Ija tu-ron deri pada tsalib, bagitu djuga kami akan pertjaja Dija.

43Ija sudah harap akan Allah, bejar sakarang Tuhan Allah melepaskan dija, dji-kalaw Ija ada suka akan Di-ja, karana Ija sudah bilang: B/eta ini ada Anak Allah.

44Demikijenlah lagi aw-rang-awrang pembunoh itu, jang detsalibkan bersama-sama dengan Dija, menghinakanlah Dija.

45Adapawn mulanja deri pada djam jang ka; anam dja-dilah sawatu kagalapan atas saganap bumi sampe djam jang kasembilan.

46Maka pada djam jang kasembilan bersarulah Tuhan JESUS dengan sawara besar, kata: "Eli, Eli, lama sabach-tani?" artinja: Ia Ilahku, ja Ilahku! karana apa Angkaw sudah meninggalkan Aku?

47Maka barang awrang jang adalah berdiri di situ, sedang marika itu menengar itu, ka-talah: Ija ada panggil Elia.

48Maka pada sabantar itu sa; awrang antara marika itu, berlarilah ambil satu bunga karang dan memunohilah itu dengan tjuka, lalu ikat pada satu bulu, dan kasi minom padanja.

49Tetapi jang lajin itu ber-katalah: Palahan sedikit, tjaw-ba kami lihat, kalu Elia da-tang tulong Dija.

50Tetapi Tuhan JESUS me-njarulah kombali dengan sa-wara karas-karas, laly putus-lah njawa.

51Maka takadjoh! kalam-bu dindingan di dalam Kaba djadilah terrabe dalam duwa panggal deri atas sampe di bawah; dan tanah adalah ba-gojang, dan karang djadilah terbilah.

52Maka kubur-kubur dja-dilah terbuka, dan tuboh-tuboh deri banjak awrang mutaki, jang sudahlah mati, bangun-lah hidop.

53Dan sedang marika itu kaluwarlah deri dalam kubur-kubur, komedijen deri pada kabangkitannja, berdatanglah marika itu masok negeri jang kudus, dan djadilah kalihatan pada banjak awrang.

54Maka Pengratus itu dan segala awrang jang bersama-sama dengan dija akan dja-ga Tuhan JESUS, sedang ma-rika itu lihat tanah gojang itu dan segala saswatu jang ada-lah djadi, takotlah sangat dan katalah: songgoh, Dija itu ada-lah Anak laki-laki Allah.

55Maka di situpawn adalah banjak parampuwan, jang li-hat-lihat deri djawoh, jang su-dahlah ikot Tuhan JESUS deri dalam Galilea akan melajani Dija,

56Antara sijapa adalah Ma-ria Magdalena, dan Maria ibu Jakobus dan Joses dan ibu anak-anak Sebede; us itu.

57Maka sedang sudahlah djadi malam datanglah satu awrang jang kaja, deri Arima-the; a, bernama Josef, jang sen-diri lagi adalah satu murid Tuhan JESUS.

58Dija itu pergilah pada Pilatus dan mintalah bangke Tuhan JESUS. Maka bertitah-lah Pilatus jang bangke itu haros deberikan padanja.

59Maka ambillah Josef bangke itu, dan bungkuslah itu dengan kajin jang sutji.

60Dan tarohlah itu di dalam dija punja tampat kubur sen-diri, jang baharu, jang ija sudahlah pahat di dalam po-hon karang; dan manakala ija sudahlah guling satu batu be-sar di pintu kubur itu, per-gilah ija pulang.

61Maka adalah di sna Ma-ria Magdalena dan Maria jang lajin itu, berdudok-dudok tang ada kubur itu.

62Maka pada hari esok-nja, ija itu hari komedijen deri pada hari perhadliran berdatanglah Kapala-kapala I-mam dan awrang-awrang Fa-risi kapada Pilatus,

63Dan katalah: Tuwan! kami sudah dapat ingat, jang penjasat ini, pada tatkala ija adalah hidop lagi, sudah bi-lang: Komedijen deri pada tiga hari, B/eta bangun hidop.

64Bagitupawn hendaklah kasi titah, jang awrang dja-ga kubur itu, sampe hari jang katiga, agar djangan mu-rid-muridnja datang mentjuri Dija, lalu katakan pada kawm: Ija sudah bangun hidop deri antara awrang-awrang mati, agar djangan takaruwan jang deri balakang, djadi lebeh dja-hat deri jang pertama itu.

65Maka katalah Pilatus kapada marika itu: Ada pada kamu satu pasukan djaga, pergilah damu dan berdjaga-lah menurut kamu punja tahu.

66Maka pergilah marika ita, dan tarohlah awrang-awrang pendjaga pada kibur, dan pada batu itu marika itu tarohlah sawatu tjap.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran