Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Pada permula; an adalah Logos, dan Logos adalah ber-sama-sama dengan Allah, dan Allah adalah Logos itu.

2Ija ini pada mulanja adalah bersama-sama dengan Allah.

3Segala sasawatu sudah djadi awlehnja, dan di luwar Dija tijada dedjadikan saba-rang apa-apa, jang sudah djadi.

4Di dalam Dija adalah ka-hidopan, dan kahidopan itoe adalah penarangan manusija.

5Maka panarangan ada-lah bertjahaja di dalam ka-galapan, dan kagalapan su-dah tijada mengarti itu.

6Adalah sa; awrang manu-sija, tersuroh awleh Allah, jang bernama Joannes.

7Ija itu berdatanglah akan kasaksian, sopaja ija bersaksi akan pengarangan, dan sopaja samowanja pertjaja awleh-nja.

8Ija bukan adalah tarang, tetapi sopaja ija bersaksi akan pernarangan itu.

9Ijalah penarangan jang benar, jang dengan kadatang-annja di dunja, menarangkan sasa; awrang manusija.

10Adalah Ija di dunja, dan dunja sudah djadi awlehuja, dan dunja sudah tijada me-ngenal Dija.

11Berdatanglah Ija pada jang Dija punja sendiri, te-tapi ka; ampunja; annja sendiri sudah tijada tarima Dija.

12Tetapi sabarapa-barapa banjak sudah tarima Dija, Ija sudah kasi kawasa pada dija awrang, mendjadi anak-anak Allah, jang pertjaja di dalam namanja.

13Jang bukan deri dalam darah, dan bukan deri kahen-dak daging, dan bukan deri kahendak laki-laki, tetapi jang sudah taperanak deri dalam Allah.

14Maka Logos itu sudah djadi daging, dan sudah meng-adijami di antara kami, pu-noh sajang dan kabenaran; dan kami sudah memandang kamulija; annja, satu kamulija-an seperti Bapa punja jang tonggal.

15Joannes sudah bersaksi akan Dija, dan bersarulah, kata: Ini Dija, akan sijapa b/eta sudah bilang: Jang da-tang komedijen deri padaku, sudah djadi lebeh di-hulu deri padaku, karana Ija sudah ada lebeh di-hulu deri padaku.

16Maka deri dalam kapu-nohannja, kami samowa su-dah tarima ija itu nimet atas nimet.

17Karana Tawrat itu sudah deberikan awleh Musa; nimet dan kabenaran sudah djadi awleh JESUS CHRISTOS.

18Bulom sakali barang sa-awrang sudah melihat Allah; Anak laki-laki jang tonggal itu, jang ada di dalam pang-kuwan Bapa, Ija djuga sudah kasi mengarti pada kami.

19Adapawn inilah kasak-sian Joannes, pada tatkala awrang Jehudi sudahlah su-roh deri Jerusalem, Imam-imam dan awrang-awrang Le-wi, sopaja dija awrang tanja dija: sijapatah angkaw?

20Maka mengakawlah ija dan tijada menjangkal; .dan mengakaw: B/eta ini bukan ada CHRISTOS.

21Dan marika itu tanja-lah dija: Sijapakah angkaw ada? Adakah angkaw Elia? Katalah ija: Bukan, Adakah angkaw Nabi itu? Menjahut-lah ija: Tijada djuga.

22Katalah marika itu pa-danja: Sijapatah angkaw ada? Sopaja kami bawleh kasi me-njahut pada awrang-awrang itu, jang sudah suroh kami. Apatah angkaw katakan akan sendirimu?

23Katalah ija: B/eta ini "Suwara deri jang bersaru di hutang pasunji; an: Sadija-kanlah betul djalan maha besar Tuhan!"

24Maka awrang jang ter-suroh itu, adalah deri antara awrang-awrang Farisi.

25Dan marika itu tanjalah dija, dan bersabdalah padanja: Apa sebab angkaw djuga per-mandikan, djikalaw angkaw bukan ada CHRISTOS, dan bukan Elia, dan bukan Nabi itu?

26Menjahutlah Joannes pa-da marika itu, kata: B/eta ini permandikan dengan ajer, te-tapi pada sama tengah kamu ada berdiri sa; awrang, jang kamu tijada mengenal;

27Itu Dija, jang datang komedijen deri padaku, jang sudah djadi lebeh di-hulu deri padaku, jang aku ini tijada mustahak membuka tali ta-rompah-tarompahnja.

28Maka djadilah itu di Bethabara di sabelah Jordan, di mana Joannes adalah per-mandikan.

29Pada esok harinja, me-lihatlah Joannes Tuhun JESUS berdatang kapadanja, dan ka-talah: Lihatlah, Anak domba Allah, jang menanggong daw-sa isi dunja.

30Itu Dija, akan sijapa b/eta sudah bilang: Komedijen deri padaku datang satu laki-laki jang sudah djadi lebeh di-hulu deri pada b/eta, ka-rana lebeh di-hulu deri pa-daku Ija sudah ada.

31Maka b/eta ini sudah tija-da mengenal Dija; tetapi so-paja Ija akan djadi terkenal pada Isra; el, b/eta ini sudah datang akan permandikan dengan ajer.

32Dan bersaksilah Joannes dan katalah: aku sudah lihat Roch itu, turon deri dalam langit, rupa sa; ekor merpati, dan bertinggallah dijam atas-nja.

33Maka b/eta ini sudah tijada mengenal Dija; tetapi jang sudah suroh b/eta akan permandikan dengan ajer, Ija sudahlah katakan kapadaku; Atas sijapa sngkaw akan da-pat lihat Roch itu turon dan bertinggal atas Dija, Ijalah itu, jang permandikan dengun Roch Kudus.

34Maka b/eta sudah lihat itu dan bersaksi, jang Dija ini ada Anak Allah.

35Adapawn pada esok ha-rinja Joannes adalah berdiri kombali dan duwa deri pada murid-muridnja.

36Maka sedang ija adalah melihat Tuhan JESUS berdja-lan-djalan, katalah ija: Lihat, Anak domba Allah!

37Dan kaduwa murid itu adalah dengar-dengar, jang ija katakan itu, dan ikotlah Tu-han JESUS. (1-38) Bagitupawn Tuhan JE-SUS baliklah muka dan lihat dija awrang ikot, dan katalah pada marika itu:

38(1-39) Apatah kamu tjahari? Katalah marika itu padanja: Rabbi (jang tersalin artinja, Guru) di mana Angkaw ting-gal?

39(1-40) Katalah Ija pada marika itu: Mari lihat! Bagitu djuga berdatanglah marika itu dan melihat itu dan tinggallah sertanja, antara hari itu djuga. Maka adahlah itu sakiru-kira djam jang kasapuloh.

40(1-41) Maka Andreas sudara laki-laki Simon Petrus, ada-lah sawatu deri kaduwa itu, jang dengarlah itu deri pada Joannes, dan jang ikotlah Tu-han JESUS.

41(1-42) Dija itu mendapat ter-di-hulu sudaranja laki-laki Simon, dan katakan padanja: Kami sudah dapat Messias itu, (jang tersalin artinja CHRISTOS).

42(1-43) Dan ija bawakanlah dija pada Tuhan JESUS. Maka serta Tuhan JESUS melihat dija, katalah ija: Angawlah Simon, anak laki-laki Jonas, angkaw akan denama; i K/efas, (jang tersalin artinja: Batu karang).

43(1-44) Adapawn pada hari esok-nja Tuhan JESUS ada mawu pergi ka-Galilea, dan menda-patlah ija Filippus. Maka ka-talah Tuhan JESUS padanja: Ikotlah Aku!

44(1-45) Maka adalah Filippus deri Bethsa; ida, negeri An-dreas dan Petrus itu.

45(1-46) Mendapatlah Filippus Na-thana; el, dan katalah padanja: Dija itu, akan sijapa Musa sudah menjurat di dalam Taw-rat dan Nabi-nabi, sakarang kami sudah mendapat Dija: ija itu JESUS, anak laki-laki Josef deri Nasaret.

46(1-47) Maka katalah Nathana; el padanja: Bawlehkah deri da-lam Nasaret kaluwar sabarang apa-apa jang bajik? Kata padanja Filippus: mari lihat!

47(1-48) Melihatlah Tuhan JESUS Nathana; el berdatang kapa-danja, dan katalah padanja: Lihat, songgoh-songgoh sa-awrang Isra; el dalam sijapa tijada tipu-daja.

48(1-49) Katalah Nathana; el pa-danja: Deri mana Angkaw kenal b/eta? Menjahutlah Tu-han JESUS dan sabdalah pa-danja: Di-hulu deri Filippus sudah panggil angkaw, pada tatkala angkaw ada di bawah pohon ara itu, B/eta sudah lihat angkaw.

49(1-50) Menjahutlah Nathana; el, kata padanja: Rabbi! Ang-kaw ada Anak Allah, Ang-kawlah Radja Isra; el itu.

50(1-51) Menjahutlah Tuhan JE-SUS, kata padanja: Deri sebab Aku sudah bilang padamu: B/eta sudah lihat angkaw di bawah pohon ara, angkaw su-dah pertjaja? Perkara-per-kara jang lebeh besar ang-kaw akan dapat lihat.

51(1-52) Lagipawn katakanlah Ija padanja: Songgoh, songgoh, B/eta bilang pada kamu: deri pada sakarang ini, kamu akan melihat langit terbuka, dan Mela; ikat-mela; ikat Allah najik dan turon atas Anak manusija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel