Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 : 3 >> 

AYT: Begitu bodohnyakah kamu? Kamu telah memulai dengan Roh, apakah kamu sekarang ingin mengakhirinya dengan daging?


TB: Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?

TL: Adakah kamu sebegitu bodoh? Sedang kamu sudah mulai dengan Roh, sekarang kamu hendak menyudahkan atas peri duniawi?

MILT: Demikian bodohkah kamu? Setelah memulai dalam Roh, apakah sekarang kamu akhiri dalam daging?

Shellabear 2010: Sedemikian bodohkah kamu? Kamu sudah memulai dengan Ruh. Menurutmu, dapatkah kamu disempurnakan dengan usahamu yang manusiawi?

KS (Revisi Shellabear 2011): Sedemikian bodohkah kamu? Kamu sudah memulai dengan Ruh. Menurutmu, dapatkah kamu disempurnakan dengan usahamu yang manusiawi?

Shellabear 2000: Sedemikian bodohkah kamu? Kamu sudah memulai dengan Ruh. Menurutmu, dapatkah kamu disempurnakan dengan usahamu yang manusiawi?

KSZI: Di manakah akalmu? Setelah bermula dengan Roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri dengan kekuatan jasmani?

KSKK: Betapa tololnya kamu! Kamu sudah mulai dengan Roh dan sekarang maukah kamu berakhir dengan daging?

WBTC Draft: Kamu sudah memulai hidupmu dalam Kristus melalui Roh. Sekarang apakah kamu akan melanjutkannya dengan kekuatanmu sendiri? Hal itu sangat bodoh.

VMD: Kamu sudah memulai hidupmu dalam Kristus melalui Roh. Sekarang apakah kamu akan melanjutkannya dengan kekuatanmu sendiri? Hal itu sangat bodoh.

AMD: Kamu telah memulai hidupmu yang baru ini dengan Roh Kudus. Tetapi, mengapa sekarang kamu pikir kamu dapat menjadi sempurna dengan usahamu sendiri?

TSI: Tentu ‘ketika kalian percaya’— bukan?! Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir begini: “Saya tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Saya menjadi sempurna karena kemampuan saya sendiri dalam melaksanakan Hukum Taurat.”

TSI3: Tentu karena percaya, bukan?! Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, “Aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan Hukum Taurat.”

BIS: Mengapa kalian begitu bodoh! Kalian sudah mulai hidup baru dengan Roh Allah, masakan sekarang kalian mau mencapai kesempurnaannya dengan kekuatanmu sendiri?

TMV: Mengapa kamu menjadi begitu bodoh? Setelah kamu memulakan hidup baru dengan Roh Allah, adakah kamu mahu menamatkannya dengan kekuatan sendiri?

BSD: Bukankah begitu? Itu berarti kalian sudah mendapatkan hidup yang baru. Nah, kalian sudah memulai hidup yang baru itu dengan pertolongan Roh Allah. Mengapa kalian menyangka bahwa kalian bisa menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri? Kalian bodoh sekali!

FAYH: Lalu apakah Saudara sudah menjadi hilang ingatan? Sebab, jikalau sudah sejak semula Saudara tahu, bahwa usaha menaati Hukum Taurat tidak pernah menjadikan kita lebih rohani, mengapa sekarang Saudara mengira, bahwa dengan menaatinya Saudara akan menjadi orang Kristen yang lebih kuat?

ENDE: Sudah demikian tebalkah kebodohanmu, sehingga kamu mulai dalam Roh dan kini mau berachir dalam daging?

Shellabear 1912: Maka demikiankah kebodohan kamu? Maka kamu sudah memulai dengan yang rohani dan sekarang kamu hendak menyudahkan dengan perkara duniakah?

Klinkert 1879: Bagitoe besarkah bodohmoe? Sedang kamoe moelai dengan Roh, maka kasoedahannja sakarang kamoe hendak menoeroet daging.

Klinkert 1863: Apa kamoe bagitoe bodoh? doeloe soedah moelai dengan Roh, apa sakarang kamoe maoe disampornaken dengan perboewatan napsoe?

Melayu Baba: Kamu bgitu bodoh-kah? kamu sudah mula'i dngan yang rohani, dan skarang kamu mau habiskan dngan perkara dunia-kah?

Ambon Draft: Kamu sudah mula; i dengan Roch, dan sakarangkah kamu ada mawu mengganapi dengan daging?

Keasberry 1853: Bagitukah bodohmu skali? subab sudah mumulai dungan Roh, maka skarang kamu disampornakan ulih purbuatan nafsukah?

Keasberry 1866: Bŭgitukah bodohmu skali? tŭlah sudah mulie dŭngan Roh, maka skarang kamu disampornakan ulih nafsukah?

Leydekker Draft: Demikijenlah kamu tijada 'ada berbudij? sedang kamu sudah memula`ij Rohh, sakarangkah kamu menjudahij dengan daging?

AVB: Di manakah akalmu? Setelah bermula dengan Roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri dengan kekuatan jasmani?

Iban: Nama kebuah kita beli baka tu? Kita udah belabuh ngena Roh Allah Taala, kati kita diatu deka ngujungka nya ngena pengering mensia?


TB ITL: Adakah kamu <1510> sebodoh <453> itu? Kamu telah mulai <1728> dengan Roh <4151>, maukah kamu <2005> <0> sekarang <3568> mengakhirinya <0> <2005> di dalam daging <4561>? [<3779>]


Jawa: Nganti samono anggonmu padha tanpa budi. Kowe wus miwiti kalawan Roh, apa kowe saiki arep mungkasi kalawan daging?

Jawa 2006: Apa nganti samono bodhomu? Kowé wus miwiti kalawan Roh, apa kowé saiki arep mungkasi kalawan daging?

Jawa 1994: Bodhomu kokkebangeten temen! Kowé wis miwiti uripmu sing anyar srana Rohé Gusti Allah, apa kowé saiki arep mungkasi uripmu sing anyar mau nganggo kekuwatanmu dhéwé?

Jawa-Suriname: Kok kebangeten klèrumu kuwi? Lah kowé wis molai urip anyar sangka Rohé Gusti Allah kok saiki uripmu sing anyar kuwi arep mbok teruské nganggo kekuwatanmu déwé?

Sunda: Ku naon jadi barodo kitu? Geus bener-bener hirup aranjeun mimiti nurutkeun panuyun Roh Allah, ku naon ayeuna marake jalan tarekah sorangan?

Sunda Formal: Aya ku kituna teuing bararodo teh! Aranjeun teh geus ngamimitian hirup nu alus, nya nurutkeun panuyun Ruh tea; naha ari ahirna, bet, aranjeun teh, rek balik deui nurutkeun sakumaha adat tabeat manusa!

Madura: Sampeyan me’ ce’ budhuna! Sampeyan molae odhi’ se anyar sareng Errohna Allah, masa’ samangken sampeyan nyareya kasamporna’an ngangguya kakowadanna dibi’?

Bauzi: Um akati bisi ahusobuli mode? Um ozom vaba? Uho amu Yesus bake ahamte tu vuzehi Amti vou alehe bak lam Alat Am Aha Nutabe Neàna labe uba modi vizi teudehe labe um fa im gàhà bak faasi meedahana taia? Lahana um akati fa ba, “Alat iba deeli vadase,” laham bak ozome fa ame Im Feàna lam vi tau meedàla? Gi ubu uho amu faasi meedam bak lahasdam vaba? Làhà um ahole ahusobulehe bak.

Bali: Napi awinan kadi asapunika nambet semetone? Semeton sampun ngawitin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa; punapike sane mangkin semeton mapakayun muputang antuk kakuatan semetone ngraga?

Ngaju: Mbuhen keton humong kalote? Keton jari nampara pambelom taheta huang Roh Hatalla, toh lalehan keton handak manggoang katinduh-karasih hapan kaabas keton kabuat?

Sasak: Kembẽq side pade bodo gati? Side pade sampun mulai idup baru siq Roh Allah, segerah mangkin side pade mẽlẽ nyempurneang diriqde siq kekuatande mẽsaq?

Bugis: Magi mumadonggo makkuwaro! Purani mupammulai atuwong mabarué sibawa Rohna Allataala, masakang makkekkuwangngé maéloko lolongengngi asukkurenna sibawa awatangeng alému?

Makasar: Angngapa nudongo’ kamma! Appakkaramula mako attallasa’ lalang ri katallassang berua siagang RohNa Allata’ala; angngapa naero’ nuboya kasukkukanna siagang kagassingang kalennu?

Toraja: Ammi bagara kamu susito? Miparanduk lenmo tu diona Penaa, anna totemo la milolokkimo mentolinona?

Duri: Ciapari mimembango'ra kamu'? Llolonganmo kamu' katuoan baru jio mai Roh Allataala, ciapai ammilampake kamawatanganmi la mpaganna'i?

Gorontalo: Timongoli ma pilaracaya wawu lolumulao to delomo Roh lo Allahuta'ala, bo masatiya timongoli hepongusahawa mopo'olapatao wolo usaha limongoli lohihilawo. Timongoli botiye otutu hehulode.

Gorontalo 2006: Yilongola odito hulodi mongoli? Timongoli malo lumulao̒ tutumulo bohu wolo Rohullah, diila pongalo aakali timongoli botia ohilaa mongaato owowoluwoa u wimu-wimumuto ngoa̒amilalo wolo lotolumu lohihilao?

Balantak: Nongko'upa mbali' i kuu se' bobo' tuu' koiya'a! Kuu nuntumbeimo tumuo' u'uru na Alus Molinas, kasee koini'i i kuu mansarak popokalepuon mongooskon men pokoonna waka susuung!

Bambam: Akanna susi sugali'ia' katomahoammu? Aka indo uhuna matappa'koa', pengkähäna Penaba Maseho umbakahui katuboammua'. Sapo' akanna maelo' dakoa' la umpalempä senga' katuboammu? La mala haka pa'pogausam kalemu umpatepukoa' dio olona Puang Allataala?

Kaili Da'a: Jadi nokuya komi nadoyo-doyo? Nompamulamo komi natuwu ewa topomparasaya i Pue Yesus ante kuasa nggari ja'i Nosa Nagasa nu Alatala. Iwenu sampe we'i-we'i komi nompasimbuku majadi nagasa ante pompakule komi mboto?

Mongondow: Nongonu sin nobodokbií natua im mo'ikow? Kobobiag monimu aim pinagkoi monimu kom bonu in Roho i Allah, yo nongonu sim mo'ikow mo'ibogpabií mopongata ing kakuatan monimu tontanií im motayak kong kobiagan mopia?

Aralle: Akana noa sakaliia' katomahoammu? Aka' naonge anna uhunai mampetahpa'koa', pengkähänganna Inaha Masero umbakahui katuhoammua'. Ampo' akana pemalarakoa' dio la umpalempäng senga' katuhoammu? La malaraka pembabe kalaemu umpasundungkoa' di olona Puang Alataala?

Napu: Mewali, moapa hai ntuli mpuukau? Nguru-nguruna i kanipoinalaina Yesu, nilambimi katuwo au wou hangko i kuasana Inao Malelaha. Ba niuliri ide-ide peisakau mewali malelaha anti kamarohomi haduduami? Bara!

Sangir: Unụ e i kamene kerene kal᷊ongonge! I kamene seng němpanětạ u pẹ̌bawiahẹ̌ buhu ringangu Rohkẹ̌ u Ruata, kawe ini i kamene mapulu mapakasukụ ene ringangu kuatu watangeng hala?

Taa: Wali maka pei komi bea? Ri pomulanya, tempo komi owo mangaya i Pue, tempo etu komi mansarumaka pansawang i Nosa Mapasing. Pei si’i-si’i komi jamo mansarumaka muni palaong ngkomi see katuwu ngkomi damawali masilonga.

Rote: Tao le'e de emi mamanggoa tao leondiak! Emi mulai maso'da beu ka ninik Manetualain Dula Dale na so, na masa bole, besak ia emi nau sanga aom emi matetu-mandaam, ninik emi be'i balakai mesa ma?

Galela: Qadoohaso cawali magegena de ngini nigamamuka. Ce! Ngini nifuma sidago nia sininga ma rabaka nitemo, ngaroko iqoma niwipiricayaka o Gikimoi de Awi Gurumi lo niamakeka so magena nia sininga waparetaka, duma ma duuruka de ngini asa nitemo nia buturu masirete so nagala aku nia sininga niapareta de niaaka foloisi qalohaka.

Yali, Angguruk: Hiren sohu-sohu ane eneg turuk lahep? Allah hime fanowon fam ak teberikibon ari nininggareg ninine roho seneg lamuhuk peruk lahep?

Tabaru: Ge'ena 'ido'oa so niohaga-haga koge'ena! Ngini niokuruekau nio'ahu de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, de kokia so ne'ena ngini niomau nimadotomo ka de to ngini ma sirete nia guata?

Karo: Oh, seh kal bodohndu! Nggo ibenakenndu geluhndu si mbaru e alu Kesah Dibata; atendu kin kegeluhenndu e ibahanndu jadi serta alu kuasandu jine?

Simalungun: Sonin ma hape nasiam maoto? Ibagas Tonduy do ipungkah nasiam, hape sonari ibagas daging do pangujungini ibahen nasiam?

Toba: Songon i hape hami maoto! Di bagasan Tondi do pamungkaanna, gabe di bagasan daging ma pangujungina?

Dairi: Kasa gabè moto kènè! Nggelluh ndènè rembaru i, merkitè-kitè Tendi Perbadia ngo imulai kènè, kasa bagèndari iunjunu kènè merkitè kuasa perdagingen ndènè sendiri nola?

Minangkabau: Baa mangko angku-angku pandie bana! Angku-angku lah muloi iduik baru jo Roh Allah, masokan kiniko, angku-angku nak mancapai kasamparonoan jo kakuatan angku-angku sandiri?

Nias: Hana ami wa lõ tõdõtõdõ! No ba Geheha Lowalangi mibõrõtaigõ wa'aurimi si bohou andrõ, ba hana iada'e wa mi'alui wamo'ahonoa moroi ba wa'abõlõmi samõsa?

Mentawai: Angoi bulat imakokopé taiagaimui paatuat! Anutaddaakéan kam murimanua sibau ka Ketsat Sipunenan, kipangan lé mitsá nububuluk kam tubumui sibara ka ronmui saramui nubesíaké kam imasut pueerúnia puririmanuamui?

Lampung: Mengapi keti bugu nihan! Keti radu mulai hurik ampai jama Ruh-Ni Allah, masakan tano keti haga mencapai kesempurnaan jama kekuatanmu tenggalan?

Aceh: Pakon gata keubiet that bangai! Gata ka tapeuphon udeb barô ngon Roh Allah, pakon jinoenyoe gata keuneuk trok ubak keusampoereuna ngon teunaga gata keudroe?

Mamasa: Maakari anna susi sigalimo katomaroammua'i? Inde ammu mane mangngoreanne, pengkarangna Penawa Masero umbakarui katuoammua'. Maakari anna kamatoroammumoa' unturu' Pepa'guruanna Musa la mupake ussuppikanni?

Berik: Jeje bafa aamei ga ima etamwena angtane teisyensusu gamserem? Jeje bafa aamei namwer Hukumu ijama onsobife? Uwa Sanbagiri Mafnana Jelemana ibe is galap golminirim, aamei ga ima towaiwena ibirimfer jam gwefe, Yesus Kristusfar daamfennaber, ane aamei Uwa Sanbagiri ga isa onsobana baabeta Jelemanaiserem jeme. Fomfoma? Aamei namwer ke ijama unggwasa Uwa Sanbagiri ijama onsobafe baabeta ilemanaiserem jeme?

Manggarai: Nenggitu kéta bodok de méu ko? Poli pu’ungn le méu mosé weru lorong Nai Nggeluk, ma’ut lorong kaut ngoéng de weki du turung cemoln?

Sabu: Ta nga mu hakku mina harre ne worawwu bhodho! Do jhari ke mu ta muri mada pa dhara hahhi muri mada do wowiu nga Henga Deo, ta nga mu hakku pa dhara awe nadhe, do ddhei ta kajhe dhae ne lua keteme nga kemolo ne ri lua rui nga kedi mu miha?

Kupang: Jadi akurang ko bosong su bodo talalu bagitu, é? Dolu bosong su idop iko Roh Barisi pung mau. Ma sakarang bosong su bale lai ko idop iko manusia pung mau.

Abun: Bei! Suma ben anato nin jimgon teker sare ne? Su ketke Yefun Allah Gen ós nin muket os be ré, wo su ré, suma ben anato nin misyar Yefun Allah Gen ete nin dakai meret suktinggi mo nin dakai wa nin sok mo Yefun Allah bi rus-i ne?

Meyah: Jeska sis fob bera iwa insma idou ongga ebsi komowa oisouska Efena Ebsi Allah ojgomu. Tina ebeibeyaif iwa isujohu rot oida imesma idou ongga ebsi komowa oisouska mar ongga iwa isinsa intunggom jeni hukum Musa ojgomu. Jefeda koma bera orocunc rot oida idou osumsumu ros.

Uma: Jadi', napa pai' wojo rahi-koi! Lomo' pepangala'-ni hi Yesus, mporata-koi katuwua' to bo'u ngkai kuasa Inoha' Tomoroli'. Ha ni'uli'-koina wae, ma'ala-koi jadi' moroli' wae lau hante pakulea'-ni moto? Uma-e'!

Yawa: Arono manasyin wapanaveowe, Anawayo Vambunine mi mo kovo wanyine raugaje wasai, weti soamo wabeanimaibe wapare wapo taune wapa vambunine bo raijar? Wapo ratantona wapare wapa ana wadaijare indati mo wasaveti weapamo wamamai dave? Wabe ti, wapantukambe ravea!


NETBible: Are you so foolish? Although you began with the Spirit, are you now trying to finish by human effort?

NASB: Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?

HCSB: Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now going to be made complete by the flesh?

LEB: Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now trying to be made complete by the flesh?

NIV: Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort?

ESV: Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?

NRSV: Are you so foolish? Having started with the Spirit, are you now ending with the flesh?

REB: Can you really be so stupid? You started with the spiritual; do you now look to the material to make you perfect?

NKJV: Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?

KJV: Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?

AMP: Are you so foolish {and} so senseless {and} so silly? Having begun [your new life spiritually] with the [Holy] Spirit, are you now reaching perfection [by dependence] on the flesh?

NLT: Have you lost your senses? After starting your Christian lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort?

GNB: How can you be so foolish! You began by God's Spirit; do you now want to finish by your own power?

ERV: You began your life in Christ with the Spirit. Now do you try to complete it by your own power? That is foolish.

EVD: You began {your life in Christ} with the Spirit. Now do you try to complete it by your own power? That is foolish.

BBE: Are you so foolish? having made a start in the Spirit, will you now be made complete in the flesh?

MSG: Are you going to continue this craziness? For only crazy people would think they could complete by their own efforts what was begun by God. If you weren't smart enough or strong enough to begin it, how do you suppose you could perfect it?

Phillips NT: Surely you can't be so stupid as to think that you begin your spiritual life in the Spirit and then complete it by reverting to physical observances?

DEIBLER: You are acting so foolishly[RHQ]! You first became Christians as a result of God’s Spirit enabling you. So …do you now think it is by your own human efforts that you will continue to grow spiritually?/you should not now think that it is by what you yourselves do that you will continue to grow spiritually!† [RHQ]

GULLAH: Oona ain got no sense? God Sperit mek oona staat fa lib dis nyew way. Fa sho, oona ain wahn fa lib da res ob oona life oona own way, jes by oona powa, ainty?

CEV: How can you be so stupid? Do you think that by yourself you can complete what God's Spirit started in you?

CEVUK: How can you be so stupid? Do you think that by yourself you can complete what God's Spirit started in you?

GWV: Are you that stupid? Did you begin in a spiritual way only to end up doing things in a human way?


NET [draft] ITL: Are you <1510> so <3779> foolish <453>? Although you began <1728> with the Spirit <4151>, are you now <3568> trying to finish <2005> by human effort <4561>?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 3 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran