Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

1Ale kam Sasaraina tai Galatia! Bulat tá nuagai kam paatuat! Elé aialáan lé bagamui ka tubudda kasei pá? Pagalaiat kamateiat Kristus ka loiná siliktenga bulat amakolouan akukolouaké nia ka tubumui!

2Oto kua peite kam ka matakku pagalaiat néné: Kipa anusiló kam Ketsat Sipunenan, kalulut pasigagalaiakémui surukat arat, elé kalulut aarepmui Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua samba kalulut tonem bagamui ka tubut Kristus lé?

3Angoi bulat imakokopé taiagaimui paatuat! Anutaddaakéan kam murimanua sibau ka Ketsat Sipunenan, kipangan lé mitsá nububuluk kam tubumui sibara ka ronmui saramui nubesíaké kam imasut pueerúnia puririmanuamui?

4Siboboi lé poi sangamberinia panguruat sisilómui? Bulat kaipa te ipusisiboboi!

5Aiakéan Ketsatnia Taikamanua ka tubumui, samba aigalaian kiseiet ka talagamui. Kalulut pasigagalaiakémui lé pá surukat arat elé kalulut aarepmui lé Katuareman Simaerú samba kalulut putotonem bagamui lé ka tubut Kristus aigalaiaké nia néné Taikamanua?

6Oto nenda makeré kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan pagalaiat tubut Abraham, kisé, "Kalulut tonem bagania si Abraham ka tubut Taikamanua, bailiu putotonem bagania néné silónangan nia Taikamanua kele sara siangkáaké bagat Taikamanua."

7Oto bulé nuagai kam nia, simatonem baga ka tubut Taikamanua lé oniakenen bulat sapunuteteu Abraham.

8Buko Sipunenan lé aiitsó nia boikí, bulat Taikamanua lé masikakau sia taú sipuoni tai Jahudi néné paerú mitsá ka tubut Taikamanua, ké matonem bagadda ka tubunia. Katuareman Simaerú lé boikí atupaarep ka tubut Abraham ka pakerekat baga néné, "Kalulut ekeu, bailiu tupanukani sia sangamberi sirimaua ka polak néné."

9Oto kau ka sia si Abraham, katonemi, bailiu tupanukani nia ka sia. Oto kisedda leú te sia sangamberi simatonem baga, tupanunukani te sia sambat si Abraham.

10Sangamberi siloulogi surukat, ai lé sia ka bagat patelejat. Aipoí ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Ipateteleji te sia Taikamanua sangamberi sitaimatopit masienung'aké sangamberi sitususurat ka Bukot Surukat!"

11Bulat beri te sia sara sipaeerú mitsá ka tubut Taikamanua kalulut pasigagalaiakéra surukat. Pagalaiat néné, aikuangan ka Buko Sipunenan, "Sarat simatonem baga ka tubut Taikamanua pat erú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua lé, muririmanua!"

12Tápoi surukat arat tá amubongen nia ka tonem baga. Atusurat'aké ka Buko Sipunenan, sia sipasieenung'aké sikuat surukat, ka tubut surukat leú te rapuririmanua.

13Tápoi ka sia Kristus, aibelaakéan sita ka patelejat surukat. Aigalai iobáaké tubunia tutelei kalulut sita. Aipoí ka Buko Sipuenan ai atusurat'aké kisé, "Tutelei lé sia simamatei ka loiná siliktenga."

14Aigalaiaké nia geti kelé néné Kristus, bulé rasiló ka sia taú sipuoni tai Jahudi, panukanan sitonéakenennia Taikamanua ka tubut Abraham. Oto kalulut nenda, sita leú et simatonem baga ka tubut Taikamanua, oi tasiló kam ka sita Ketsat Sipunenan sitonéakenen Taikamanua.

15Ale kam Sasarainamai! Eddangan nia kuaké kirekat kelé simarei-rei ka puririmanuanta sisenen gogoi. Ké ai sia sara sigalai pakerekat baga, samba pakerekat baga nenda atusah'akéan, oto bulat beri te sia sara sipajajak nia pakerekat baga nenda, elé masituppaiaké apa pá ka tubut pakerekat baga néné.

16Bulat tubunia lé Taikamanua amasigalai pakerekat bagania ka tubut Abraham sambat ka sapunuteteunia. Samba ka Buko Sipunenan tá atusurat'aké, "samba ka sapunuteteu Abraham", katukolobatnia, maigi sia sirimanua. Tápoi atusurat'aké geti sedda, iaté, "samba sapunuteteunu", katukolobatnia, sarat sara lé sia, iaté Kristus.

17Oto bulat kuanenku geti sené, iaté: amuboikían pakerekat bagat Taikamanua néné aitugalai samba aitusah'aké. Beri leú et surukat siakénia 430 ngarura situsasabau, tá momoi ipajajak pengesahannia samba tá leú et momoi iposai pakerekat bagat Taikamanua.

18Aipoí ké panguruat Taikamanua néné musiddonan ka surukat arat, oto táan tuooniaké nia panguruat nenda sipinatonénia. Tápoi kalulut aipatonéan poí ka tubut Abraham, oto kaunangan nia Taikamanua ka tubut Abraham.

19Oto ké kisedda baí nia, apangan lé lulunia aitukau surukat nenda? Alegiatnia geti, iaté, aitutuppai surukat néné, masipatoilá lé pasiaapaakéra nia sirimanua tiboiet Taikamanua. Oto katupakeiatnia néné ka sia surukat, teret oi nia sara punuteteu Abraham, kelé ka sikuania Taikamanua ka pakerekat bagania kai Abraham. Surukat néné, sikaura samalaika lé ka tubut sara sirimanua.

20Buítá ai sia rua ngapihak, iapeité ibara sipatalaga sia. Tápoi tá ibebesíaké ibara sipatalaga ka sia Taikamanua, aipoí nia sarania lé masigagalaiaké.

21Oto momoi leú pá takua kam nia, ai lé nia pasasaggak, surukat ka pakerekat bagat Taikamanua? Bulatnia tá! Aipoí ké masipanguruat'aké purimanuaiat ka sirimanua lé, aiaké nia Taikamanua surukat néné, oto momoian rapaerú sirimanua ka tubut Taikamanua kalulut surukat.

22Tápoi ka Buko Sipunenan atusurat'aké, ai lé sia ka kupkumen jo sangamberi sirimanua. Oto kalulut néné, panguruat sipinaleleknia, kalulut tonem baga ka tubut Jesus Kristus, tukau ka tubudda simatonem baga.

23Ainangan tápei iaaili tetrenia tamatonem kam baga ka tubut Kristus, aijagongan sita sipulelelek surukat néné; kéan lé sigeliakenen, teret iaili tetrenia katutoilakatnia ka sia putotonem baga.

24Oto, surukat néné, bailiu sipasijajago sita teret oi nia Kristus ipaerú patabbaratta mitsá ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagatta ka tubut Kristus.

25Bailiu kineneiget, aiailingan poí tetrenia ramatonem baga sirimanua ka tubut Kristus, oto táan ijajago sita surukat arat néné.

26Kineneiget, kalulut amatonem'an poí bagamui ka tubut Kristus, oto pusaramuian ka tubunia; samba kalulut néné leú et bailiunangan kam tatogat Taikamanua.

27Kam sangamberimui aturaúan kam ka onin Kristus, oto aian ka tubumui galai tubut Kristus.

28Ka néné leú et, táan anai pabaggeiatnia, pagugulet ka sipuuuja, taimanteu ka tainanalep. Kam sangamberimui amusarangan kam kalulut Jesus Kristus.

29Ké aibakkatingan kam Kristus, oto aibailiuan kam sapunuteteu Abraham. Oto silómuian sitonéakenen Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran