Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 >> 

1Surat saking tiang Paulus, sane dados utusan Ida Sang Hyang Yesus Kristus, manut pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha saking semeton iragane Sostenes;

2katur ring pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kota Korintus, inggih punika sakancan anake sane sampun kesengin dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran patunggilanipun ring Ida Hyang Yesus Kristus; ping kalihipun katur ring sakancan anake sane nyambat parab Ida Hyang Yesus Kristus dados Panembahanipune miwah Panembahan iragane.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa Ajin iragane miwah Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasueca miwah sutrepti ring semeton sinamian.

Sih p

4Tiang tan mari ngaturang panyuksma ring Widin tiange uli krana parasemeton, duaning sih pasuecan Idane sane paicayang Ida ring parasemeton sinamian, malantaran Ida Hyang Yesus Kristus.

5Santukan malantaran patunggilan parasemetone sajeroning Ida Sang Kristus, semeton sampun dados sugih sajeroning saluiring paindikan, inggih punika sajeroning bebaosan miwah sugih sajeroning kaweruhan.

6Orti indik Ida Sang Kristus sampun kamanggehang pisan ring pantaran semetone,

7kantos parasemeton pacang kicen sih pasuecan saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning semeton nyantosang rauh Panembahan iragane, Ida Hyang Yesus Kristus.

8Ida Sang Kristus ngraga taler jaga matiningin semeton kantos rauh ka pamuput, mangdane semeton cingak Ida tan paceda ring panemayan rauh Idane buat nepasin jagate puniki.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga satia tuu, Ida sampun ledang ngesengin semeton buat ngrasayang patunggilan sareng ring Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane.

Indik

10Inggih parasemeton, malantaran kawisesan Ida Hyang Yesus Kristus, tiang nunas ring parasemeton, mangda semeton saguluk ring bebaosan semetone, tur sampunang pisan kantos wenten sane maroang-roangan ring pantaran semetone. Nunggalja sajeroning kayun lan pangapti.

11Santukan tiang sampun miragi saking kulawargan Kloe, mungguing wenten ieg ring pantaran semetone.

12Dagingipun pisan sapuniki: Asing-asing anak ring pantaran parasemetone pada mabaos mabina-binayan kadi asapuniki: Tiang ene roang Paulus; wenten taler sane mabaos: Tiang ene roang Apolos; sane lianan mabaos sapuniki: Tiang ene roang Petrus; samaliha wenten sane mabaos: Tiang ene roang Ida Sang Kristus.

13Punapike Ida Sang Kristus punika kaepah dados maroang-roangan? Punapike Paulus sampun padem kasalib pabuat parasemeton? Punapike sane riin semeton sampun kalukat buat dados sisian Pauluse?

14Tiang ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan saking pantaran parasemetone adiriko tan wenten sane lukat tiang, sajawining Krispus miwah Gayus.

15Adiriko tan wenten ring pantaran semetone sane mrasidayang mabaos, mungguing ipun kalukat buat dados sisian tiange.

16(Tiang lali, mungguing tiang naenin nglukat Stepanus miwah kulawarganipune. Lianan ring punika, yen tan iwang antuk tiang, tan wenten malih sane sampun lukat tiang.)

17Santukan Ida Sang Kristus ngutus tiang boyaja buat nglukat anak, nanging buat ngortiang Orti Rahayune punika. Samaliha mangda tiang ngortiang Orti Rahayune punika boyaja antuk bebaosan sane saking kawicaksanan manusa, mangdane sedan Ida Sang Kristus ring salibe miwah saluiring pikenohnyane sampunang kantos tan papuara.

Ida S

18Santukan pabuat anake sane kasasar orti indik sedan Ida Sang Kristus ring salibe punika mula wantah dados bebaosan sane puyung. Nanging pabuat iraga sane sampun karahayuang, Orti Rahayune punika dados kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda kadi asapuniki: “Ulun lakar nguugang kawicaksanan anake wicaksana, tur kaweruhan anake ririh lakar sirnayang Ulun.”

20Duaning punika asapunapike ngeniang indik anake sane wicaksana? Asapunapike ngeniang indik anake sane madue kaweruhan? Asapunapike ngeniang indik anake ririh sane maosang indik masane mangkin? Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang, mungguing kawicaksanan manusane punika mula wantah kanambetan kewanten!

21Santukan sajeroning kawicaksanan Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mastiang, mungguing manusane tan jaga mrasidayang uning ring Ida masrana kawicaksananipune niri. Ida ngrahayuang manusane yening ipun pracaya ring Orti Rahayune sane pidartayang tiang ring semeton (sane kabaos kanambetan antuk jagate puniki).

22Jadma Yahudine pada mamuatang praciri minakadi bukti, tur jadma Yunanine pada mamuatang kawicaksanan.

23Nanging iraga nglumbrahang, mungguing Ida Sang Kristus sane kasalib punika maraga Sang Juru Rahayu; pabuat jadma Yahudi paindikane punika ngranayang ipun salah tampi, tur pabuat anak Yunani paindikane punika kawastanin paindikan sane kalintang nambet.

24Nanging pabuat anake sane kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadian ipun anak Yahudi, yadian ipun anak Yunani, Orti Rahayu punika, inggih punika Ida Sang Kristus, sane maraga kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kawicaksanan Idane.

25Duaning punika paindikan sane pakantenanipun sakadi kanambetan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sujatinipun langkung wicaksanaan yen bandingang ring kawicaksanan manusane; tur paindikan sane pakantenanipun sakadi kalemetan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika kantun wisesaan bandingang ring kakuatan manusane.

26Inggih parasemeton, elingangja kawentenan semetone, daweg semeton wau kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa; yen cara kamanusan boyake akedik ring pantaran semetone sane wicaksana, wantah akedik sane madue linggih sane becik tur wantah akedik sane ngagem kakuasan.

27Ida Sang Hyang Widi Wasa mula nyelap milih anake sane kabaos nambet antuk jagate puniki, buat anggen Ida ngawinang kimud anake sane wicaksana. Kadi asapunika taler anake sane kabaos lemet antuk jagate, anake punika selik Ida buat anggen Ida ngawenang kimud anake siteng.

28Tur anake sane kabaos tan paji tur nista dama miwah tan paguna antuk jagate puniki, punika selik Ida buat anggen Ida nyirnayang paindikan sane kawastanin penting.

29Puniki mapiteges, mungguing tan wenten anak sane mrasidayang nyumbungang dewekipune ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

30Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain semeton ngrasayang patunggilan ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mastiang, mungguing Ida Sang Kristus punika dados kawicaksanan iragane. Malantaran Ida Sang Kristus iraga sampun kadameang pamantuka ring Ida Sang Widi Wasa; malantaran Ida taler iraga sampun dados kaulan Idane sane suci. Iraga sampun kabebasang!

31Duaning punika sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan Sucine sakadi asapuniki: “Sapasiraja mamanah nyumbungang dewek, sumbungangja paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Panembahan.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran