Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 >> 

Pamah

1Surat saking tiang, Petrus, utusan Ida Sang Kristus Yesus. Katur ring kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane dados wong pararudan sumebar ring wewengkon Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia miwah Bitinia.

2Semeton sampun kaselik satinut ring rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, tur kadadosang kaulan Idane antuk Roh Idane sane suci, samaliha mangda semeton satinut ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus tur kadadosang suci nirmala antuk rah Idane. Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda Ida mapaica sih pasuecan miwah sutrepti rahayu kantos maliah-liah ring semeton.

Indik

3Ngiringja ngaturang puji suksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin Ida Sang Hyang Yesus Kristus! Malantaran sih pasuecan Idane sane ageng, Ida sampun maicayang urip sane anyar ring iraga, malantaran Ida nangiang Ida Sang Kristus Yesus saking pantaran anake padem. Indike puniki ngebekin iraga antuk pangajap-ajap sane urip,

4buat pacang nampi wara nugraha, sane kasediayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat kaulan Idane. Wara nugraha sane simpen Ida pabuat semeton ring suargan punika, tan pacang rusak miwah tan pacang berek wiadin sirna.

5Wara nugraha punika sampun kasimpen pabuat semeton sareng sami, inggih punika semeton sane sampun kapiara saha rahayu antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa, pabuat karahayuan sane jaga kasinahang ring pamuput masane.

6Pada masuka renaja malantaran paindikane punika, yadiastu sane mangkin semeton perlu nandang duhkita ajebos malantaran katempuh antuk gegodan sane mawarni-warni.

7Tetujonipun makasami punika tan sios wantah buat muktiang kasujatian kapracayan semetone. Mase sane pacang rusak taler kauji antuk geni. Kadi asapunika taler kapracayan semetone sane pangarganipun banget langkungan ring pangargan mase punika, taler patut kauji, mangda sinah kapagehannyane. Ring rahina pangrauh Ida Hyang Yesus Kristus, irika semeton pacang nampi pujian, kaluihan miwah kaagungan.

8Semeton astiti bakti ring Ida, yadiastu semeton tan naenin manggihin Ida; semeton pracaya ring Ida, yadiastu sane mangkin semeton tan nyingakin Ida; punika awinan semeton masuka rena sajeroning kaliangan sane tan pira-pira luih miwah agengipun,

9santukan semeton sampun molih tetujon kapracayan semetone, inggih punika karahayuan buat jiwan semetone.

10Indik karahayuan puniki, sampun katureksain miwah kagulik antuk paranabine; tur paranabine punika sampun mawarah-warah indik paicane puniki, sane jaga kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Dane pada nureksain rikala punapi miwah kadi asapunapi indike punika pacang kasidan. Roh Ida Sang Kristus sane malingga ring anggan danene, inggih punika Roh sane sampun matujuang indik kasangsarane sane pacang katandangin antuk Ida Sang Kristus miwah indik kaluihan sane pacang puponin Ida sasampun kasangsarane punika.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang ring paranabine punika, mungguing pakaryan danene punika boyaja pabuat dane ngraga, nanging pabuat karahayuan semetone. Indike punika kasinahang rikala dane maosang indik kasujatian sane sampun pireng semeton saking parautusan Orti Rahayune, sane mapidarta malantaran kawisesan Ida Sang Hyang Roh Suci, sane kutus saking suarga. Puniki sampun kasujatian sane taler meled kuningin antuk paramalaekate.

Pitek

13Punika awinan parasemeton, dabdabangja kayun semetone buat malaksana. Pada tragiaja, agemja pangajap-ajap semetone buat nampi wara nugraha sane jaga kapaicayang ring semeton, rikala Ida Sang Kristus Yesus rauh.

14Sairingja ring sapakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampunangja semeton ngulurin indrian semetone sakadi duke semeton durung uning ring pakarsan Idane.

15Tungkalikanipun, semeton patut suci ring sajeroning sakancan laksanan semetone, sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngesengin semeton maraga suci.

16Santukan wenten kakecap ring Cakepan Suci kadi asapuniki: “Kita patut suci, sawireh Ulun suci.”

17Rikala semeton ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton nyambat Ida punika Sang Aji. Ida punika nepasin sakancan manusane nganggen cara sane pateh, manut pakardinnyane suang-suang. Punika awinanipun semeton patut astiti bakti ring Ida sakantun semeton urip ring jagate puniki.

18Santukan semeton sampun uning, mungguing semeton sampun katebus tur kabebasang saking parisolah semetone sane tan papuara sane tampi semeton saking leluur semetone. Semeton katebus boyaja antuk brana sane pacang rusak, tanja antuk perak wiadin mas,

19nanging antuk rah Ida Sang Kristus sane luih, sane tan bina sakadi rah panak biri-biri sane tan paceda miwah tan pacantula.

20Ida sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sadurung jagate kawentenang nanging Ida wau kasinahang ring pamuput masane buat karahayuan semetone.

21Malantaran Ida, semeton pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nangiang Ida saking pantaran anake padem miwah maicayang kamulian ring Ida; punika awinan kapracayan miwah pangajap-ajap semetone nguleng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Sane mangkin santukan semeton sampun nyuciang raga, malantaran semeton ninutin paindikan sane sujati, kantos semeton madue kapitresnan sane jujur marep ring semeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus, saling tresnainja ring pantaran semetone saha nekeng ati.

23Santukan malantaran sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane urip miwah langgeng, semeton sampun kadadosang manusa anyar, sane imbas boya saking patemon lanang istri, nanging saking Ida Sang Aji sane jumeneng langgeng.

24Sakadi kecap Cakepan Sucine sane asapuniki: “Sakancan manusane tan bina buka padange, muah sakancan kaluihannyane tan bina buka bungan padange; padange ento layu muah bungane pada aas,

25nanging Sabdan Ida Sang Panembahan langgeng salawas-lawasnya.” Puniki sampun sabda sane karauhang ring parasemeton antuk Orti Rahayune.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Petrus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Petrus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel