Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 18 >> 

Dane

1Sasampune sue, ring taun sane kaping tiga masan endange punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Elia, sapuniki: “Kemaja edengang iban kitane teken Sang Prabu Akab, sawireh Ulun lakar mapaica ujan.”

2Irika Dane Elia raris ngedengang raga ring sang prabu Akab. Mungguing sayahe punika kalintang banget pisan ring Samaria.

3Duaning punika Ida Sang Prabu Akab raris ngesengin Dane Obaja, sane dados pangenter purine. (Dane Obaja punika anak sane kalintang astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Daweg sang pramesuari Isebel nyedayang paranabin Ida Sang Hyang Widi Wasa, dane raris ngambil nabi-nabine punika satus diri akehnya, engkebang dane ring guane dados kalih gompyokan, pada maseket agompyokan, tur dane sane matiningin paranabine punika antuk pangan kinum.)

5Ida Sang Prabu Akab ngandika ring Dane Obaja, sapuniki: “Jalan jani jlajah gumine ene, delokin sakancan yeh klebutane muah tukade, sing nyen saget iraga nepukin padang, buat anggon ngidupang jaran muah bagale, apang eda kanti iraga ngamatiang ubuh-ubuhane ento, yadiastunja angan aukud.”

6Sang kalih raris saadung jaga nylajah jagate punika pada matenga, tur pamarginnyane pada ngungsi genah sane malian-lianan.

7Sasampune Dane Obaja wenten ring margi, tan dumade jeg dane kapanggih ring Dane Elia. Dane kantun eling ring Dane Elia, duaning punika dane digelis sumungkem ring ajeng Dane Elia, sarwi matur pitaken sapuniki: “Punapike guru puniki Nabi Elia?”

8Dane Elia tumuli matur sapuniki: “Inggih patut tiang puniki Elia. Mrikaja aturin gustin ragane, ida sang prabu, mungguing tiang wenten iriki.”

9Dane Obaja malih matur sapuniki: “Napike iwang tiange, kantos guru mapakayun ngentungang tiang sajeroning baya pati, inggih punika jaga kapademang antuk Ida Sang Prabu Akab?

10Sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin gurune sane nyeneng, tiang masumpah, mungguing ida sang prabu sampun ngandikayang nyerepang guru ring sakuubing negara ring jagate puniki. Yening wenten pamrentah panegara sane nguningayang, mungguing guru nenten wenten ring panegarannyane, Sang Prabu Akab ngandikayang pamrentahe punika masumpah, mungguing guru sawiakti nenten wenten irika.

11Sane mangkin guru ngandikayang tiang mamargi nguningayang ring ida, mungguing guru iriki.

12Sapunapi jaga panadosipun yen riwau tiang kesah saking iriki guru raris kabakta antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ka genahe sane nenten uningin tiang? Sasampune punika, yen tiang nguningayang ring Ida Sang Prabu Akab, mungguing guru wenten iriki, tur guru nenten dapetang ida iriki, sinah ida jaga ngamademang tiang. Elingangja, mungguing tiang puniki jadma sane kalintang astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngawit saking tiang kantun alit.

13Punapike guru tan mireng, mungguing ritatkala Sang Pramesuari Isebel nyedayang paranabin Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang ngengkebang nabi satus diri ring guane, dadosang tiang kalih gompyokan, pada maseket sane agompyokan, tur tiang sane matiningin antuk pangan kinum?

14Duaning punika, punapi awinanipun guru ngandikayang tiang mamargi tur nguningayang ring ida sang prabu, mungguing guru wenten iriki? Sinah ida jaga ngamademang tiang.”

15Dane Elia tumuli masaur sapuniki: “Sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sane Maha Kuasa, sane sungsung tiang, tiang majanji mungguing ring rahinane puniki tiang jaga tangkil ring ajeng ida sang prabu.”

16Duaning punika Dane Obaja tumuli mamargi nangkil ring Ida Sang Prabu Akab, tur nguningayang indike punika ring ida. Sang Prabu Akab raris mamargi buat matemu ring Dane Elia.

17Rikala ida nyingak Dane Elia, ida raris ngandika sapuniki: “Nah, ene apa ia anak ane setata ngae pakewuh pabuat wong Israele!”

18Pasaur Dane Elia, sapuniki: “Boyaja titiang sane ngawinang sengkala. Nanging palungguh iratu miwah ajin palungguh iratune. Palungguh iratu nenten satinut ring sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha nyungsung arca-arcan Dewa Baale.

19Sane mangkin prentahangja sawatek rakyat Israele, mangda matemu ring titiang ring Gunung Karmel. Samaliha ajak taler paranabin Baale samas seket diri, miwah paranabin Dewi Aserane samas diri, sane kaledangin antuk Sang Pramesuari Isebel.”

20Irika Ida Sang Prabu Akab mapaica prentah ring sawatek wong Israele miwah ring sakancan Nabin Baale, mangda mapunduh ring Gunung Karmel.

21Dane Elia raris munggah nganampekin rakyate punika, sarwi ngandika sapuniki: “Buin amunapake makelonne jerone pada ngaba pepineh ane tuara jujur muah keneh macanggah? Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ento maraga Widi, sungsungja Ida, nanging yen Baale ento Widi, sungsungja ia.” Nanging rakyate nenten masaur angan abuku.

22Wusan puniki Dane Elia malih ngandika, sapuniki: “Uli pantaran paranabin Ida Sang Hyang Widi Wasa tuah tiang dogen ane enu idup, nanging dini ada Nabin Baale samas seket diri.

23Ane jani abaja mai sampi jagirane duang ukud, serahang teken Nabin Baale aukud laut tampah, tur pukang-pukang, laut pejang di duur saange, nangingke eda isinina api. Sampine ane lenan, masih lakar patuhang tiang buka keto.

24Sasubane keto, tundenja Nabin Baale nunas ica teken widinnyane, tur tiang lakar nunas ica teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Widine ane encenja ane ngisinin pinunas aji api, widine ento ane sujati maraga Widi.” Rakyate makasami masuryak pada saadung ring indike punika.

25Sasampune punika, Dane Elia raris mabaos ring paranabin Baale, sapuniki: “Santukan ragane sareng akeh, rarisang ragane dumunan ngambil tur nyawisang bantenge punika asiki. Rarisang ngastawa ring widin ragane, nanging sampunang dagingina geni saange punika.”

26Ipun sareng sami raris ngambil banteng sane kaserahang ring ipun raris kacawisang, tumuli nunas ica ring Sang Baal ngantos tengai tepet. Ipun pada gelur-gelur sapuniki: “Inggih ratu Baal, daginginja pinunas titiange!”, saha kadulurin antuk masolah ngilehin pamorboran aturan sane kardi ipun. Nangingke pinunas ipune nenten kadagingin.

27Sasampune tengai tepet, Dane Elia ngawitin ngewerin ipun, sapuniki: “Sangetangja nunas ica, ida punika maraga widi. Menawita ida sedekan mayoga, wiadin nuju repot, wiadin sedekan malelungayan. Menawita ida sedekan sirep, tur ragane patut ngaturin ida matangi.”

28Duaning punika, paranabine punika raris mangetang gelur-gelur nunas ica, tur nues-nues dewekipune antuk pedang miwah tumbak, manut sakadi biasanipun, ngantos ngamedalang rah.

29Sasampune lingsir, ipun kantun taler gelur-gelur miwah jerit-jerit, nanging nenten wenten pasaur sane rauh, tur nenten wenten suara sane kapiragi.

30Sasampune punika Dane Elia raris ngandika ring rakyate, sapuniki: “Maija paekin tiang!” Irika rakyate sami pada nganampekin tur ngiter dane. Dane raris ngamecikang pamorboran aturane pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun uug punika.

31Dane ngambil batu roras bungkul satinut ring akeh suku-sukune sane dados katurunan Dane Yakub sane pecak kicen pesengan Israel, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32Malakar antuk batu-batune punika dane malih ngwangun pamorboran aturan buat nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane makarya bangbang sane ngilehin pamorboran aturane punika. Bambange punika mrasidayang muat toya sawatara patbelas liter.

33Sasampune punika saange raris genahang dane ring duur pamorboran aturane punika. Bantenge raris katampah tur kapukang-pukang, tumuli kagenahang ring duur saange punika. Dane raris ngandika, asapuniki: “Abaangja yeh buin petang jun, laut briokang sig aturane muah sig saange.” Indike punika raris kamargiang antuk rakyate.

34Dane Elia malih ngandika sapuniki: “Buinja briokin yeh buin acepok.” Indike punika raris kamargiang. Dane Elia malih ngandika: “Buinja briokin yeh buin acepok.” Indike punika taler kamargiang.

35Toyane punika maliah milehan ring genah pamorboran aturane, tur ngebekin bangbange punika.

36Risampun panemayan anake ngaturang aturan nyoreang, Nabi Elia raris ngajengin genah aturane punika, sarwi ngastawa sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin Dane Abraham, Ishak miwah Yakub. Sane mangkin sinahangja mungguing Palungguh IRatu maraga Widin Israele, tur titiang puniki dados parekan Palungguh IRatu, sane sampun ngamargiang sakancan paindikane puniki manut sapatitah Palungguh IRatu.

37Daginginja pinunas titiange, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa! Daginginja pinunas titiange, mangdane rakyate puniki uning mungguing Palungguh IRatu punika Sang Panembahan sane maraga Widi, tur Palungguh IRatu sane ngawinang manah ipune malih astiti bakti ring Palungguh IRatu.”

38Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nedunang geni, ngeseng aturane, saange miwah batune, muunang tanahe, miwah ngenyatang toyane sane ring bangbange.

39Riwau rakyate manggihin indike punika, ipun raris pada sumungkem sarwi ngucap sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Widi, wantah Ida ngraga sane maraga Widi.”

40Dane Elia raris mrentahang rakyate punika sapuniki: “Jukja sawatek Nabin Baale ento, eda baange kanti ada ane leb!” Irika rakyate raris ngejuk ipun sareng sami, tur Dane Elia raris ngajak ipun tedun ka Tukad Kisone, tur irika ipun kapademang.

Pamup

41Sasampune punika Dane Elia raris matur ring Ida Sang Prabu Akab, sapuniki: “Sane mangkin rarisangja kesah saking iriki, tur durusang marayunan, santukan titiang sampun miragi suaran kuugan sabeh rauh.”

42Sedek Sang Prabu Akab lunga jaga marayunan, Dane Elia raris munggah ka pucak Gunung Karmele. Irika dane sumungkem ngantos prarain danene nganteg ring tanahe tur duur danene wenten ring selagan lulud danene.

43Sasampune punika dane raris ngandika ring parekan danene sapuniki: “Kemaja iwasin pasihe.” Parekan punika raris mamargi. Sasampune mawali, ipun raris matur sapuniki: “Titiang nenten manggihin punapa-punapi.” Kantos ping pitu Dane Elia ngandikayang ipun mamargi ningalin segarane.

44Rikala ipun mawali sane kaping pitu, ipun matur sapuniki: “Titiang manggihin gulem akidik munggah saking segarane sane agengnyane nenten langkungan ring tlapakan tangane. Nabi Elia raris mrentahang ring parekan danene, sapuniki: “Kemaja nangkil sig Ida Sang Prabu Akab, tur aturin ida apang ida munggah ka kretan idane, laut mantuk, apanga pamargin idane tusing kacadelin baan ujane.”

45Nenten sue, langite raris kalikub antuk gulem peteng dedet, angine ngawitin mampeh, tur sabeh bales ngawitin tedun. Sang Prabu Akab munggah ring kretan idane, tumuli mawali ka Yisreel.

46Kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngencegin Dane Elia. Dane nyingsetang busanan danene kabebedang ring wangkong danene, tumuli ngriinin Ida Sang Prabu Akab, kantos rauh ring margine sane ngungsi ka Yisreel.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran