Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 10 >> 

Indik

1Wong Pilistin mayuda nglawan wong Israele ring Gunung Gilboa. Akeh wong Israele sane padem irika. Tur sane kantun urip ipun pada malaib, kadi asapunika taler Sang Prabu Saul miwah paraputran idane.

2Nanging wong Pilistine nguber ipun saha nyedayang putran Ida Sang Prabu Saul tetiga inggih punika Ida Yonatan, Abinadab miwah Malkisua.

3Yudane sayan rames nangsek Ida Sang Prabu Saul. Ida keni panah imeseh kantos ida kanin raat pisan.

4Irika Ida Sang Prabu Saul ngandika ring anak truna juru makta sanjatan idane sapuniki: “Audja pedang caine tur matiangja gelahe apang eda wong Pilistine ane tan pawidi ento kanti nganistayang gelahe.” Nanging parekan idane nenten purun ngamargiang prentah idane, kabatek antuk ajerihipune. Punika awinan Ida Sang Prabu Saul raris ngaud pedang idane ngraga tumuli ida nyuduk raga malantaran ngakebin muncuk pedang idane.

5Rikala parekan idane punika ngantenang mungguing Ida Sang Prabu Saul sampun seda, ipun taler ngakebin muncuk pedangipune ngantos ipun padem.

6Kadi asapunika Ida Sang Prabu Saul miwah putran idane tetiga seda sinarengan tur kaprabon idane raris puceh.

7Rikala wong Israel sane magenah ring Lebak Yisreele miragi wadua balan Israele sampun pada kapilayu, tur Ida Sang Prabu Saul miwah putra-putran idane sampun seda, ipun raris pada malaib nilar kota-kotannyane. Irika wong Pilistine pada rauh tur ngaug kota-kotane punika.

8Benjangipun wong Pilistine sami pada rauh musbusin tur ngrampas panganggen anake sane padem ring payudan, tur ipun manggihin layon Ida Sang Prabu Saul miwah paraputran idane pajlempang ring Gunung Gilboa.

9Ipun raris munggal prabun Ida Sang Prabu Saul, tur ngembus kawaca besin idane. Sasampune punika ipun raris ngutus utusan nylajah panegara Pilistine buat ngrauhang orti sane ngliangin ring paradewannyane miwah ring rakyatnyane.

10Ipun ngenahang sanjatan Ida Sang Prabu Saul ring salah tunggal puranipune, tur prabun Ida Sang Prabu Saul kagantungang ring puran Dewa Dagonnyane.

11Ritatkala wong Yabese sane ring Gilead miragi indik sane kalaksanayang antuk wong Pilistine marep ring Ida Sang Prabu Saul,

12irika jadmane sane sura dira raris mamargi tur ngambil layon Ida Sang Prabu Saul miwah layon paraputran idane raris kabakta ka Yabes. Ipun mendem layon idane ring sor tarune sane ageng. Wusan punika ipun mapuasa pitung rahina suenipun.

13Ida Sang Prabu Saul seda santukan ida nenten pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mamurug titah-titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ngindayang ngrereh tuntunan malantaran antuk mataken ring roh anak sane sampun newata,

14tur nenten nunasang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa nyedayang ida, tur nyerahang kaprabon idane ring Ida Sang Prabu Daud putran Dane Isai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran