Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 >> 

Parap

1Duk Ida Sang Prabu Daud malinggih ring Siklag, ring genah idane ngluputang raga saking Ida Sang Prabu Saul, ida kasarengin antuk prajurit-prajurit sane sampun nyayeng rana tur kapiandel pisan.

2Dane punika suku Benyamin suku bangsan Ida Sang Prabu Saul. Dane pada pascad pisan mapanahan wiadin mlangsut batu antuk tangan tengen wiadin kiwa.

3Dane Ahieser miwah Yoas putran Dane Samaa, sane saking Gibea sane makadados komandannyane. Paraprajurite punika minakadinipun: Dane Yesiel miwah Dane Pelet, putran Dane Asmawet. Dane Beraka miwah Dane Yehu saking Anatot. Dane Yismaya saking Gibeon. Dane dados prajurit sane kasub, salah tunggal komandan pasukan sane tigang dasa. Dane Yeremia, Dane Yehasiel, Dane Yohanan miwah Dane Yosabad sane saking Gedera. Dane Elusai, Dane Yerimot, Dane Bealya, Dane Semarya miwah Dane Sepaca saking Harupi. Dane Elkana, Dane Yisia, Dane Asareel, Dane Yoeser miwah Dane Yasobam, saking palingsehan Dane Korah. Dane Yoela miwah Sebaja, putra-putran Dane Yeroham saking Gedor.

4(12:3)

5(12:3)

6(12:3)

7(12:3)

Parap

8Ring sor puniki pesengan paraprajurit sane kasub tur nyayeng rana saking suku Gad sane ngiring Ida Sang Prabu Daud rikala ida ring bentenge ring tegal melakange. Paraprajurite punika pascad ngunayang tameng miwah tumbak. Sebengnyane galak sakadi singane tur palaibnyane becat sakadi kidange ring gunung.

9Pesengannyane manut susunan pangkatnyane ngawit saking sane tegeh ngantos sane pinih andap sapuniki: Dane Eser, Dane Obaja, Dane Eliab, Dane Mismana, Dane Yeremia, Dane Atai, Dane Eliel, Dane Yohanan, Dane Elsabad, Dane Yeremia miwah Dane Makbanai.

10(12:9)

11(12:9)

12(12:9)

13(12:9)

14Ring pantaran anak sane saking suku Gad punika, wenten makudang-kudang prawira sane wayah sane dados komandan pasukan siu diri, miwah taler prawira sane kantun anom sane dados komandan pasukan satus diri.

15Ring sasih sane kaping pisan rikalaning toyan Tukad Yordane mebet rauh ka tepi-tepinnyane, paraprajurite punika nglintangin tukade punika saha ngulah sakancan rakyate sane magenah ring lebake ring sisi kangin miwah kauh tukade punika.

Parap

16Sedek rahina anu wenten makudang-kudang anak saking suku Benyamin miwah Yehuda maranin benteng linggih Ida Sang Prabu Daud.

17Ida Sang Prabu Daud raris medal mapag anake punika saha ngandika sapuniki: “Yening pangrauhan semetone puniki mula wantah mapakayunan masawitra tur nyadia nulungin tiang, tiang taler jaga nyak masawitra ngiring semeton. Nanging yening semeton mapakayun jaga nyerahang tiang ring meseh tiange, yadiastu tiang nenten pacang ngwales semeton, Widin leluur iragane janten wikan ring indike punika tur Ida pacang nyisipang semeton.”

18Salah tunggal saking pantaran anake punika, sane mapesengan Amasai sane wekasan dados “Komandan pasukan tigang dasa” punika raris kencengin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sarwi mabaos sapuniki: “Duh Ratu Sang Prabu Daud putran Dane Isai, titiang sareng sami puniki dados druen iratu. Dumadak palungguh iratu miwah sakancan anake sane nulungin iratu prasida labda karya! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin iratu.” Ida Sang Prabu Daud raris nampi pangrauhan danene, tur dane pada kamanggehang dados komandan ring wadua balan idane.

Pangi

19Wenten makudang-kudang prajurit saking suku Manase sane nilar induk pasukannyane raris ngiring Ida Sang Prabu Daud ritatkala ida medal ka payudan sareng wong Pilistine buat jaga mayuda nglawan Ida Sang Prabu Saul. Sujatinipun ida nentenja ngrowangin wong Pilistine, santukan pararatun wong Pilistine pada sumangsaya yening ida jaga lompang ring janji tumuli mawali ka ajeng Ida Sang Prabu Saul ratun idane. Duaning punika pararatun wong Pilistine raris ngandikayang mangda Ida Sang Prabu Daud mawali ka Siklag.

20Paraprajurit sane saking suku Manase sane ngiring Ida Sang Prabu Daud rikala ida mawali ka Siklag inggih punika: Dane Adnah, Dane Yosabad, Dane Yediael, Dane Mikael, Dane Yosabad, Dane Elihu miwah Dane Siletai. Ring suku Manase dane sareng sami dados parakomandan pasukan siu diri.

21Dane ngaula ring Ida Sang Prabu Daud makadados parakomandan pasukan idane, santukan dane punika prajurit-prajurit sane sura dira, tur wekasan, dane sareng sami dados komandan-komandan ring wadua balan Israele.

22Satsat nyabran rahina wenten anak rauh ngiring Ida Sang Prabu Daud, kantos wadua balan idane digelis dados katah pisah.

Cacak

23Ritatkala Ida Sang Prabu Daud sampun jenek ring Hebron, akeh pisan prajurit-prajurit sane sampun pascad ngranjing dados wadua balan idane buat jaga ngamanggehang ida dados prabu, ngentosin Ida Sang Prabu Saul, sakadi sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Cacakanipun sakadi ring sor puniki: Saking suku Yehuda wenten nem tali domas sane sregep masanjata tameng miwah tumbak. Saking suku Simeon wenten prajurit pitung tali satus sane sampun pascad. Saking suku Lewi wenten petang tali tigang atak diri. Pangiring-pangiring saking palingsehan Yoyada, katurunan Dane Harun wenten sareng tigang tali pitung atus diri. Saking kulawargan Dane Sadok wenten sareng kalih likur anak truna-truna sane sampun dueg mayuda. Saking suku Benyamin (suku bangsan Ida Sang Prabu Saul) wenten tigang tali diri. Saking suku Benyamin akehan sane kantun salulut ring Ida Sang Prabu Saul. Saking suku Epraim wenten kalih dasa tali nanggu domas diri anak sane sampun kasub ring pantaran palingsehannyane. Saking suku Manase dauh tukad wenten sareng plekutus tali diri jadma seselikan sane ngamanggehang Ida Sang Prabu Daud madeg ratu. Saking suku Isakar wenten komandan satak diri kairing antuk prajuritnyane suang-suang. Parakomandan puniki sami pada wikan ring indik sane patut kamargiang antuk bangsa Israel miwah masa sane pinih becik buat ngamargiang indike puniki. Saking suku Sebulon wenten sareng seket tali diri jadma sane kalintang satia tur kapiandel buat mayuda, samaliha pascad ngunayang saananing sanjata. Saking suku Naptali wenten komandan siu diri kairing antuk prajurit tigang dasa pitu tali diri, sane masanjata tameng miwah tumbak. Saking suku Dan wenten prajurit sareng ulu likur tali nanggu tigang atak diri sane sampun pascad. Saking suku Aser wenten prajurit petang dasa tali sane sampun sayaga jaga mayuda. Saking suku-suku sane magenah dangin Tukad Yordane, inggih punika: Suku Ruben, Gad, Manase dangin tukad, wenten prajurit satus kalih dasa tali diri sane sampun pascad ngunayang saananing sanjata.

24(12:23)

25(12:23)

26(12:23)

27(12:23)

28(12:23)

29(12:23)

30(12:23)

31(12:23)

32(12:23)

33(12:23)

34(12:23)

35(12:23)

36(12:23)

37(12:23)

38Makasami wadua balane puniki sampun sayaga buat mayuda. Ipun sareng sami raris mamargi ka Hebron, gumanti ngamanggehang Ida Sang Prabu Daud jumeneng ratu ngwengku bangsa Israele makasami. Wong Israele sane tiosan taler sampun pada saigum buat ngadegang Ida Sang Prabu Daud.

39Tigang rahina suenipun, ipun sareng sami ngiring Ida Sang Prabu Daud ring Hebron saha mapesta mangan nginum antuk ajeng-ajengan miwah inum-inuman sane sampun kasediaang antuk parasemetonnyane saking wewidangannyane suang-suang.

40Suku-suku bangsa sane magenah doh kaler, minakadinne suku Isakar, Sebulon miwah Naptali, sami pada rauh makta keledae, unta, bagal miwah lembu sane sarat mondong ajeng-ajengan, tepung, woh aa, kismis, anggur miwah minyak saitun. Ipun taler makta banteng miwah biri-biri, sane jaga katampah kanggen ajengan. Indike punika makasami dados cihna kaliangan sane karasayang antuk sakuub jagat Israele.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran