Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 5 >> 

Pada

1Inggih parasemeton, ngeniang indik kala miwah masanipun paindikane punika pacang kasidan, tan buat suratang tiang ring semeton.

2Santukan semeton sampun pada tatas uning, mungguing panemayan rauh Ida Sang Panembahan tan bina sakadi rauh dustane rikala wengi.

3Rikala anake pada mabaos sapuniki: “Sami pada kerta tur raharja,” tan pararapan ipun katempuh antuk baya panyengkala. Ipun tan pacang luput ring baya panyengkala punika, sane rauhnya tan bina sakadi rauh sakit anake ngembasang rare.

4Nanging parasemeton, semeton boyaja sajeroning peteng, kantos pabuat semeton panemayane punika nentenja rauh sakadi rauh dustane.

5Semeton sinamian dados druen sang galang, sane kakuub antuk rahinane. Iraga boya kakuub antuk wengi wiadin druen sang peteng.

6Punika awinanipun sampunangja iraga sirep sakadi anake lianan; iraga patut sayaga tur waspada.

7Rikala wengi anake pada sirep, tur rikala wengi taler anake pada mapunyah-punyahan.

8Nanging iraga kakuub antuk rahina, punika awinane iraga patut waspada. Agemja kapracayan ring Ida Sang Kristus miwah kapitresnan semetone, waluya pinaka tameng miwah agemja pangajap-ajap karahayuan iragane pinaka dados topong waja.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa nyelik iraga boyaja buat katiwakin pamiduka, nanging buat molih karahayuan malantaran Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

10Ida sampun seda pabuat iraga, mangdane iraga prasida urip ngiring Ida, rikalane Ida rauh, sakantun iraga urip, wiadin iraga sampun padem.

11Duaning punika semeton patut saling pituturin miwah saling tulungin, sakadi sane sampun laksanayang semeton.

Pitut

12Inggih parasemeton, tiang nunas ring parasemeton, mangda semeton ngajiang anake sane makarya ring pantaran semetone, inggih punika anake sane sampun kaselik antuk Ida Sang Panembahan buat nuntun miwah mituturin semeton.

13Semeton patut saking nekeng ati ngajiang ipun maduluran kapitresnan, malarapan pakaryanipune. Samaliha pada sapsapja ring pantaran semetone.

14Inggih parasemeton, tiang miteketin semeton; glemekinja anake sane mayus, atabinja anake sane takut, tulunginja anake sane lemet, tur sabarja ring anake sami.

15Elingangja becik-becik, mangda sampunang wenten semeton sane ngwales pakardi ala antuk ulah sane ala, nanging semeton patut tansah ngusahayang raga buat mapakardi ayu marep ring pantaran semetone miwah marep ring anake makasami.

16Semeton patut tansah masuka rena!

17Miwah tan rered-rered ngastawa,

18samaliha aturangja panyuksma sajeroning saluiring paindikan. Punika mula sane kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda laksanayang semeton sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

19Sampunangja piwal ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Maliha sampunangja nemberang pawarah paranabine.

21Semeton patut nguji saluiring paindikan: paindikan sane becik patut laksanayang,

22tur paindikane sane kaon patut impasin!

23Ida Sang Hyang Widi Wasa, witing sutrepti rahayune, nadosang semeton suci ring saluiring paindikan, samaliha dumadak jiwa, roh miwah anggan semetone kapatiningin kantos tan paceda, rikalane Ida Sang Hyang Yesus Kristus rauh.

24Ida sane ngesengin semeton, pacang muputang paindikane punika, santukan Ida maraga satia tuu.

25Inggih parasemeton, astawayangja taler tiang.

26Rauhangja pangayu bagian tiange ring parasemeton sinamian kadulurin antuk pangaras sane suci.

27Malantaran kawisesan Ida Sang Panembahan tiang miteketin semeton mangda surate puniki kawacen ring ajeng parasemetone sinamian.

28Sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah nyarengin semeton sinamian.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Tesalonika 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel