Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Raja-raja 1 >> 

Nabi

1Sasampune punika Ida Sang Prabu Akab, prabune ring Israel seda, panegara Moabe raris brontak nglawan Israel.

2Risedek rahina anu, Ida Sang Prabu Ahasia, prabune ring Israel runtuh saking loteng purin idane ring Samaria, tur ida kanin banget pisan. Duaning asapunika ida raris ngutus utusan praya mataken ring Dewa Baal-Sebub, dewan bangsa Pilistine ring kota Ekron. Pakayunan idane, mangda sinah, napike ida jaga nyidayang waras punapi nenten.

3Nanging satunggaling malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mrentahang Dane Elia, nabine ring Tisbe, mangda dane matemu ring utusan-utusan Ida Sang Prabu Ahasia sarwi mataken asapuniki: “Apa kranane jerone matakon teken Dewa Baal-Sebub dewan wong Ekrone? Apake tusing ada Widi di tanah Israel?

4Kema aturang teken ida sang prabu mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika kene: ‘Kita tusing lakar dadi seger uli tatun kitane ento. Kita lakar mati.’” Dane Elia raris ngamargiang titah Ida Sang Hyang Widi Wasa,

5mawinan utusan-utusan Ida Sang Prabu Ahasia raris mawali tangkil ring ida. Ida sang prabu raris mataken sapuniki: “Apa krana cai malipetan?”

6Aturipune sapuniki: “Titiang kacunduk ring satunggaling anak sane ngenken titiang mangda titiang mawali budal. Anake punika ngenken titiang ngaturang piuning ring iratu mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring palungguh iratu sapuniki: ‘Apa awanane kita ngutus utusan buat matakon teken Dewa Baal-Sebub, dewan wong Ekrone? Apake kaden kita mungguing di tanah Israel tusing ada Widi? Kita tusing lakar seger uli tatun kitane ento. Kita lakar mati.’”

7Pangandikan ida sang prabu sapuniki: “Kenken goban anake ento?”

8Atur parautusane sapuniki: “Anake punika mapangangge sane malakar antuk kulit sato, tur sabuknyane taler antuk blulang.” Pasaur idane sapuniki: “Beh pasti ia Nabi Elia.”

9Ida sang prabu raris ngutus sinalih tunggiling prakanggen idane, kairing antuk pangiring sareng seket diri, mangda kapanggih ring Dane Elia. Utusane punika raris kapanggih ring Nabi Elia. Rikala punika Dane Elia sedekan malinggih ring pucak bukite. Atur sang utusan: “Singgih guru parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, puniki wenten pangandikan ida sang prabu mangda guru tedun saking bukite.”

10Pasaur dane Nabi Elia sapuniki: “Yening tiang ene kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane jani madak apang ada api tuun uli langite tur ngeseng jerone muah anake ane ngiring jerone!” Tan dumade jeg wenten geni saking ambarane ngeseng utusane punika miwah sakancan pangiring danene.

11Sang prabu raris ngutus prakangge sane siosan, kairing antuk pangiring sareng seket diri. Dane raris munggah ka bukite saha matur ring Nabi Elia sapuniki: “Singgih guru parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, guru kapangandikayang mangda digelis tedun antuk ida sang prabu!”

12Pasaur Nabi Elia: “Yan tuah tiang ene parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, madak apang ada api tuun uli langite tur ngeseng jerone muah pangiring-pangiring jerone.” Tan dumade genin Ida Sang Hyang Widi Wasa jeg tedun ngeseng utusane punika miwah pangiring danene makasami.

13Malih ida sang prabu ngutus satunggaling prakanggen idane kairing antuk pangiring sareng seket diri. Dane raris munggah ka bukite tur sumuyud ring ajeng Nabi Elia sarwi matur pinunas asapuniki: “Inggih guru parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, welasinja titiang miwah jadmane sane sareng-sareng ring titiang puniki. Titiang nunas urip.

14Prakangge kalih sane dumunan ring titiang miwah pangiring-pangiringnyane sampun kageseng antuk geni sane saking langite. Nanging sane mangkin titiang banget mapinunas, welasinja titiang!”

15Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Nabi Elia asapuniki: “Nah kemaja tuun bareng-bareng ajak ia, edaja takut.” Dane Elia raris lunga nyarengin utusane punika misadia jaga tangkil ring ida sang prabu.

16Atur Nabi Elia ring ida sang prabu asapuniki: “Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: ‘Sawireh kita ngutus utusan-utusan kitane buat matenung teken Dewa Baal-Sebub, dewa ane di Ekron, mirib buka tusing ada Widi ane sedeng tunasin kita di Israel, ento awanane kita tusing lakar seger. Kita lakar mati!’”

17Ida Sang Prabu Ahasia seda sakadi pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang antuk Nabi Elia. Ida Sang Prabu Ahasia nenten madue putra, duaning punika Ida Yoram semeton idane raris ngentosin ida dados sang prabu. Ida Yoram dados prabu rikala Ida Sang Prabu Yoram putran Ida Sang Prabu Yosapat, prabune ring Yehuda, sampun nyeneng ratu kalih warsa suenipun.

18Saananing pakardin Ida Sang Prabu Ahasia sakantune jumeneng prabu wenten kasuratang ring Cakepan Babad Pararatun Israele.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Raja-raja 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran