Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 20 >> 

I Seb

1Ring Gilgal wenten jadma dursila mawasta Seba. Ipun punika pianak I Bikri saking suku bangsa Benyamin. Ipun ngupin trompet sarwi jerit-jerit kadi asapuniki: “Jalan mulih, ih bangsa Israel! Eda nututin Daud, sawireh iraga tusing makadang teken ia.”

2Wong Israele raris nilar Ida Sang Prabu Daud tumuli nututin I Seba, nanging wong Yehudane tetep satia ngiringang Ida Sang Prabu Daud saking Tukad Yordane kantos rauh ring Yerusalem.

3Rikala Ida Sang Prabu Daud rauh ring purin idane ring Yerusalem, ida raris ngambil selir idane sane dasa diri, sane tilar ida buat miara purine. Paraselire punika raris kagenahang ring satunggaling jero sane kajaga antuk pangawal purine. Ida miara paraselir idane punika tur mapaica napija sane buatang dane, nanging ida nenten merem sareng ring paraselire punika. Paraselire punika kakurung ring puri tan bina sakadi anak balu saumur uripnyane.

4Ida Sang Prabu Daud raris ngandika ring Dane Amasa asapuniki: “Kema alih tur punduhang wong Yehudane makejang. Buin puan, paman muah wong Yehudane apang suba tangkil dini.”

5Dane Amasa raris lunga nauhin suku bangsa Yehudane, nanging dane nenten mawali ring dauh sane sampun kapastiang antuk ida sang prabu.

6Duaning punika ida sang prabu raris ngandika ring Dane Abisai kadi asapuniki: “I Seba lakar ngaenang iraga kakewehan lebihan tekening Absalom. Sawireh keto ane jani kema ajak wadua balan gelahe nguber I Seba, apanga ia tusing kanti neked di kotane ane mabenteng tur luput uli sig iragane.”

7Punika awinan parawadua balan Dane Yoab, tabeng dada purine, Dane Abisai miwah prajurite sami raris matilar saking Yerusalem, misadia jaga nguber I Seba.

8Rikala dane miwah ipun rauh ring batu sane ageng ring Gibeon, dane miwah ipun pada katemu ring Dane Amasa. Duk punika Dane Yoab ngrangsuk panganggen anak mayuda tur nyelet klewang ring pepetet sane wenten ring wangkong danene. Rikala dane mamargi ngarepang, pedang danene raris ulung.

9Dane Yoab tumuli mabaos ring Dane Amasa asapuniki: “Yeh adi, kenken kabare?” Dane Yoab tumuli ngambel jenggot Dane Amasa antuk tangan danene tengen buat jaga ngaras dane.

10Kala punika Dane Amasa kirang waspada mungguing tangan kiwan Dane Yoab ngambel pedang. Tan pasamudana Dane Yoab raris nuek weteng Dane Amasa. Weteng danene medal mabrarakan ring tanahe. Dane ngraris seda kala punika, kantos Dane Yoab nenten perlu malih nuek. Sasampune punika Dane Yoab miwah Dane Abisai semeton danene, nglanturang pamargine jaga nguber I Seba.

11Salah tunggal prajurit Dane Yoabe raris majujuk ring sisin layon Dane Amasa sarwi gelur-gelur: “Nyenja ane satia teken Dane Yoab muah Ida Sang Prabu Daud, majalanja iringang Dane Yoab.”

12Layon Dane Amasa kaliab antuk rah, nylempang ring tengah margine. Prajurit Dane Yoabe manggihin mungguing sabilang anak raris mararian irika. Duaning punika ipun raris maid layone punika saking margine tur kagenahang ring tegale kangkebin antuk saput alembar.

13Sasampun layone punika kagingsirang saking margine punika, makasami wadua balane terus mamargi ngiringang Dane Yoab jaga nguber I Seba.

14Kacrita I Seba mamargi nglintangin daerah-daerah suku bangsa Israele sami tumuli rauh ring kota Abel-Bet-Maaka. Makasami warga palingsehan Bikrine mapunduh tur nututin ipun ngranjing ka kota punika.

15Parawadua balan Dane Yoab miragi mungguing I Seba wenten ring kotane punika, mawinan dane miwah ipun sami raris ngurung kotane punika. Dane miwah ipun raris nugdugang tanah ring sisin tembok panyengker kotane tur mongpong tanahe ring sor temboke buat ngebahang temboke punika.

16Ring kotane punika wenten anak istri sane wicaksana. Ipun majeritan saking duur temboke kadi asapuniki: “Wih, wih! Aturinja Dane Yoab mangda dane rauh mriki. Tiang mamanah matur ring dane.”

17Dane Yoab tumuli lunga ka genah anake istri punika. Anake istri punika tumuli mataken: “Napike ragane puniki Dane Yoab?” Pasaur danene: “Inggih, tiang sampun Yoab.” Aturipune: “Inggih gusti indayang pirengang atur titiange!” Pasaur danene: “Inggih rarisang mabaos.”

18Aturipune: “Sane riin biasanipun anake mabaos asapuniki: ‘Kemaja matakon ka kota Abel, tur punika wantah sane kamargiang.

19Kotan titiange puniki salah tunggal kota sane ageng, kota sane kasub dame miwah satia ring Israel. Napi awinanipun gusti mapakayun jaga ngrusak ipun? Punapike gusti mapakayun jaga ngruntuhang druen Ida Sang Hyang Widi Wasa?’

20Pasaur danene: “Nenten pisan wenten manah tiange jaga nguug wiadin ngrusak kotan ragane.

21Boyaja kadi asapunika sane dados tetujon tiange. Tiang ngrereh I Seba pianak Bikrine, sane saking pagunungan Epraim. Ipun brontak nglawan Ida Sang Prabu Daud. Serahangja jadmane punika kewanten, sinah tiang jaga matilar saking kotane puniki.” Atur anake istri punika: “Titiang jaga ngentungang punggalanipune saking duur temboke pabuat gusti.”

22Sasampune punika anake istri punika tumuli ngranjing ka kota ngetangang rencananipune punika sareng rakyate ring kota. Sasampune punika ipun sami raris munggal tenggek I Sebane tur kentungang saking duur temboke pabuat Dane Yoab. Dane Yoab tumuli ngupin trompet makacihna pabuat wadua balane mangda matilar saking kotane punika ngraris pada mawali budal. Dane Yoab raris mawali ka Yerusalem saha tangkil ring Ida Sang Prabu Daud.

Parap

23Dane Yoab dados senapatin wadua bala Israele sami. Dane Benaya okan Dane Yoyada dados komandan pasukan pangawal Ida Sang Prabu Daud.

24Dane Adoram dados pangenter pangayahe. Dane Yosapat okan Dane Ahilud dados bendahara.

25Dane Seya sekretaris negara. Dane Sadok miwah Dane Abyatar dados pandita.

26Kadi asapunika taler Dane Ira sane saking kota Yair taler dados panditan Ida Sang Prabu Daud.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel