Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

Indik

1Inggih parasemeton, mungguing indik pangrauh Ida Hyang Yesus Kristus miwah indik iragane kapunduhang sareng-sareng ring Ida, tiang nunas ring semeton,

2sampunangja semeton jeg bingung miwah inguh ring kayun malantaran semeton mireng gatra, mungguing rahinan Ida Sang Panembahan sampun rauh. Menawi indike punika kabaosang antuk anake sane polih paica roh, wiadin antuk pamidartan anak sios, wiadin wenten anak sane maosang mungguing tiang sampun nyuratang indike punika ring surat tiange.

3Sampunangja kantos wenten anak sane nguluk-uluk semeton. Santukan Rahinane punika tan pacang rauh, sadurunge Sang Tungkas sane pamuput rauh miwah Sang Corah makantenang dewek, sane sampun kapastiang nemu nraka.

4Ipun pacang nungkasin saluiring sane kasungsung miwah sane kabaos Widi antuk imanusa. Ipun pacang nginggilang dewek kantos ngungkulin saluiring sane kabaos Widi punika, tur ipun ngranjing nyeleg ring Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa saha ngangken deweknyane dados Widi.

5Punapike semeton sampun lali, mungguing indike punika sampun tuturang tiang ring semeton, rikala tiang wenten sareng-sareng ring semeton?

6Wenten sane nyadelin, mangdane paindikane punika tan kasidan ring masane mangkin, tur semeton pada uning ring indike punika. Sang Corah punika pacang makantenang dewek, yening sampun rauh panemayanipune.

7Kacorahane punika sampun ngawitin makarya sacara nyamar, nanging sane mangkin wenten sane kantun nyadelin. Yening sang sane nyadelin Sang Corah punika sampun kagingsirang,

8kala irika Sang Corah punika pacang makantenang dewek, nanging Ida Hyang Yesus pacang mademang ipun, antuk angsengan sane medal saking cangkem Idane, raris nyirnayang ipun masrana teja wedanan Idane sane luih, rikala pangrauh Idane.

9Sang Corah punika pacang rauh kadulurin antuk kawisesan Ratun Setane, tur ipun pacang ngadakang praciri-praciri sane ngangobin, praciri-praciri miwah katawahan-katawahan sane palsu,

10kadulurin antuk pangindrajala mawarni-warni marep ring anake sane pacang sirna. Ipun pacang sirna, santukan ipun tan nyak nampi miwah nyungkemin kasujatian sane ngawinang ipun molih rahayu.

11Punika awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa ngutus kawisesan sane nguluk-uluk ipun, mangdane ipun pracaya ring paindikan-paindikan sane palsu.

12Pamuputipun sawatek anake sane tan pracaya ring kasujatian, nanging ngulati kaliangan sajeroning dosa, ipun sami pacang keni pasisip.

Semet

13Inggih parasemeton, tiang patut tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton, sane kasayangan antuk Ida Sang Panembahan. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyelik semeton kadadosang anak sane kapingarep karahayuang, antuk kawisesan Roh Idane miwah antuk kapracayan semetone ring kasujatian buat nadosang semeton kaulan Idane sane suci.

14Semeton kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda semeton rahayu, malantaran Orti Rahayu sane pidartayang tiang ring semeton. Semeton kesengin buat nampi duman semetone sajeroning kaluihan Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

15Punika awinanipun parasemeton, pagehangja ragan semetone tur agemja paurukan sane sampun urukang tiang ring semeton, malantaran pamidarta, wiadin surat tiange.

16Dumadak Ida Sang Hyang Yesus Kristus miwah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane, sane asih sueca ring iraga, samaliha sane maicayang panglipur ring iraga miwah pangajap-ajap sane becik sajeroning sih pasuecan Idane,

17ngebekin pakayunan semetone antuk panglipur, samaliha nguatang semeton buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane becik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Tesalonika 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran