Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 9 >> 

Tetep

1Tiang manggihin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadeg ring samping pamorboran aturane. Ida mapaica prentah sapuniki: “Gebugja muncuk sesakan perhyangane sangetang pesan, apanga sakuub ambenne magejeran. Uugangja ambenne ento makejang apanga ulung nepen tendas rakyate makejang. Sisan rakyate ane enu idup, lakar matiang Ulun di pasiatan. Tusing ada ane lakar nyidaang malaib, tur tusing ada ane luput.

2Yadianja ia macelep tuun ka pati loka, Ulun masih lakar ngejuk ia. Yadianja ia menek ka langite, Ulun lakar maid ia tuun.

3Yadianja ia mengkeb di muncuk Gunung Karmele, Ulun lakar ngalih tur ngejuk ia. Yen ia mengkeb di dasar pasihe, Ulun lakar nitahang burone ane gede-gede di pasihe apanga ngugut ia.

4Yening ia katawan baan musuh-musuhne, Ulun lakar nitahang musuh-musuhne apanga ia matianga. Ulun suba ngamastiang buat nyirnayang ia, tur tusingja nulungin ia.”

5Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur miwah Sane Maha Kuasa ngusud pretiwine, kenginan pretiwine raris magejeran, tur sawatek sane urip ring mrecapada sami pada kaduhkitan. Sakuub jagate sami pada bah miwah bangun waluya sakadi Tukad Nile.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwangun purin Idane ring akasane, tur Ida masang lengkungan langite buat nangkeb pretiwine makasami. Ida ngesengin toyan segarane, tumuli briokang Ida ring mrecapada. Parab Idane punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Ih wong Israel, pabuat Ulun kita patuh buka wong Sudane. Ulun nantan wong Pilistine uli di Kreta muah wong Siriane uli di Kir, patuh buka nantan kita uli di Mesir.

8Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, suba macingak teken kaprabon Israele ane madosa ene, tur nyirnayang kaprabone ento uli di duur gumine. Nanging Ulun tusing lakar nyirnayang katurunan Yakube makejang.

9Ulun lakar mapaica pituduh tur ngingsak wong Israele buka gandume di sidine. Ulun lakar ngingsak ia di pantaran bangsa-bangsane, buat lakar ngaadang ane tuara maguna.

10Jlemane ane madosa di pantaran kaulan Ulune lakar mati di pasiatan, sawireh jlemane ento ngraos kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lakar nglugrain bencanane ngenen iraga.’”

Indik

11Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Lakar ada masanne Ulun lakar buin ngrajegang kaprabon Daude, ane buka umahe uug maglaturan, Ulun lakar menahin temboknyane buka ane jati mula. Ulun lakar buin ngwangun temboke ento apanga patuh buka ane imaluan.

12Ento awanane rakyat Israele lakar ngaug sisan tanah Edom muah sakancan bangsane ane dadi duen Ulune.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngawinang indike punika jaga kasidan.

13Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Lakar ada masanne, gandume lakar enggalan wayah bandingang teken ane patutne dadi anyi muah buah anggure enggalan nasak bandingang teken patutne ia dadi peres yehne. Gunung-gununge lakar patrebes pesu yeh anggur manis muah bukit-bukite lakar blabar aji anggur.

14Ulun lakar ngajak kaulan Ulune buin malipetan ka guminnyane. Ia lakar pada buin ngwangun kota-kotannyane, tur pada nongos ditu. Ia lakar mula anggur muah nginem yeh anggur, ia lakar pada mabian muah naar pamuponnyane.

15Ulun lakar nyelekang kaulan Ulune di tanahe ane paicayang Ulun teken ia, tur ia tusing lakar buin kabut. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane ane suba masabda buka keto.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran