Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 1 >> 

Gunan

1Pitutur Ida Sang Prabu Salomo, ratun bangsa Israele, putran Ida Sang Prabu Daud, sapuniki:

2Pituture ene ngranayang cening ngresep teken kawicaksanan muah pitutur ane melah, buina ngranayang ngresep teken tuture ane dalem-dalem.

3Buina tuture ene masih nguruk cening apanga cening ririh, patut, adil muah jujur.

4Pituture ene masih ngranayang anake ane tunan pepineh dadi dueg muah ngurukang bajang-bajange apanga dadi ririh.

5Pabuat anake wicaksana, pituture ene makadadi imbuh kabisannyane muah pabuat anake widagda makadadi panuntunnyane,

6apanga ia pada ngresep teken artin pituture ane enu makulit muah teken paundukan-paundukan ane edenganga teken anake wicaksana.

Pitut

7Apanga cening ngelah karirihan, paling maluna pesan cening patut astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jlemane ane belog tusing bisa ngajiang kawicaksanan muah tusing nyak mlajah.

8Ih cening, padingehangja raos meme bapan ceninge.

9Pangajahnyane lakar menahin solah ceninge waluya buka gelungane ane melah muah buka kalunge ane ngranayang bagus goban ceninge.

10Ih cening, yen ada jlema dursila ngoda cening, eda cening nyerah.

11Yening ia ngorahin kene: “Maija tututin tiang! Jalan iraga ngalih anak ane lakar matiang. Jalan iraga ngebug anak ane tan padosa, anggon nyalanang demen ati.

12Disagete ia enu idup muah seger dikalane iraga matemu teken ia, ia lakar mati dikalane iraga nglawan ia.

13Iraga lakar maan arta brana mawarna-warna tur umah iragane lakar bek misi jejarahan.

14Maija bareng ajak tiang, ditu iraga lakar ngedum barang-barang malingan iragane.”

15Ih cening, eda pesan cening nututin anake ane buka keto. Johangja iban ceninge uli sig anake ento.

16Ia tusing dadi andegang buat malaksana corah. Ia setata sregep buat lakar mamati-mati.

17Tusing ada gunane cening masang jaring yen suba tepukina tekening kedise ane lakar juk cening ento.

18Nanging anake ane buka keto, ia makena jeet pabuat dewekne padidi. Jeete ento lakar ngamatiang ia.

19Unduk nyalanang kadursilan, setata ngepet patin jadmane dursila. Unduke ene lakar nibenin asing-asing anak ane nyalanang kawirosan.

Pitut

20Padingehangja! Kawicaksanane ento jerit-jerit di rurunge muah di pekene.

21Kawicaksanane jerit-jerit di gapuran kotane, buina di tongos rakyate mapauman, kene munyinne:

22“Ia jlema belog! Buin makapidanke makelonne iba belog? Buin makapidanke makelonne iba enu demen nganistayang karirihane ento? Singke iba lakar taen mlajah?

23Padingehangja yen manira nglemekin iba. Manira lakar maang iba pitutur ane melah muah ngedumang kabisan manirane teken iba.

24Manira suba ngaukin iba, ngundang iba apang teka, nanging iba tusing nyak madingehang. Iba tusing rungu teken manira.

25Iba suba nglemenahang sakancan pitutur manirane, buina suba tusing nyak madingehang panglemek manirane.

26Sawireh keto, yening iba katempuh baan kakewehan, manira lakar ngedekin iba. Manira lakar minjulin iba yen iba katibenin ala.

27Rikalan kakewehane ento buka angin ribute nempuh iba, ngranayang keneh takut muah keweh, ditu iba nandang sangsara muah sakit ati.

28Ditu mara iba lakar ngalih manira kema mai, nanging tusing lakar bakatang iba. Ditu iba lakar ngalih karirihan, nanging manira tusing lakar masaut.

29Iba suba tusing maguna buat karirihane, buina iba suba setata tempal teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.

30Iba suba tusing nyak madingehang pitutur manirane muah suba tusing nyak ngrunguang panglemek manirane teken iba.

31Sawireh keto, iba lakar muponin apaja ane pula iba tur laksanan ibane padidi lakar ngranayang iba sengkala.

32Jlemane ane tusing ngelah pepineh lakar mati sawireh ia nulak kawicaksanan. Jlemane belog lakar kasirnayang baan perahne ane nglewa.

33Nanging nyenja ane madingehang manira, ia lakar nemu rahayu. Ia lakar rahayu sawireh tusing ada ane patut takutina.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel