Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 19 >> 

1Melahan dadi anak lacur nanging jujur, bandingang teken dadi anak belog turing bobab.

2Kasantepan ane tusing kadulurin baan kabisan ento tuara melah. Gangsaran tindak lakar ngranayang cening nemu kakewehan.

3Ada makudang-kudang anak ane ngusakang dewekne padidi malantaran laksanannyane ane belog tur sasubane keto ia melihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Anake sugih setata maan sawitra anyar, nanging anake tiwas tusing nyidaang miara pasawitrannyane teken sawitrannyane ane tuah abedik.

5Yening cening bobab di pangadilan, cening lakar kukum. Ditu cening tusing nyidaang luput.

6Makejang anake dot kaledangin baan anake ane kajiang, makejang anake dot masawitra ngajak anake ane dana.

7Yadian nyama tugelanko masih tuara demen teken nyamanne ane tiwas, wireh keto singja nyalahang, yen ia tuara ngelah sawitra. Yadian amun apaja saratne ia ngalih sawitra, ia tusing maan angan adiri.

8Dadija cening anak ane dana tur plajahinja apa ane sida baan cening mlajahin tur ingetangja ane suba plajahin cening, pedas cening lakar nemu gemuh landuh.

9Anak ane bobab di pangadilan, tusing lakar nyidayang luput uli ukuman, ia suba kukum.

10Anake ane belog tusingja lakar idup masuka-sukan, tur ipanjak tusingja patut mrentah anak agung.

11Yening cening midep, pedas cening nanggehang gedeg basang ceninge. Yen ada anak ane pelih marep teken cening, melah pesan yen cening tusing muntil pelih anake ento.

12Pidukan ida sang prabu waluya buka geluran singane, nanging kaledangan idane tan bina buka ujane ane kajap-ajap baan anake.

13Pianak ane belog ngranayang bapannyane usak, tur kurenan ane demen ngamigmig waluya buka yehe ane paketeltel tan papegatan.

14Anake muani nyidayang nampi warisan umah muah pipis uli wong tuannyane, nanging tuah Ida Sang Hyang Widi Wasa dogen ane nyidayang ngicen ia somah ane midep.

15Mayusangja iban ceninge, yen cening mula makeneh mayus. Lautang suba mamules, sakewala cening lakar nandang seduk.

16Agemja pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa, ento lakar nawanang tuuh ceninge. Yen cening nglemenahang pidabdabe ento, cening lakar mati.

17Yen cening makidihang teken anak tiwas, waluya cening masilihang teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida ane lakar ngulihang teken cening.

18Urukja pianak ceninge ngidepang munyi sanun iane cerik. Yen tusing keto cening ane nulungin ia ngusakang awakne padidi.

19Yen ada anak ane brangsongan, depang ia nampi pala karmannyane. Yen cening ngluputang ia uli kakewehan, tan urungan cening lakar buin nulungin ia.

20Yen cening nyak madingehang pitutur tur demen mlajah, manian cening lakar dadi wicaksana.

21Anake dadi ngrencanayang paundukan magenepan, nanging pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane lakar mamargi.

22Nista pesan yen dadi anak loba. Melahan dadi anak tiwas bandingang teken anak ane bobab.

23Sairingja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, pedas cening lakar panjang umur, bagia muah luput uli kasengkalan.

24Ada makudang-kudang anak ane mayus pesan buat ngesopin bungutne padidi dedaaran.

25Mrekake ento patut kukum, apanga anake ane tusing nawang paundukan ane melah, nyidayang maan peplajahan. Yening cening wicaksana, cening lakar mlajah dikalane cening kaglemekin.

26Tuah anake ane tusing ngelah kimud tur nista dogen ane nyakitin bapanne, wiadin nundung memenne uli jumahne.

27Ih cening, yen cening suud mlajah, cening lakar enggal nglemenahang paundukan ane suba tawang cening.

28Tusing ada kadilan, yen saksine ento suba sedia buat nyakitin anak. Jlemane dursila tresna teken kajaatan.

29Anake ane mrekak, pasti lakar katigtig.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran