Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 37 >> 

1Angin ribute punika ngawinang manah tiange nrugtug banget pisan.

2Semeton sareng sami, pirengangja sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pirengangja kerug krebeke sane medal saking cangkem Idane.

3Ida nurunang kilap saking akasane, makelep saking tanggun jagate rauh ka tanggunnyane sane lianan.

4Kerugan sabdan Idane banget pisan. Suaran Idane makuug kadulurin antuk kilap sane makebiar.

5Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pituduh, paindikan-paindikan sane ngangobin prasida kasidan, inggih punika paindikan-paindikan sane tawah sane nenten karesep antuk iraga.

6Ida ngandikayang mangda saljune ulung ka jagate. Ida nurunang sabeh sane tan kadi-kadi balesnyane.

7Ida ngawinang anake pada wusan makarya. Ida nyinahang ring ipun mungguing Ida sedek makarya.

8Sato alase ngungsi guannyane suang-suang.

9Angin ribute rauh saking kelod tur dingine sane tan sipi rauh saking kaler.

10Angsengan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang toyane dados dingin tur kentel, tumuli kadadosang es sane katos.

11Kilape makebiar saking ambune,

12rikala ipun nyander mrika-mriki satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun nglaksanayang sakancan titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ka sakuub jagate.

13Ida Sang Hyang Widi Wasa nurunang sabeh rauh melusin pretiwine. Ida taler prasida nurunang sabeh punika buat nyisipang manusane, wiadin buat nyinahang pasuecan Idane.

14Rarisang mararian dumun ajebos, semeton Ayub! Sasampun punika rarisang malih pirengang! Indayang pakayunin paindikane sane kalintang becik sane kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Punapike semeton uning, sapunapi antuka Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pituduh tur ngawinang kilape makelep saking megane?

16Punapike semeton uning, sapunapi antuka guleme punika mamargi kambang ring akasane, inggih punika pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngangobin?

17Sampun janten semeton nenten uning. Semeton wantah uning naanang panes rikala jagate katempuh antuk angin sane rauh saking kelod.

18Punapike semeton mrasidayang nulungin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngebatang langite, tur ngarap langite punika kantos dados sakadi waja sane mlenyig?

19Indayang ajahin tiang, napi sane patut uningayang tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pepineh tiange puyung, tur tiang nenten maderbe baos sane nyandang aturang tiang.

20Tiang nenten nyak nguningayang mungguing tiang jaga matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Napi gunanipun tiang jaga ngaturang sela ring Ida buat nyirnayang tiang.

21Sane mangking galange ring akasane dumilah, kantos iraga tan mrasidayang jaga nganengneng galange punika. Akasane sampun kedas kasampatang antuk angine.

22Sinar mas kanten baler tur kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa nglikub iraga antuk rasa angob.

23Kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang agung kantos iraga nenten mrasidayang nganampekin Ida. Ida maraga patut miwah adil marep ring imanusa.

24Duaning punika nentenja tawah yening sakancan jadmane angob ring Ida tur Ida nenten lingu ring jadmane sane ngaku-ngaku wicaksana.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran