Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 20 >> 

Dane

1Dane Abraham raris kesah saking Mamre ngungsi tanah Kanaan sisi kelod, tumuli jenek malinggih ring pantaran kota Kades klawan kota Sure. Irika dane ngempi ring Gerar.

2Rikala punika Dane Abraham ngandikayang mungguing Dane Sara, rabin danene punika semeton danene. Duaning punika Sang Prabu Abimelek, ratune ring Gerar, raris maputusan buat ngambil Dane Sara.

3Nanging rikala wengi Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhin Sang Prabu Abimelek sajeroning panyumpenan, sarwi masabda ring ida sapuniki: “Kita lakar mati, uli krana anake eluh ane suba juang kita ento, sawireh ia suba ngelah kurenan.”

4Duk punika Ida Sang Prabu Abimelek durung aor ring Dane Sara, duaning punika ida raris matur: “Singgih Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang nenten rumasa iwang. Punapike Palungguh IRatu mapakayun jaga ngamademang titiang miwah bangsan titiange sane tan paiwang.

5Boyake Abraham newek sane sampun maosang ring titiang, mungguing anake istri punika nyamanipune. Samaliha anake istri punika taler maosang, mungguing anake lanang punika, nyamanipune. Kenginan titiang nglaksanayang indike puniki malantaran saking nulusing manah miwah pamargi sane patut.”

6Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring ida sajeroning panyumpenan, sapuniki: “Ulun wikan kita nglaksanayang unduke ento saking nulusing ati, ento awanane Ulun ngandeg apanga kita eda kanti malaksana dosa marep teken Ulun. Ento krana Ulun tusing nglugrain kita ngusud anake luh ento.

7Ane jani kema ulihang kurenan anake ento, sawireh anake ento dadi nabi. Ia lakar ngastawayang kita, apanga kita tusing mati. Nanging yening kita tusing nyak ngulihang anake luh ento, Ulun matinget kita, kita pedas mati, nah ento kita muah bangsan kitane.”

8Benjangipun pasemengan pisan Ida Sang Prabu Abimelek sampun matangi, tumuli ida ngandikain paraparekan idane, raris kapangandikain sapariindik sane sampun pireng ida dibi sande. Kenginan paraparekan idane sami ajerih tan sipi.

9Ida Sang Prabu Abimelek raris ngesengin Dane Abraham, sarwi kapangandikain sapuniki: “Apa krana jerone magae buka kene marep teken tiang. Apa pelih tiange teken jerone, kanti jerone ngaenang tiang muah kaprabon tiange pelih gede? Jerone suba malaksana tan patut marep teken tiang.”

10Malih Sang Prabu Abimelek nglanturang pangandika: “Apa ane dadi tetujon jerone, dadi nyalanang unduk ane buka kene?”

11Dane Abraham raris matur sapuniki: “Kamanah antuk titiang, iriki tan wenten anak sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kenginan titiang pacang kapademang tur somah titiange kambil.

12Samalihipun, saking sujati ipun mula wantah nyaman titiange tunggal bapa, sakewanten nenten tunggal meme. Nanging mula wiakti ipun dados somah titiange.

13Sadaweg Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang titiang ngumbara makaon saking umah wong tuang titiange, wenten baos titiange ring ipun, sapuniki: ‘Kene patutne adi ngedengang tresnan adine teken beli, nah ento: Dijaja iraga neked, adi patut ngakuin beli ene nyaman adine.’”

14Sasampune punika Ida Sang Prabu Abimelek raris ngwaliang Dane Sara ring Dane Abraham. Kadi asapunika taler ida maicayang kambing, biri-biri, banteng miwah panjak lanang wadon, ring Dane Abraham.

15Ida Sang Prabu Abimelek raris ngandika ring Dane Abraham sapuniki: “Jerone bebas nongos dini di gumin tiange, dijananja jerone demen.”

16Raris ida ngandika ring Dane Sara sapuniki: “Nyaman luhe suba baang tiang pipis perak siu, makadadi bukti mungguing luh ene suci di arepan sakancan anake ane bareng-bareng ajak luh. Buina luh tusing ngelah pelih di arepan sakancan anake makejang.”

17Dane Abraham tumuli ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mapaica kawarasan ring Ida Sang Prabu Abimelek, miwah ring rabi ping kalih parapanyeroan idane, kantos ida miwah ipun pada ngembasang anak alit.

18Santukan, sadurunge punika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyampet garba wasan paraistri-istrine sane wenten ring purin Ida Sang Prabu Abimelek, malantaran Dane Sara, rabin Dane Abraham punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran