Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 12 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa miwah Dane Harun ring Mesir sapuniki:

2“Sasihe ane jani ene lakar dadi sasih kasa sajeroning taun pananggalan kitane.

3Jani kema orahang teken bangsa Israele makejang kene: Tanggal dasa di sasihe ene, asing-asing anake muani, patut ngejuk panak kambing wiadin panak biri-biri aukud buat kulawargannyane.

4Nanging yen pakurenannyane ento tuah ajaka abedik, kanti tusing telah baana naar panak kambing wiadin panak biri-birine aukud, orahin ia apanga ngajak pisaganne ane paek ngedum panak kambinge ane aukud ento manut cacah jiwa kaperluannyane suang-suang.

5Kita dadi milih salah tunggal, panak kambing wiadin panak biri-biri, nanging panak kambing wiadin panak biri-birine ento patut muani, tusing cacad tur matuuh ataun.

6Suba keto, tanggal patbelas petenge di sasihe ene, bangsa Israel apanga makejang nampah panak kambing wiadin panak biri-birine ento.

7Getihne apanga duduka abedik, tumuli kolesang di jejeneng muah di obag-obagan jelanan umahne di tongos naar panak kambinge ento.

8Petenge ento panak kambinge ento patut kapanggang tur kadaar katimpalin baan jukut ane pait muah roti ane tusing maragi.

9Bene ento patut kapanggang makaukud katut tenggek, batis kayang isin jeroane makejang, laut telahang daar. Eda pesan di pantaran kitane ane naar be matah wiadin malablab.

10Bene ento tusing pesan dadi sisaang kanti makasemengan. Yen kanti masisa, sisanne ento patut katunjel makejang.

11Dinaar bene ento kita patut pada gegison. Kita patut suba mapanganggo tur suba sedia buat majalan luas. Suba nyaluk sandal tur suba ngaba tungked, buka keto patutne kita nyalanang upacara Paskahe ento buat ngluihang parab Ulun, Sang Hyang Widi Wasa.

12Di petenge ento Ulun lakar nylajah tanah Mesire ento tur ngamatiang sawatek pianakne muani ane paling keliha, uli pianak manusa kanti teked panak burone ane ada ditu. Ulun lakar ngukum sawatek dewa-dewan bangsa Mesire ento, sawireh Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.

13Getihe ane kapolesang di obag-obagan jelanane ento lakar dadi tanda mungguing ento umah kitane. Yening Ulun nyingak ento, Ulun lakar ngimpasin umahe ento, tur tusing lakar masmi kita di kalane Ulun ngukum bangsa Mesire ento.

14Dinane ento patut luihang kita makadadi rerainan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga kita tansah inget teken apa ane suba laksanayang Ulun. Luihangja dinane ento kanti salawas-lawasne!”

Rerai

15Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Pitung dina makelonne kita ajak makejang tusing dadi naar roti ane misi ragi. Di dinane ane pangawit tusing pesan dadi ada ragi di umah kitane suang-suang. Yen di sajeroning pitung dina ada di pantaran kitane ane naar roti misi ragi, ia tusing patut buin kangkenin dadi kaulan Ulune.

16Di dinane ane pangawit muah di dinane ane kaping pitu, kita ajak makejang patut mapunduh buat ngaturang bakti. Di dinane ento kita tusing dadi magarapan. Ane dadi garap kita tuah nyediang ane bakal daar dogen.

17Rerainane ene patut tansah luihang kita sawireh di dinane ene Ulun nuntun kita rarud uli Mesir. Tur saterusne kita patut tansah ngluihang rerainane ene makadadi rerainan salawas-lawasne.

18Di sasihe ane pangawit, ngawit uli tanggal patbelas petenge kanti ka tanggal selikur petengne kita ajak makejang tusing dadi naar roti ane misi ragi.

19Sajeroning pitung dina eda pesan ada ane bani nyimpen ragi di pumahannyane. Yen ada ane kanti bani naar roti misi ragi, yadian ia ento anak Israel wiadin anak tetekaan, anake ento tusing patut buin kangkenin dadi kaulan Ulune.”

20(12:19)

Paska

21Dane Musa raris nyangkepang parapanglingsir bangsa Israele tur katurin asapuniki: “Sane mangkin rarisangja semeton suang-suang ngrereh panak kambing wiadin panak biri-biri, tur rarisang tampah, mangda kulawargan semetone prasida marerainan Paskah.

22Taler rarisang ngrereh padang isop apesel. Padange punika celebang ring pasone sane madaging getih panak kambinge punika, tur olesang getihe punika ring jejeneng miwah ring obag-obagan jelanan semetone. Sapanglanturipun ring wengi punika tan pisan kalugra wenten semeton sane pacang medal saking jeronnyane sadurung semengan.

23Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa nylajah jagat Mesire puniki buat jaga ngamademang jadma Mesire, Ida pacang nyingak getihe sane ring jejeneng miwah sane ring obag-obagan jelanane. Irika Ida nenten pacang nglugrain malaekat patine ngranjing ka jeron semetone, buat nyedayang semeton.

24Sameton miwah oka-okan semetone patut ngamanggehang pidabdabe puniki salawas-lawasnya.

25Yening semeton sampun ngaug jagat sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, semeton patut nglaksanayang upacarane puniki.

26Yening wenten alit-alit parasemetone sane mataken, napi pitegesne punika sami,

27semeton patut nerangang asapuniki: ‘Ene aturan Paskah buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh umah-umah bangsa Israele di Mesir impasin Ida. Ida ngamatiang wong Mesire, nanging iraga lugrain Ida enu idup.’” Irika bangsa Israele sami pada matedoh tur nyumbah.

28Ipun raris pada makaon tur ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katiba ring Dane Musa miwah Dane Harun.

Indik

29Rikala tengah wengi Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamademang sawatek pianak sane pinih kelih ring Mesir. Ngawit saking putran sang prabu rauh pianak tawanane sane ring pangkeng, rauh ka panak ubuh-ubuhane sami padem.

30Rikala tengah wengi sang prabu miwah paraprakanggen idane sami matangi, kadi asapunika taler sawatek jadma Mesire. Ring sajagat Mesir kapireng suaran tangis ngalad-alad santukan sabilang umah wenten pianak muani sane padem.

31Ring wengi punika ugi sang prabu ngandikain Dane Musa miwah Dane Harun, sapuniki pangandikan idane: “Makaadja ajak makejang uli di gumin gelahe. Kema lautang mabakti teken Widin caine buka pinunas caine.

32Aba kambing, biri-biri muah sampin caine, lautang makaad! Buina tunasangja masih gelahe merta!”

33Jadma Mesire sami pada ngangsok bangsa Israele mangda ipun digelis makaon saking panegara punika kadulurin baos asapuniki: “Yening ragane nenten makaon, sinah tiang sareng sami pacang padem.”

34Irika raris bangsa Israel ngambil genah pamanggangan rotinnyane sane sampun madaging adonan roti sane tan paragi, raris kapenpen ring kampile tumuli kategen.

35Bangsa Israel taler ngidih ring jadma Mesire mas, perak miwah pangangge, sakadi sane sampun kapangandikayang antuk Dane Musa.

36Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang jadma Mesire kapiolasan ring bangsa Israele kantos ipun pada nagingin pangidihnyane. Majalaran antuk punika bangsa Israele ngrampas arta branan bangsa Mesire.

Bangs

37Bangsa Israel tumuli mamargi saking Raamses ka Sukot. Akehipun sawatara sareng tigang atak tali diri sane lanang-lanang kewanten. Istri-istri miwah alit-alite nenten ketang.

38Akeh taler wong sunantara sane sareng ring bangsa Israele, medal saking Mesir. Tiosan ring punika dane taler makta kambing, biri-biri miwah banteng.

39Tepunge sane sampun madonan sane kabakta saking Mesir tumuli kapanggang kadadosang roti sane tan paragi, santukan ipun kalintang gegison katundung saking Mesir, kantos ipun nenten wenten sela buat makarya adonan roti sane madaging ragi.

40Mungguing suenipun bangsa Israel jenek ring Mesir, inggih punika samas nanggu tigang dasa taun.

41Ring rahina sane ka pamuput ring taun sane kaping samas nanggu tigang dasa, parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sami medal saking Mesir.

42Ring wengine punika awengi mepek, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngebag bangsa Israel buat nuntun ipun medal saking jagat Mesir. Sapanglanturipun wengi punika dados pangeling-eling wengi magebagan buat bangsa Israel turun-temurun buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring wengine punika bangsa Israele patut magebagan.

Pidab

43Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa miwah Dane Harun sapuniki pangandikan Idane: “Pidabdab buat nyalanang Rerainan Paskah ento kene: Anak len bangsa tusing pesan dadi bareng milu naar dedaaran Paskahe.

44Panjak ane baan meli, dadi bareng milu naar yen ia suba masunat.

45Wong pendonan muah buruh tusing dadi naar dedaaran Paskahe.

46Dedaarane ento patut kadaar di umahe sig tongos nyediang Paskahe ento tur tusing dadi aba pesu. Tulangne tusing pesan dadi elungang.

47Sawatek pasamuan Israele patut ngluihang rerainane ento.

48Anake ane tusing masunat tusing dadi milu naar dedaaran Paskahe ento. Sakewala yen ada anak uli len bangsa ane suba uling lawas bareng nongos ajak kita mabudi milu Marerainan Paskah buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, kita patut nyunat malu sakancan kulawargannyane ane muani. Yen suba keto ia patut katampi patuh buka wong Israele ane lenan, tur milu Marerainan Paskah.

49Dadinne buat wong uedan Israel, muah wong pendonan ane jenek nongos di pantaran kitane katibakin pidabdab ane patuh.”

50Sawatek bangsa Israele sami ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane titahang Ida ring Dane Musa miwah Dane Harun.

51Ring rerainane punika ugi Ida Sang Hyang Widi Wasa nuntun bangsa Israele medal saking jagat Mesire.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran