Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 3 >> 

Ida S

1Dane Musa sampun biasa ngangonang kambing miwah biri-birin Dane Yitro, sang pandita ring Midian matuan danene. Sedek rahina anu, dane ngatehang kambing lan biri-birin danene doh pisan nglintangin tegal melakang, kantos rauh ring Gunung Sinai, inggih punika gunung sane suci.

2Irika malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa makantenang raga ring Dane Musa sakadi geni sane endih ring tengah bete. Dane Musa nyingak bete punika ngendih nanging bete punika nenten puun.

3Dane mabaos ring kayun asapuniki: “Dadi tawah pesan? Bakal pedasin kema. Apa krana bete ento tusing puun?”

4Duk Ida Sang Hyang Widi Wasa nyingak Dane Musa maranin tur jaga nureksain bete punika, Ida raris masabda saking tengah-tengah bete sapuniki: “Musa, Musa!” Atur danene: “Titiang”.

5Irika Ida masabda: “Eda pesan kita paek mai. Elusja sandal kitane, sawireh di tongos kitane majujuk ento, tanah ane suci.”

6Malih Ida masabda: “Ulun ene Widin leluur kitane: Widin Abraham, Ishak muah Yakub.” Duaning punika Dane Musa tumuli nekep prarain danene kabatek antuk ajerih danene ngeton Ida Sang Hyang Widi Wasa.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda: “Ulun suba nyingak sangsaran kaulan Ulune di Mesir. Ulun masih suba mireng sesambatannyane apanga ia kabebasang uli sig anake ane manjakang ia. Ulun suba wikan sangsarannyane ditu.

8Ento krana Ulun tumurun mai ka mrecapada buat mebasang ia uli sig bangsa Mesire tur nandan ia pesu uli gumine ento ngungsi gumi ane gemuh landuh tur linggah. Gumine ento jani tongosina baan bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Peris, bangsa Hewi muah bangsa Yebus.

9Ulun suba mireng sesambatan kaulan Ulune tur Ulun suba nyingak sangsarannyane kala-ala baan bangsa Mesire.

10Sawireh keto ane jani, Ulun ngutus kita tangkil teken ratune di Mesir buat nunas tur nuntun kaulan Ulune pesu uli gumine ento.”

11Dane Musa raris matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Nawegang Ratu, sirake titiang puniki jaga purun tangkil ring ratune ring Mesir, samaliha jaga nuntun bangsa Israel medal saking panegara Mesir?”

12Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Ulun ngiangin kita. Yen bangsane ento suba atehang kita pesu uli Mesir, kita ajak makejang lakar ngaturang bakti teken Ulun di gununge ene. Unduke ento maka bukti mungguing Ulun ane ngutus kita.”

13Dane Musa tumuli matur malih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Nanging yen sampun titiang kapanggih ring bangsa Israel tur mabaos ring ipun mungguing Widin leluur semetone sane ngutus tiang rauh mriki, nanging ipun raris mataken ring titiang sapuniki: Nyenke parab Idane? Raris sapunapi antuk titiang masaur ring ipun?”

14Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa: “Ulun ene ane jumeneng langgeng. Orahang teken ia mungguing Ida ane jumeneng langgeng ane ngutus kita nekain ia.”

15Sapangrarisipun Ida malih ngandika: “Tuturangja teken bangsa Israele, mungguing Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluurnyane, Widin Abraham, Widin Ishak, muah Widin Yakube, ane ngutus kita nekain ia. Keto parab Ulune kanti salawas-lawasne. Keto patutne katurunan ane lakar teka nyambat parab Ulune.

16Jani kema majalan, tur sangkepangja parapamimpin Israele laut tuturang teken ia, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluurnyane nah ento Widin Abraham, Ishak muah Yakub, suba nyinahang raga teken kita. Orahang teken ia mungguing Ulun suba ngrauhin ia, tur nyingak laksanan wong Mesire marep teken ia.

17Ulun suba netepang mungguing Ulun lakar nuntun ia pesu uli tongos iane kasangsaren di Mesir, tur lakar ajak Ulun ka gumine ane gemuh landuh, nah ento gumin bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Peris, bangsa Hewi muah bangsa Yebuse.

18Kaulan Ulune lakar madingehang raos kitane. Sasubane keto ajak parapamimpin Israele ento tangkil ka ajeng sang prabu di Mesir, tur uningang buka kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin wong Ibranine, sampun makantenang raga ring titiang. Sane mangkin lugrainja titiang sareng sami mapamit sawatara apamargian tigang rahina suenipun, praya ngaturang bakti ka ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange ring tegal melakange.’

19Sakewala Ulun suba wikan, mungguing rajane di Mesir tusing bakal maang kita makaad, sajawining aji mamaksa.

20Sakewala Ulun bakal ngedengang kakuasan Ulune tur lakar ngebug gumi Mesire aji makudang-kudang bencana ane lakar tibakang Ulun teken ia. Sasubane ento mara ia bakal maang kita makaad uli ditu.

21Dikalane ento Ulun bakal nutdut keneh bangsa Mesire apanga ia madalem kita, matemahan yen kita makaad, kita tuara makaad matalang.

22Paraluh-luh kitane patut ngidihin luh-luh Mesire, pisaga-pisagan kitane muah teken luh-luh Mesire ane jumahne, barang-barang marupa mas, perak ane masoca. Panganggo muah barang-barange ento patut kasalukang sig pianak-pianak wong Israele luh muah muani. Malantaran buka keto kita musbusin tur ngaba branan wong Mesire magedi uli ditu.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran