Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 8 >> 

1Yening upami, beli pinaka dados nyaman tiange, sane kapatiningin tur kasusuin antuk memen tiange, kenginan yening tiang katemu ring beli ring margine, tiang mrasidayang ngaras beli, tur tan wenten anak sane pacang nglinguang.

2Tiang pacang ngajak beli ka umah memen tiange, tur irika beli prasida ngurukang tiang indik kapitresnan. Irika tiang pacang ngaturin beli nginum anggur sane mabasa miwah nginum toyan delima.

3Tangan beline sane kiwa pacang dados galeng tiange, tur tangan beline sane tengen ngusap-usap tiang.

4Pada majanjija ring tiang, ih luh-luh Yerusaleme, mungguing ragane nenten pacang ngaduk kapitresnan tiange sareng kalih.

Kidun

5Saking paraistrine Sirake puniki sane rauh saking tegal melakange, saha madandan tangan sareng gegelannyane? Saking sang istri Tiang nundun beli ring sor wit apele, ring genah beline sampun kembasang.

6Sampunangja beli nresnain sapasira jua sajawining tiang, tur sampunangja madandan ring sapasira jua, sajabaning ring tiang. Kapitresnane punika kuat sakadi sang patine. Kasemarane taler kuat sakadi sang pati. Ipun ngendih murub tur muunang sakadi genine angarab-arab.

7Toyane tan mrasidayang ngamademang ipun, tur blabare tan mrasidayang nganyudang ipun. Nanging yen wenten anak ngindayang numbas kapitresnan antuk kasugihannyane ipun jaga wantah molih kanistan.

8Saking parasemeton sang istri sane lanang Tiang maderbe nyama luh asiki, tur nyonyonnyane kantun alit. Napike sane patut margiang tiang yening wenten anak truna jaga rauh saha ngidih ipun?

9Yen upami adin tiange punika tembok, tiang pacang ngwangun menara perak pabuat ipun. Nanging yening ipun punika gapura, tiang pacang malangin ipun antuk palang taru aras.

10Saking sang istri Tiang puniki pinaka tembok, tur nyonyon tiange dados menara-menarannyane. Gegelan tiange uning mungguing tiang molih kaliangan tur dame yening tiang sareng-sareng ring ida.

11Saking sang lanang Ida Sang Prabu Salomo madue abian anggur ring satunggiling genah sane mawasta Baal-Hamon. Irika wenten makudang-kudang panyakap sane nyakap abian anggure punika. Asing-asing panyakape naur jinah perak siu bidang.

12Ida Sang Prabu Salomo nampi jinah perake sane panyiuan punika tur parapanyakape pada nampi dumannyane pada masatak. Tiang niri taler maderbe abian anggur.

13Oduh adi, gegelan beline, banggayangja beli miragi suaran adine saking tamane. Parasawitran beline jaga mirengang baos adine.

14Saking sang istri Oduh beli gegelan tiange, gelisangja rauh sakadi kidange, sakadi panak manjangane ring pagunungan, ring genah wit wewangene pada tumbuh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kidung Agung 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran