Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

Pangi

1Rerainan Roti Tan Paragi, sane kawastanin Rerainan Paskah, sampun nampek.

2Parapangageng panditane miwah paraguru agamane pada ngrincikang pangindrajala, buat nyedayang Ida Hyang Yesus, nanging ida dane tan purun ngamargiang indike punika gegalangan, santukan ida dane pada ajerih ring anake akeh.

Dane

3Wus punika Ratun Setane raris ngrangsukin Dane Yudas sane kapesengin Iskariot, sinalih tunggal saking pantaran sisian Idane sane roras punika.

4Irika Dane Yudas raris nangkil tur mapiguman ring parapangageng panditane miwah parapangageng prajurite sane ngebag Perhyangan Agunge, sapunapi jaga antuk dane nyerahang Ida Hyang Yesus ring ida dane.

5Ida dane pada gargita pisan tur masanggup jaga mapaica jinah ring Dane Yudas.

6Dane Yudas taler saadung ring paindikane punika. Tur ngawit saking duk punika, dane ngrereh sela sane becik buat nyerahang Ida Hyang Yesus ring ida dane, nanging mangdane tan kuningin antuk anake akeh.

Nyawi

7Rerainan Roti Tan Paragi sampun rauh, inggih punika rahina panemayan anake pada nampah biri-biri Paskahe.

8Irika Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane Petrus miwah Dane Yohanes sapuniki: “Kemaja cening nyediang Perjamuan Paskah buat iraga ajak makejang!”

9Atur danene ring Ida: “Ring dijake sane arsayang Guru titiang pacang nyawisang perjamuane punika?”

10Pangandikan Idane: “Yening cening suba neked ka kota, cening lakar katemu teken anak ane nyuun jun misi yeh. Tututinja anake ento nganti neked ka umah ane celepina.

11Laut orahang teken anake ane ngelah umahe ento kene: ‘Ida IGuru ngandikayang mataken ring ragane sapuniki: Di kamare ane encenke tongos Tiange ngajengang Perjamuan Paskah ajak murid-murid Tiange?’

12Anake ento lakar matujuhin cening kamar ane linggah ane tongosne baduur, tur genep misi prabot. Ditu cening patut nyediang Perjamuan Paskahe ento.”

13Sang kalih raris mamargi, tur panggihin dane sawiakti sakadi pangandikan Ida Hyang Yesus ring dane. Irika dane raris nyediang Perjamuan Paskahe punika.

Indik

14Sasampun rauh dauhipun, Ida Hyang Yesus raris malinggih marayunan kasarengin olih parautusan Idane.

15Pangandikan Idane ring parautusan Idane sapuniki: “Guru dot pesan naar Perjamuan Paskahe ene bareng-bareng ajak cening, satonden Guru nandang sangsara.

16Jani Guru ngorahin cening, Guru tusing lakar buin naar Perjamuan Paskahe ene, kanti Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane, tur nyampurnayang piteges perjamuane ene.”

17Wus punika Ida Hyang Yesus tumuli ngambil gelas, saha ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris Ida ngandika sapuniki: “Tampija ene, tur inumja bareng-bareng.

18Sawireh Guru ngorahin cening: Ngawit uli jani Guru tusing lakar buin nginem anggure ene, kanti Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane.”

19Ida raris ngambil roti, sasampune ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli gompes-gompes Ida, tur kapaicayang ring parautusane, saha kadulurin pangandika sapuniki: “Ene awak Gurune (ane kapaicayang buat cening. Laksanayangja buka kene, apanga cening inget teken Guru.”

20Sawusan Ida marayunan, gelase tumuli kaiderang kadulurin antuk pangandika sapuniki: “Isin gelase ene dadi prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa ane anyar, ane kacap baan getih Gurune ane kakecorang pabuat cening).

21Nanging tingalinja! Anake ane lakar alpaka teken Guru, ada dini bareng-bareng ajak Guru di mejane ene.

22Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar seda, buka ane kapastiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging sengkala pesan anake ane alpaka teken Ida.”

23Raris parautusan Idane pada saling takenin, sapasira saking pantarannyane sane jagi nglaksanayang paindikane punika.

Indik

24Irika raris wenten pagujeg bebaos ring pantaran parasisian Idane, indik sapasira sane pacang kabaos pinih utamana ring pantarannyane.

25Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane, sapuniki: “Pararatune di gumine madue wewenang mrentah kaulan idane. Tur sawatek anake ane nyalanang prentahe ento kadanin: pamong.

26Nanging di pantaran ceninge tusingja buka keto. Ane paling keliha di pantaran ceninge patut ia dadi buka ane paling cenika, ane dadi pamimpin, patut ia dadi buka pangayah.

27Encenke ane utamaan: anake ane negak madaar, apa anake ane ngayahin? Suba sinah utamaan anake ane negak madaar. Nanging Guru ene satmaka pangayah di pantaran ceninge.

28Cening suba pageh bareng-bareng teken Guru di sajeroning kakewehan ane suba tandangin Guru.

29Buka Ida Sang Aji mapaica wewenang teken Guru buat mrentah, aketo masih Guru lakar maang cening wewenang buat mrentah.

30Cening lakar bareng-bareng madaar muah nginum ajak Guru muah mrentah bareng-bareng ngajak Guru dikalan Gurune madeg Ratu. Cening lakar pada negak di singasanane, buat nepasin bangsa Israele makaroras suku ento.”

Ida H

31“Ih Simon, Simon, padingehangja! Ratun Setane suba kalugrain buat mintonin cening ajak makejang, buka anake napinin gabah, buat ngaadang gumpangne.

32Nanging Guru suba ngastawayang cening, apanga tusing obah kapracayan ceninge. Yen cening ngesehin pepineh buin mabalik sig Gurune, cening masih patut ngamanggehang kapracayan nyama-nyamaan ceninge!”

33Matur Dane Petrus: “Inggih Ratu Panembahan, titiang nyadia sareng-sareng ngiring IRatu yadiastun titiang kantos mapangkeng wiadin ngemasin padem.”

34Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Ih Petrus, Guru ngorahin cening, dipetenge ene, satonden siape makruyuk, cening suba ping telu ngorahang tusing nawang Guru.”

Indik

35Ida Hyang Yesus tumuli ngandika ring parasisiane, sapuniki: “Ipidan dugas Gurune nunden cening luas tur tuara ngaba dompet, tas muah sepatu apake cening pada marasa kuangan?” Atur danene sareng sami: “Tan wenten.”

36Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Nanging ane jani, nyenja ane ngelah dompet wiadin tas, patut kaaba. Buina nyenja ane tusing ngelah pedang patut ia ngadep bajunne anggon meli pedang.

37Guru ngorahin cening, mungguing Guru patut ngenepin kecap Cakepan Sucine ane kene: ‘Ida lakar ketang buka anake corah,’ ento patut genepin Guru. Sawireh apaja ane kasuratang unduk Gurune, ento suba teka panemayanne lakar kasidan.”

38Parasisian Idane raris matur: “Inggih Ratu Panembahan! Puniki wenten pedang kekalih.” Pangandikan Idane: “Nah, kanggoang suba amonto.”

Ida H

39Ida Hyang Yesus tumuli medal saking kota, raris lunga ka Bukit Saitun sakadi sane sampun-sampun. Parasisian Idane taler ngiring Ida.

40Sasampun rauh irika Ida ngandika ring parasisian Idane, sapuniki: “Pada ngastawaja, apanga eda cening kena gegodan!”

41Wus punika, Ida raris ngedohang raga saking dane, sawatara wenten apanimpug dohnyane. Irika Ida sumungkem ngastawa, kadi asapuniki:

42“Duh Aji, bilih Palungguh Aji ledang, kaonangja kasangsarane puniki saking Titiang. Nangingke sampunang kalaksanayang manut sakadi manah Titiange, sakewanten wantah pakarsan Palungguh Aji sane patut mamargi.”

43(Raris wenten malaekat saking suargan makantenang raga ring Ida, buat nguatang Ida.

44Ida rumasa kalintang karesresan pisan, tur sayan teleb Ida ngastawa, kantos kringet Idane ngetel sakadi rah patribis ka tanahe.)

45Sawusan Ida ngastawa, Ida malih mawali ka genah parasisian Idane, nanging dane dapetang Ida pada sirep, kabatek antuk lesun danene nandang sungsut.

46Ida ngandika ring dane sapuniki: “Kenken dadi cening pada pules? Bangunja tur ngastawaja, apanga eda cening kena gegodan.”

Ida H

47Durung puput Ida mabaos, raris wenten anak rauh sareng akeh. Anake punika kapimpin antuk Dane Yudas, sinalih tunggal sisian Idane sane roras diri. Yudas raris maranin Ida Hyang Yesus, praya ngaras Ida.

48Nanging Ida Hyang Yesus ngandika: “Ih Yudas, apake ulihan pangaras ceninge, cening lakar nyerahang Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa?”

49Rikala parasisiane sane ngiring Ida Hyang Yesus manggihin paindikane sane jaga kalaksanayang punika, raris dane matur: “Inggih Ratu Panembahan! Dadoske anake punika sempal titiang antuk pedang titiange puniki?”

50Tur salah tunggal saking pantaran danene, manteg parekan Pandita Agunge tur nyempal kupingnyane sane tengawan kantos pegat.

51Nanging Ida Hyang Yesus ngandika: “Suudang amonto.” Raris Ida ngambil kuping parekane punika saha kawaliang sakadi jati mula.

52Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parapangageng panditane miwah parapangageng prajurite sane ngebag Perhyangan Agunge miwah parapanglingsire sane rauh jaga ngejuk Ida, sapuniki: “Sregep pisan ragane rauh magegawan pedang miwah tungked, buat jaga ngejuk Tiang. Minabke Tiang puniki jadma jaat?

53Nyabran rahina Tiang sareng-sareng ring ragane ring Perhyangan Agunge, nanging ragane nenten ngejuk Tiang. Nah, sane mangkin sampun rauh panemayan ragane buat malaksana, santukan sane mangkin kuasan petenge sane mrentah.”

Dane

54Ida Hyang Yesus raris kejuk, tumuli kater makaon saking irika, ngungsi ka grian Sang Pandita Agunge. Dane Petrus ngiring Ida saking doh.

55Ring tengahing natar grian Sang Pandita Agunge, wenten anak ngendihang geni, irika Dane Petrus taler sareng ngidu.

56Raris wenten panyeroan adiri manggihin Dane Petrus saha mapajar sapuniki: “Anake puniki taler sareng-sareng ring Anake punika!”

57Nanging Dane Petrus nilas, sapuniki baos danene: “Ih jero anak istri, tiang tan uning ring Anake punika.”

58Tan asue, malih wenten anak lian manggihin dane, tur mabaos sapuniki: “Jerone taler sinalih tunggal saking Anake punika!” Nanging Dane Petrus masaur asapuniki: “Boya, boya tiang punika!”

59Sawatara wenten malih ajam, wenten anak lian malih mabaos tur mastiang dane, sapuniki: “Sawiaktinne, anake puniki taler sareng-sareng ring Anake punika, dening ipun taler wong Galilea!”

60Nanging Dane Petrus masaur: “Jero, tiang tan uning ring paindikan sane baosang ragane punika!” Durung puput dane mabaos, duk punika ugi, ayame makruyuk.

61Ida Hyang Yesus raris maksian tur mandreng Dane Petrus. Irika dane eling, mungguing Ida Sang Panembahan sampun ngandika ring dane sapuniki: “Dipetenge ene, satonden siape makruyuk cening suba ping telu ngorahang tusing nawang Guru.”

62Dane Petrus raris medal saking irika tur nangis sigsigan.

Ida H

63Irika anake sane ngisiang Ida Hyang Yesus minjulin miwah nigtig Ida.

64Anake punika nekep prarain Idane saha mabaos sapuniki: “Tegarangja orahang, nyen ane nglantig Jerone?”

65Akeh malih baosipune sane nganistayang Ida.

Ida H

66Sasampune tatas rahina raris parapanglingsir bangsa Yahudine miwah parapangageng panditane miwah paraguru agamane parum. Ida Hyang Yesus tumuli katangkilang ka ajeng Majelis Agamane.

67Ida dane pada mataken sapuniki: “Orahang jani teken tiang ajak makejang, apake Ragane ene Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa?” Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: “Yening Tiang nguningayang ring ragane, ragane taler tan pacang ngega.

68Samaliha yen Tiang nunasang ring ragane, ragane taler tan jagi nyaurin pitaken Tiange.

69Nanging ngawit saking mangkin Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang malinggih ring singasanane sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.”

70Baos ida danene ring Ida: “Yening kadi asapunika, punapike Ragane puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa?” Pasaur Idane: “Patut sakadi baos ragane!”

71Raris ida dane mabaos sapuniki: “Jaga napi malih iraga mamuatang saksi-saksi, iraga sareng sami sampun pada miragiang baos Anake puniki!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 22):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel