Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

Ida H

1Rikala Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane sampun nampek ring kota Yerusalem, tur rauh ring kota Betpage sane ring Bukit Saitun, Ida raris ngutus sisia kekalih mamargi ngriinin Ida,

2tur kapangandikain sapuniki: “Jani kemoja cening majalan ka desane ane ada di arepan ceninge. Ditu cening lakar nepukin keledae lua mategul ngajak godel. Lusinja keledaene ento, aba mai kayang godelne.

3Yen ada anak nakonin, kene baan masaut: ‘Ida Sang Guru sane ngarsayang,’ sinah ia lakar maang cening ngaba kayang godelne.”

4Paindikane punika mamargi kadi asapunika mangda tegep sabda sane kawedarang antuk sang nabi sane asapuniki:

5“Uningayangja teken sang putri Sion: ne mangkin Sang Prabun ragane ngrauhin ragane. Ida maraga darma, rauh nglinggihin keledae inggih punika keledae pondongan sane kantun nguda!”

6Sisian Idane raris mamargi nglaksanayang sapituduh Ida Hyang Yesus.

7Tan sue, dane raris rauh makta keledae kalih godelipun. Tundun keledaene kaaledin antuk saput danene, raris Ida nglinggihin keledaene punika.

8Anake sane ngiringang Ida akeh pisan, makasami sareng ngebatang saput miwah panganggenipune ring margine. Wenten malih sane tiosan ngempak-ngempak carang kayu tur kabrarakang ring margine.

9Anake akeh sane mamargi ring ajeng miwah ring ungkur Idane raris sami pada masuryak muji sapuniki: “Luihangja sentanan Sang Prabu Daud, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Sang sane rauh masrana parab Idane. Luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

10Daweg Ida ngranjing ka kota Yerusalem, sadaging kotane sami pada iur mabiayuhan rame saling takenin: “Nyen sih Anake ene?”

11Anake akeh sane ngiringang Ida punika nyaurin sapuniki: “Puniki sampun Nabi Yesus sane saking kota Nasaret ring wewengkon Galilea.”

Ida H

12Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka Perhyangan Agung, tur sawatek dagange ring natar Perhyangan Agunge katundung. Meja-meja genah anake nukarang jinah miwah bangku-bangkun anake ngadol paksi dara sami pada katuludang.

13Pangandikan Idane: “Ada kasurat di Cakepan Sucine kene: ‘Perhyangan Ulune lakar kasambat dadi tongos ngastawa,’ nanging ragane suba nadiang tongos pengkeban maling.”

14Raris wenten makudang-kudang anak buta miwah anak perot, rauh tangkil ring Ida ring Perhyangan Agung. Anake punika makasami segerang Ida.

15Nanging daweg pangageng pandita miwah paraguru agamane ngaksi pracirine sane ngangobin sane kawentenang antuk Ida Hyang Yesus, samaliha mireng alit-alite sane pajerit ring Perhyangan Agung: “Luihangja sentanan Sang Prabu Daud,” dane sami pada duka.

16Raris dane mabaos ring Ida Hyang Yesus: “Punapi Ragane tan mireng sane kabaosang antuk alit-alite punika.” Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Sampun piragi Tiang, nanging punapi ragane durung naenin mamaosin ring Cakepan Sucine: ‘Mungguing saking bibih rare-rarene miwah paraalit-alite sane kantun nyusu, Palungguh IRatu sampun nyediaang kidung puji-pujian.’”

17Ida raris nilar anake punika, medal saking Perhyangan Agung lunga ka kota Betania tur makolem irika.

Ida H

18Benjangipun kantun pasemengan pisan, rikala Ida Hyang Yesus mawali ka kota, ring margi Ida marasa lue.

19Tan doh saking sisin margine Ida nyingak wit aa, raris wit aa punika tampekin Ida. Nanging tan pisan wenten wohipun, sane wenten wantah daun kewanten. Irika Ida ngandika ring wit aa punika, sapuniki: “Iba tusing lakar mabuah buin kanti salawas-lawasne.” Wusan Ida ngandika asapunika, jeg pramangkin wit aa punika layu tur tuh.

20Wau ngeton paindikane sakadi asapunika, parasisian Idane sami angob raris matur: “Napi awinanipun wit aane punika dados tuh pramangkin?”

21Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Guru nuturin cening, sujatinne yen cening saja pracaya tur tusing bimbang, cening masih nyidayang ngae buka ane suba gae Guru arepa teken punyan aane ene, singja tuah amontoan dogen, nanging cening nyidayang mrentah bukite ene: ‘Mabutanja tur maclempung di pasihe,’ pasti kasidan!

22Buina yen cening pracaya, apaja ane tunas cening sajeroning pangastawan, ento pedas lakar tampi cening.”

Pitak

23Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka Perhyangan Agung. Rikala Ida ngurukang irika, raris rauh parapangageng pandita miwah parapanglingsir bangsa Yahudine, mataken ring Ida Hyang Yesus, asapuniki: “Antuk wewenang sane encenke Ragane ngamargiang paindikan puniki? Samaliha sapasira sane ngicen Ragane wewenang punika?”

24Pasaur Ida Hyang Yesus: “Tiang taler jaga mataken ring ragane. Samaliha yen ragane ledang nyaurin pitaken Tiange, Tiang taler misadia nguningayang ring ragane antuk wewenang sane encen Tiang ngamargiang paindikane punika.

25Saking dijake wewenang Dane Yohanes ngamargiang lelukatan punika? Punapi saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapi saking imanusa?” Irika dane pada mabebaosan sapuniki: “Yen iraga ngorahang ento uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah Ia lakar matakon: ‘Yen keto apa awananne ragane tusing pracaya teken Dane Yohanes.’

26Nanging yen orahang ento ‘uli manusa’, iraga takut teken anake liu, sawireh makejang anake pada mituiang Yohanes ento nabi.”

27Raris pasaur danene ring Ida Hyang Yesus: “Tiang tan uning.” Pasaur Ida Hyang Yesus ring dane: “Yen asapunika, Tiang taler tan jaga nguningayang ring ragane, antuk wewenang sane encen Tiang ngamargiang paindikane punika.”

Panga

28“Ne mangkin sapunapi pamanggih ragane ngeniang paindikane puniki, inggih punika: Wenten anak madue pianak muani-muani kekalih. Raris bapanipune ngaukin pianakne sane paling keliha tur mabaos sapuniki: ‘Cening kemo cening magae di pabianan anggure.’

29Pasaur pianakipune: ‘Pamit tiang tan ngiring.’ Nanging wekasan raris meseh pepinehipune, tumuli ipun mamargi ka pabianan anggur bapanipune.

30Bapanne raris ngrerehin adinipune tur kauduhang pateh sakadi ring belinipune iwau. Pasaur pianakipune sapuniki: ‘Inggih bapa, tiang ngiring!’ Nanging ipun tan mamargi ka pabianan anggure.

31Ne mangkin saking pantaran pianakipune kekalih punika, sane encenan sane nglaksanayang pituduh bapannyane?” Pasaur anake punika: “Belinipune.” Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Tiang nguningayang ring ragane, sujatinipun parajuru duduk pajege miwah parasundele punika pacang riinan ring ragane dados parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32Santukan Dane Yohanes sampun rauh matujuhang margi sane patut ring ragane, nanging ragane tan pracaya ring dane. Nanging parajuru duduk pajege miwah sundel-sundele punika, ipun sami pada pracaya ring dane. Samaliha yadianja ragane sampun pada nyingakin margine punika, nanging ragane tan kayun ngesehin pepineh tur pracaya.”

Panga

33“Ne mangkin pirengangja pangande sane tiosan, inggih puniki: Wenten anak agung madue pabianan anggur. Abiane punika kapagehin makaileh. Samaliha kakaryanang genah buat meres anggur. Tur ida ngwangun kubu, genah mondokin abiane punika. Sasampune sami pada puput, raris abian idane punika kapatanduang ring parapanandu saking desane irika. Ida raris lunga nura desa.

34Sasampune rauh masan ngalap, ida anake agung raris ngutus parekan-parekan idane mangda nelokin parapanandune, nyadia ngambil piakan buah anggure.

35Nanging sakancan parekane punika kejuk antuk parapanandune, wenten sane katigtig, wenten sane kapademang, samaliha wenten sane kasabatin antuk batu.

36Sasampune punika malih Ida ngutus makudang-kudang parekan, akehan ring sane sampun, nanging parekan-parekane puniki taler kasapunikayang.

37Ring pamuput, ida raris ngutus putran idane. Pakayunan idane sapuniki: ‘Pianak gelahe pedas ajianga.’

38Nanging rikala parapanandune manggihin putran anake agung rauh, ipun raris mapaiguman sareng timpalipune sapuniki: ‘Ene apa okan anake agung ane patut ngwarisang teka. Jalan jani matiang, apanga warisane dadi gelah iraga.’

39Putran anake agung punika kejuk katalinin, tur kentungang ngliwat pagehan pabianan anggure, irika ida kasedayang.

40Raris, yen anake agung punika rauh, sapunapianga minab parapanandune punika?” sapunika pitaken Ida Hyang Yesus.

41Pasaur anake punika: “Ida pasti pacang mademang parapanandune punika tur abian idane pacang kapatanduang ring anake tios, sane nyak ngamasa ngaturang piakan ring ida.”

42Pangandikan Ida Hyang Yesus ring anake punika: “Punapi ragane durung naenin ngwacen ring Cakepan Suci mungguing batu sane sampun kakutang antuk tukang-tukang batune, punika sampun dados tongkok asu, inggih punika batu dasar sane utama. Paindikane punika wantah pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa, mawinan kalintang ngangobin buat iraga.

43Punika awinanipun Tiang nguningayang ring ragane, kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang kambil saking pantaran ragane tur pacang kapaicayang ring sakancan anake sane pacang ngwetuang woh.

44[Sapasiraja sane labuh nepen batune punika, ipun pacang nyag, samaliha sapasiraja sane katepen antuk batune punika, ipun pacang dekdek remuk.]”

45Ritatkala parapangageng pandita miwah anak saking golongan Parisine mireng pangande punika, sami pada wikan mungguing dane sane kapatitis.

46Raris sami pada ngreka daya jaga ngejuk Ida Hyang Yesus, nanging sami jejeh ring anake akeh, santukan anake punika sami mituiang Ida punika nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 21):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran