Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

Ida H

1Maletan makudang-kudang rahina Ida Hyang Yesus malih mawali ka kota Kapernaum. Irika raris amiug ortine, mungguing Ida wenten ring puri.

2Akeh pisan anake rauh mapunduh ngantos tan wenten genah, majeljel kantos ka obag-obagan jelanane. Risedek Ida midartayang Orti Rahayu ring anake akeh punika,

3raris wenten anak rauh ngajak anak rumpuh, kategen sareng patpat praya katangkilang ring Ida.

4Nanging ipun tan nyidayang nganampekin Ida, santukan majeljel jadmane irika. Raris ipun munggah tur mungkah raab umahe punika. Sasampun raabe kabukak, anake rumpuh punika raris katedunang, katantan antuk tali beneng pisan ring duur genah Idane malinggih.

5Ida Hyang Yesus nyingak kapracayanipune sami marep ring Ida, irika Ida ngandika ring anake rumpuh punika asapuniki: “Ih cening, dosa-dosan ceninge suba kampurayang.”

6Makudang-kudang guru agama Yahudine sane sareng-sareng irika raris pada mapikayun sapuniki:

7“Anake ene dadi bani langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tusing ada anak wenang ngampurayang dosa, sajabaning Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga.”

8Ida Hyang Yesus uning ring daging pakayunan danene kadi asapunika, raris Ida ngandika ring dane: “Napi awinan ragane mapikayun kadi asapunika?

9Sane encen danganan maosang ring anake rumpuh puniki: ‘Dosa-dosan ceninge suba kampurayang’, punapi maosang: ‘Bangunja, gulung tikeh ceninge laut majalan’?

10Tiang pacang muktiang ring ragane, mungguing Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika madue wewenang ngampurayang dosa iriki ring jagate.” Raris Ida ngandika ring anake rumpuh punika:

11“Tiang ngorahin cening, bangunja gulung tikeh ceninge, laut mulihja!”

12Rikala ipun kanengneng antuk anake akeh, anake rumpuh punika raris bangun, tikehnyane kagulung, raris ipun gelis-gelis makaon saking arepan anake akeh punika. Anake akeh punika sami pada angob pisan, tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, pangucapnya: “Tonden taen iraga nepukin paundukan ane buka kene!”

Ida H

13Ida Hyang Yesus mawali malih ka sisin Danu Galileane. Akeh anake rauh nangkil ring Ida, tur Ida ngawitin mapaica paurukan ring ipun sami.

14Wus punika Ida nglanturang mamargi, raris Ida nyingak Dane Lewi, juru duduk pajege, okan Dane Alpius, nuju malinggih ring genahnyane nudukin. Ida Hyang Yesus raris ngesengin dane: “Maija tututin Guru!” Dane Lewi raris matangi tur ngiring Ida.

15Wus punika, rikala Ida Hyang Yesus katamiu ring jeroan Dane Lewi, akeh juru duduk pajeg miwah anak murang agama, sinarengan ring parasisia druene, ngiring Ida.

16Irika makudang-kudang guru agama Yahudine saking golongan Parisine, manggihin Ida Hyang Yesus marayunan sareng-sareng ring anake sane murang agama miwah juru duduk pajege. Dane raris mataken ring sisian Idane: “Kenken dadi Gurun ragane bareng-bareng matamiu ngajak anak soroh keto?”

17Ida Hyang Yesus mireng indike punika, raris Ida ngandika: “Anake sane seger tanja merluang balian. Nanging anake sakit janten merluang. Tekan Tiange boyaja ngrereh anak sane sadu, nanging anak sane murang agama.”

Indik

18Risedek rahina anu, nuju sisian Dane Yohanes Panglukat miwah anake sane saking golongan Parisine pada mapuasa, raris wenten anak rauh mataken ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Napi awinan parasisian Dane Yohanes Panglukat miwah parasisian anak golongan Parisine sami pada mapuasa, nanging parasisian Ragane nenten?”

19Ida Hyang Yesus masaur: “Apake kaden ragane paratamiune ane kundangan sig anake ngelah gae nganten pada mapuasa? Suba sinah tusing. Sanun pangantene muani bareng-bareng teken ia, pedas ia tusing mapuasa.

20Nanging lakar ada masanne manian, pangantene muani lakar kambil uli di pantarannyane, ditu mara paratamiune lakar pada mapuasa.

21Tusingja ada anak nampel kamben buuk aji kebesan kamben anyar. Yening keto pedas panampelne ane anyar ento lakar ngedeng kambene ane buuk kanti uek. Tur uekanne lakar buin nglinggahang.

22Aketo masih, tusingja ada anak nuruhang anggur ane anyar ka klukuh blulange ane suba let. Yening keto klukuh blulange ento lakar makeplug baana teken anggure ento. Dadinne anggur muah klukuh blulange ento lakar makutang. Anggure anyar patut katuruhang ka klukuh blulange ane anyar.”

Pitak

23Nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus mamargi ring pategalan gandume. Sinambi mamargi parasisian Idane ngetus-ngetus gandum.

24Raris anak golongan Parisine matur ring Ida Hyang Yesus: “Indayangja aksi, parasisian Ragane pada mamurug Pidabdab Torat iragane, santukan ipun pada ngetus-ngetus gandum ring rahina Sabate?”

25Ida Hyang Yesus masaur: “Napi ragane tan naenin ngwacen, indik Dane Daud, napi sane laksanayang dane duk dane kaluen, kakirangan pangan kinum sareng pangiring-pangiring danene?

26Dane Daud ngranjing ka Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa, daweg Ida Abyatar madeg Pandita Agung, raris irika dane ngambil tur ngajengang roti aturane, inggih punika roti sane tan wenang katunas antuk anak lian, sajabaning antuk parapanditane. Parapangiring danene taler kicen nunas rotine punika.”

27Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Rahina Sabate punika kadakang pabuat kabecikan manusane. Boyaja manusane kadakang pabuat rahina Sabate.

28Kadi asapunika taler Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, taler maraga Ratuning rahina Sabat.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel