Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

Ida H

1Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika, mawali ka kota uedan Idane, kairing antuk parasisian Idane.

2Ritatkala rahina Sabat, Ida ngurukang ring perhyangan anak Yahudine. Akeh anak sane miragi paurukan Idane sami pada angob tur pada pagrenggeng sapuniki: “Dija bakatanga ento makejang? Buina kaweruhan apaya ane kapaicayang teken Ia? Dadi jeg bisa Ia ngadakang praciri buka keto?

3Kaden Ia ento tukang kayu, pianak Mariame? Tur Yakobus, Yoses, Yudas lan Simon ento makejang nyamanNe? Buina adinNe ane eluh-eluh makejang anggon pisaga dini!” Raris anake punika sami nulak Ida.

4Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Ring dija-dijako nabine setata kajiang, sajawining ring kota uedane, ring panyamaannyane miwah ring umahnyane.”

5Irika Ida tan mrasidayang ngwentenang praciri, sajawining wenten makudang-kudang anak sakit segerang Ida masrana kusud antuk tangan.

6Ida rumasa angob pisan, santukan anake irika tan pisan pracaya ring Ida.

Ida H

Ida Hyang Yesus raris mamargi milehan ka desa-desa sane wenten ring kiwa tengen kotane punika, tur mapaica paurukan ring anake irika.

7Ida raris marumang sisian Idane makaroras, tumuli kutus sareng kalih sareng kalih. Dane sami kicen kuasa nundung setan-setan.

8Dane sami pada kapiteketin mangda sampunang muat punapa-punapi, sajawining tungked. Tan kalugra muat takilan wiadin sok-sokan buat ngagendong, tan kalugra muat jinah,

9kalugra nganggen sandal, nanging tan kalugra muat kawaca kekalih.

10Ida malih nglanturang pangandikan Idane ring dane sapuniki: “Dijaja cening ngojog tur tampina ditu, jenekja cening ditu madunungan, nganti cening nglanturang pajalan ceninge.

11Yen cening ngojog satunggiling desa tur tusing tampina ditu muah tusing nyak padingehanga, makaadja cening uli ditu tur ketebangja buke ane di tlapakan batise, makadadi painget buat anake ditu.”

12Parasisiane raris pada mamargi mapidarta mungguing anake patut pada ngesehin pepineh tur ngutang sakancan dosannyane.

13Samaliha akeh dane nundung setan, tur katah anak sakit sane kolesin minyak tur pada kasegerang.

Dane

14Sang Prabu Herodes taler sampun mireng sapariindik Ida Hyang Yesus, santukan Ida sampun mawibawa pisan, kantos wenten sane maosang: “Yohanes Panglukat, sampun nyeneng malih. Punika awinanipun dane kuasa ngwentenang paindikan sane tawah punika.”

15Wenten malih sane maosang: “Dane punika Nabi Elia.” Sane tiosan maosang: “Dane punika satunggiling nabi sakadi nabi-nabine sane dumun.”

16Rikala Ida Sang Prabu Herodes mireng bebaosan anake punika, raris ida ngandika: “Kapitui suba ento Dane Yohanes ane suba punggal gelahe, dane buin nyeneng.”

17Santukan sane dumun Sang Prabu Herodes wiakti sampun mrentahang ngejuk tur mangkeng Dane Yohanes malantaran Herodias, rabin Pilipuse, semeton idane, sane kambil kanggen rabi.

18Dane Yohanes sane dumun yukti sering nyembada ida sang prabu, sapuniki atur danene: “Palungguh ratu tan patut ngambil rabin semeton iratune.”

19Punika awinan Herodias sekel ring kayun arepa ring Dane Yohanes. Herodias nyadia nyedayang Dane Yohanes, nanging tan kaprasida, santukan Sang Prabu Herodes sane tan nglugrain.

20Ida Sang Prabu Herodes tan purun ring Dane Yohanes santukan ida wikan mungguing Dane Yohanes punika maraga patut tur suci. Punika awinanipun dane kasayubin. Ida taler seneng mirengang baos danene. Nanging yen katuju ida mirengang baos danene, sering ida wetu gregetan ring kayun.

21Pamuputipun Herodias polih jalaran becik pisan inggih punika ritatkala rahina odalan Ida Sang Prabu Herodes. Irika ida ngwentenang pepestan pabuat parapangageng panegarane, parasenapati miwah parapamimpin rakyate ring wewengkon Galilea.

22Duk punika okan Herodias sane istri ngranjing tur masolah ring ajeng paratamiune. Sang prabu miwah paratamiun idane ledang pisan nyingak sesolahan anake alit punika. Sang prabu raris ngandika ring anake alit punika: “Nah apa jani tunas cening; apaja ane budiang cening pedas lakar baang aji.”

23Malih ida ngandika sarwi masumpah: “Apaja ane lakar tunas cening, yadiastu atenga uli kaprabon ajine, pedas bakal baang aji.”

24Anake alit raris medal, tur matur ring ibun danene: “Ibu, napi sane pinih becik tunas titiang?” Pangandikan ibun danene: “Tunasja punggalan Yohanes Panglukate.”

25Anake alit gelis mawali, raris nangkil ring sang nata, saha matur: “Nawegang titiang nglungsur, sane mangkin mangda ledang sang prabu maicayang ring titiang punggalan Dane Yohanese, iriki mawadah talam.”

26Kobet pisan pakayunan sang prabu, nanging santukan ida sampun sauh pangandika tur masumpah, samaliha edalem ring paratamiune, ida tan nulak pinunas anake alit.

27Pramangkin sang prabu mrentahang prajurit pangabih druene mangda munggal Dane Yohanes. Anake punika tumuli munggal Dane Yohanes ring pangkenge.

28Prabun danene tumuli kawadahin talam raris katurang ring anake alit. Anake alit raris ngaturang ring ibun danene.

29Duk parasisian Dane Yohanes miragi gatra punika raris ipun sami pada rauh ngambil layon danene, raris kapendem.

Ida H

30Sasampune parautusan sami pada mawali tur umedek tangkil ring Ida Hyang Yesus, irika dane sami pada nguningayang sapariindik sane sampun laksanayang miwah urukang dane.

31Raris Ida ngandika ring dane: “Jalanja ngalih tongos suung, joh uli tongose rame, apanga iraga maan tongos mangsegan ajahan.” Santukan yakti tan pegat-pegat jadmane sane rauh nangkil miwah mapamit ring Ida, ngantos Ida kalih parautusan Idane tan polih sela jaga marayunan.

32Raris Ida malayar kairing antuk parautusan Idane ngungsi genah sane sepi.

33Nanging akeh anake pada manggihin rikala Ida malayar, tur sami pada uning ring genah sane jaga katuju. Punika awinane anake pada medal saking kota-kotannyane, madaat ngungsi genahe punika, kantos ipun riinan rauh irika.

34Wau Ida tedun saking jukunge, cingak Ida anake akeh pisan nyantosang Ida. Irika wetu sih kapiolasan Idane, santukan anake akeh punika waluya sakadi biri-biri sane tan wenten pangangonipun. Raris Ida ngawitin mapaica makudang-kudang paurukan.

35Santukan sampun sande, parasisian Idane raris pada nangkil saha matur ring Ida, asapuniki: “Puniki sampun makire wengi, samaliha genahe puniki suung.

36Nikayangja anake akeh punika mangda ipun pada mamargi numbas ajengan ring desa-desa miwah kubu-kubu sane nampek iriki!”

37Nanging pangandikan Idane: “Benehne cening maang anake ento madaar!” Atur parasisiane: “Punapi jaga kangkat yen titiang ngamedalang jinah panyiuan rupiah pacang anggen numbasang ipun sangu.”

38Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Akuda cening ngaba roti? Tegarangja tingalin!“ Sasampune katureksain, raris dane matur:”Puniki wenten roti limang bungkul miwah ulam kekalih.”

39Parasisiane tumuli kapangandikayang nabdabang anake akeh punika mangda pada negak magompyok-gompyok ring padange.

40Irika raris anake punika pada negak. Wenten sane sareng satus, wenten sareng seket agompyokan.

41Ida ngambil roti limang bungkul miwah ulame kekalih punika. Raris Ida tumenga ngastawa nunas merta. Wusan punika rotine gompes-gompes Ida tumuli kapaicayang ring sisian Idane mangda kacacarang ring anake akeh punika. Asapunika taler ulame kekalih punika cacarang Ida.

42Sami anake pada nunas ngantos wareg.

43Sisan roti miwah ulame sami kapunduhang antuk parasisiane kantos polih roras sok bek.

44Wilangan anake sane nunas roti punika, sane lanang-lanang kewanten wenten limang tali akehipun.

Ida H

45Wusan punika, digelis Ida mrentahang parasisian Idane mangda munggah ka jukunge tur malayar riinan megat danu, ngungsi ka kota Betsaida. Ida ngraga kantun pungkuran, mudalang anake akeh punika.

46Sasampune sami pada budal, Ida raris munggah ka bukite, praya ngastawa.

47Kala wengi, praune sampun ring patengahan danune, nanging Ida kantun ring pasisi praragayan.

48Ida ngaksi parasisian Idane tuyuh pisan madayung, santukan mapas angin. Sawatara ngedas lemah, Ida mamargi ring duur toyane, maranin parasisiane. Pamargine misadia pacang nglintangin dane.

49Duk parasisiane manggihin Ida mamargi ring duur toyane, dane sami pada jerit-jerit, santukan dane mitaenang Ida punika tonya.

50Santukan punika, rikala dane manggihin Ida, sami pada tengkejut. Duk punika Ida ngandika: “Pada entegangja keneh ceninge, ene Guru, edaja takut!”

51Ida raris munggah ka jukunge, tur daweg punika taler angine teduh. Parasisiane sayan maweweh-weweh angob danene,

52santukan dane durung resep ring indik Idane mapaica roti, lantaran punggung danene.

Ida H

53Sasampune Ida miwah parasisiane nglintang, rauh Ida ring pasisin wewengkon Genesarete, irika Ida malabuh.

54Wau Ida sareng parasisiane tedun saking jukunge, gelis Ida kelingin antuk anake irika.

55Raris ipun sami pada gegison mamargi milehan ngrereh anak sane sakit-sakit katrampa kayang pasareannyane, kabakta ring ajeng Ida Hyang Yesus. Ring dijaja Ida magatra, mrika ipun kabakta.

56Kijaja Ida lunga, ka kota, ka desa-desa, wiadin ka dusun-dusun, anake sami pada makta anak sakit, kagenahang ring wantilane. Sami kedeh mapinunas ring Ida mangda kalugra ngusud tepin jubah Idane. Santukan siraja sane polih ngusud, ipun jeg seger.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran