Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

Ida H

1Rikala punika, irika taler wenten jadma kalintang akeh pisan. Santukan anake punika sami nenten makta sangu, Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane:

2“Guru marasa kangen pesan teken anake liu ene. Makatelun suba makelonne anake ene bareng-bareng teken Guru, buina anake ene tusing ngaba dedaaran.

3Yen tunden Guru ia pada mulih ngaba basang seduk, mehmehan ia lakar bah kasereb di jalan, sawireh ada masih ane teka uli joh.”

4Atur parasisiane: “Ring dijake wenten anak mrasidayang ngwehin teda cukup buat anak sane amuniki akehipun ring tegale melakang kadi asapuniki?”

5Ida Hyang Yesus mataken ring sisian Idane: “Akuda cening ngelah roti?” Pasaur danene: “Wenten pitung bungkul.”

6Ida raris ngandikayang anake mangda pada negak. Sasampunipun sami pada negak, Ida raris ngambil rotine sane pitung bungkul punika. Sasampun Ida ngastawa matur panyuksma, rotine punika tumuli kagompes-gompes tur kapaicayang ring parasisian Idane mangda kacacarang. Parasisiane tumuli nyacarang ring anake akeh punika.

7Parasisiane taler madue ulam alit-alit akidik. Ida Hyang Yesus raris ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ulame punika. Wus punika raris Ida ngandikayang parasisian Idane mangda nyacarang ulame punika.

8Makasami pada nunas kantos waneh. Anake sane nunas rotine punika sawatara wenten petang tali akehipun.

9Wusan punika sisa-sisan rotine kapunduhang antuk parasisiane kantos polih pitung sok. Ida Hyang Yesus tumuli ngandikayang anake punika mangda budal.

10Raris Ida munggah ka jukunge, kairing antuk parasisian Idane, raris malayar ka wewengkon Dalmanuta.

Anak

11Daweg punika wenten makudang-kudang anggota golongan Parisi rauh, tur ngawitin madebat ngiring Ida Hyang Yesus. Anak golongan Parisine punika nyadia ngalih-alihin, punika awinanipun dane pada nunas praciri sane muktiang mungguing Ida punika kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

12Kenginan antuk rasa kalintang sedih Ida Hyang Yesus ngandika: “Napike awinanipun jadmane ring masane puniki jeg kedeh pisan nunas praciri? Tiang nguningayang ring ragane, sujatinipun buat jadmane ring masane mangkin tan pacang kicen praciri.”

13Ida raris nilar anak golongan Parisine punika, tur munggah malih ka jukunge, tumuli malayar megat danu.

Indik

14Daweg punika parasisiane lali mabekel roti. Dane kantun madue roti wantah abungkul ring jukunge.

15Irika Ida mapakeling parasisiane sapuniki pangandikan Idane: “Pada yatnaja tur tangarin dewek ceninge marep teken ragin golongan Parisine muah ragin golongan Herodese.”

16Parasisiane raris mapineh-pineh tur mabebaosan sareng timpal-timpalnyane asapuniki: “Ida ngandika buka keto sawireh iraga tusing mabekel roti.”

17Duk Ida wikan ring daging bebaosan parasisia druene, Ida raris ngandika: “Apa awanan cening magonjakan unduk mabekel roti? Apa tonden kapineh muah karesep baan cening? Apa enu masih marasa peteng keneh ceninge?

18Cening ngelah paningalan, apa cening tusing ningalin? Tur cening ngelah kuping, apa cening tusing ningeh? Apa cening suba engsap,

19dugas Guru nyacarang roti limang bungkul buat anak limang tali? Kudang sok punduhang cening sisanne?” Pasaur danene: “Wenten roras sok.”

20“Buina dugas rotine pitung bungkul buat anak ajaka petang tali, kudang sok sisanne punduhang cening?” sapunika pataken Ida Hyang Yesus. Atur danene: “Pitung sok.”

21Pangandikan Idane ring dane: “Apa enu cening tonden resep?”

Ida H

22Ida raris rauh ring kota Betsaida kairing antuk parasisian Idane. Irika raris wenten anak rauh ngajak anak buta sarwi mapinunas mangda ledang ugi Ida ngusud anake buta punika.

23Ida ngambil liman anake buta punika tumuli ipun kadandan ka tanggun desane. Wusan ngwiduhin paningalan anake buta punika, Ida raris ngusud paningalannyane saha kadulurin pangandika: “Apa ragane suba nyidayang ningalin?”

24Anake buta punika raris maliat karep, sambilang ipun matur: “Titiang ngeton jadma, santukan ipun panggihin titiang mamargi, nanging jeleganipun tan bina sakadi taru.”

25Malih Ida ngusud paningalan anake punika, raris ipun jeg cedang ningalin, tur sami terang kakantenang.

26Wusan punika Ida raris ngandikayang mangda ipun budal, sarwi kapiteketin sapuniki: “Eda pesan ragane malipetan ka desane ento!”

Panga

27Sasampune punika Ida Hyang Yesus sareng ring parasisian Idane lunga ka desa-desa ring sawewengkoning kota Kaisarea Pilipi. Ring tengahing pamargi, Ida mataken ring parasisian Idane, pangandikan Idane asapuniki: “Manut panyengguh anake, nyenke kadena Guru ene?”

28Atur parasisiane: “Wenten sane nyengguhang Guru puniki Dane Yohanes, wenten malih sane mitaenang Nabi Elia, sane tiosan nyengguhang Guru puniki salah tunggiling nabi.”

29Malih Ida mataken ring dane: “Nanging manut panyengguh ceninge, nyenke Guru ene?” Raris matur Dane Petrus: “Guru puniki sujatinipun Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

30Ida Hyang Yesus raris miteketin parasisian Idane sapuniki: “Eda pesan cening ngwerayang paurukan Gurune ene!”

Ida H

31Sasampune punika, raris Ida ngawitin nartayang ring parasisian Idane, mungguing Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa patut nandang sangsara sane ageng pisan. Ida pacang katulak antuk parapanglingsire, olih parapangageng panditane miwah olih paraguru agama Yahudine! Ida pacang kasedayang. Nanging sasampune tigang rahina, Ida jaga nyeneng malih.

32Paindikane punika dartayang Ida terus terang. Nanging Dane Petrus ngedeng tangan Idane ka samping tur ngaturang pawungu ring Ida.

33Raris Ida matolihan mandreng parasisian Idane tur nukain Dane Petrus, sapuniki pangandikan Idane: “Ih Ratun Setan, magedija iba! Ane kenehang iba dongja pakarsan Widi, nanging pakenehan manusa!”

34Raris Ida ngesengin anake akeh miwah parasisian Idane, tumuli Ida ngandika ring anake sami, sapuniki: “Nyenja mabudi dadi sisian Tiange, patut ia nungkasin dewekne, tur negen salibne laut nututin Tiang.

35Sawireh nyenja ane mabudi ngegetang uripne, ia lakar kelangan urip. Nanging anake ane ngetohang urip uli krana Tiang muah uli krana Orta Rahayune, anake ento lakar muponin urip ane sujati tur langgeng.

36Apake pikenohne yen anake maan ngodag gumi, nanging kelangan urip?

37Apake ane lakar anggona ngamulihang uripne?

38Sawireh nyenja ane kimud ngangkenin Tiang muah paurukan Tiange di pantaran bangsane ane tuara tuon buina madosa ene, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih lakar tuara kayun ngangkenin ia dipanemayan Idane rauh maduluran kautaman Ajin Idane kairing baan paramalaekat Idane.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran