Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 9 >> 

Atur

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang jaga muji Palungguh IRatu antuk saguluking manah titiange. Titiang jaga nyritayang sakancan paindikan sane luih-luih sane sampun kardi Palungguh IRatu.

2Duaning sih pasuecan Palungguh IRatu, titiang jaga makidung saha suka rena. Titiang jaga makidung muji Palungguh IRatu, duh Widi Sane Maha Wisesa.

3Wau Palungguh IRatu kanten, meseh-meseh titiange sampun pada ajerih tur kapilayu. Ipun pada bah tur padem.

4Palungguh IRatu adil miwah jujur sajeroning tetepasan Palungguh IRatune, tur Palungguh IRatu sampun ngilonin titiang.

5Palungguh IRatu sampun nyisipang jadmane sane tan pawidi, tur nyirnayang jadmane dursila. Ipun jaga nenten kelingang malih.

6Meseh-meseh titiange sirna buat salami-laminipun. Palungguh IRatu sampun nyirnayang kota-kotanipune, tur ipun sampun nenten kelingang buat salami-laminipun.

7Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa madeg ratu ngantos salami-laminipun. Ida sampun ngadegang singasanan Idane buat mapaica tetepasan.

8Ida mrentah jagate antuk kadilan. Ida nepasin bangsa-bangsane saha adil.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa dados pasayuban pabuat jadmane sane kala-ala, tur dados genah sutrepti rikalaning katempuh antuk kamewehan.

10Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, jadmane sane uning ring Palungguh IRatu, ipun jaga pracaya ring Palungguh IRatu. Palungguh IRatu nentenja jaga ngutang sawatek anake sane rauh tangkil ring ayun Palungguh IRatu.

11Makidung tur pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mrentah ring Sion. Critayangja ring sawatek bangsane sakancan paindikan sane sampun kardi Ida.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa eling ring paraanake sane nandang sangsara. Ida nenten lali ring sesambatanipune, tur Ida nyisipang anake sane ngiwangang ipun.

13Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, suecaninja titiang. Cingakja sangsaran titiange sane kakardi antuk meseh-meseh titiange. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, luputangja titiang saking pati,

14mangda titiang mrasidayang majujuk ring arepan rakyat Yerusaleme, tur nyritayang ring ipun sakancan paindikan sane ngawinang titiang muji Palungguh IRatu. Titiang jaga masuka rena, santukan Palungguh IRatu sampun ngrahayuang titiang.

15Jadmane sane tan pawidi sampun nyongcong bangbang tur ipun ulung ka bangbange punika. Ipun kajeet antuk jeetipune niri.

16Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang ragan Idane malantaran tetepasan Idane sane adil, tur jadmane dursila sampun kajeet antuk laksananipune niri.

17Patine punika makadados pikolih sakancan jadmane dursila miwah buat sakancan jadmane sane nulak Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Jadmane sane kakirangan nentenja jaga setata kalemenahang. Pangajap-ajap jadmane sane tiwas nenten jaga kapuceh salami-laminipun.

19Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu rauh. Sampunangja banggayanga jadmane nglawan Palungguh IRatu. Baktaja jadmane sane tan pawidi ka ajeng Palungguh IRatu, tur tibakangja tetepasan ring ipun.

20Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, dadosangja mangda ipun ajerih, dadosangja mangda ipun uning, mungguing ipun wantah manusa pada.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel