Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 99 >> 

Ida S

1Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Sang Prabu. Bangsa-bangsane pada jejeh ngetor. Ida malinggih ring singasanan Idane ring duur kampid malaekate tur jagate magejeran.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga maha wisesa ring Sion, tur Ida ngwengku sakancan bangsa-bangsane sami.

3Sakancan jadmane jaga muji parab Idane sane agung tur luih. Duaning Ida maraga suci.

4Duh Ratu Sang Prabu Sane Maha Wisesa. Palungguh IRatu seneng ring paindikan sane patut. Palungguh IRatu ngadegang kadilan ring Israel, tur Palungguh IRatu sampun makta kadilan miwah kajujuran.

5Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Nyumbahja ring ajeng singasanan Idane!

6Dane Musa miwah Harun dados pandita druen Idane, tur Dane Samuel satunggaling anak sane ngastawa ring Ida. Dane pada mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida nagingin pinunas danene.

7Ida ngandika ring dane saking sesaka ambune, tur dane pada satinut ring pidabdab miwah pituduh-pituduh sane paicayang Ida ring dane.

8Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, Palungguh IRatu nagingin pinunas kaulan Palungguh IRatune. Palungguh IRatu nyinahang ring dane mungguing Palungguh IRatu punika Widi sane ledang mapaica pangampura, yadiastu Palungguh IRatu nyisipang ipun malantaran dosa-dosanipune.

9Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane, tur mabaktija ring bukit Idane sane suci! Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane maraga suci.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 99 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran