Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Nehemia 13 >> 

Indik

1Rikala Pidabdab Dane Musa kawacen saha santer ring arepan rakyate, kapanggih wenten sinurat mungguing bangsa Amon wiadin bangsa Moab nenten pisan kalugra maug dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa,

2duaning wong Amon miwah wong Moab punika nenten ngwehin bangsa Israele pangan lan kinum rikala bangsa Israele mamargi medal saking panegara Mesir. Tungkalikanipun wong Amon miwah Moab punika sampun ngupahin Dane Bileam buat nemah bangsa Israele, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa malikang temahe punika dados merta.

3Rikala rakyat Israele miragi pidabdabe punika kawacen, ipun tumuli ngamedalang wong sunantarane saking pasamuannyane.

Dane

4Sang Pandita Elyasib sane kapisara ngenterang gudang-gudang Perhyangan Agunge, saking sue masawitra becik pisan ring Dane Tobia.

5Dane Elyasib ngwehin Dane Tobia ngangge kamar sane ageng, sane wantah kanggen buat ngenahang aturan-aturan pabuat parapanditane miwah aturan pahdasan saking gandum, anggur, minyak saitun pabuat wong Lewi, pabuat juru kidung miwah pabuat pajagaan Perhyangan Agunge.

6Duk punika tiang nenten wenten ring Yerusalem, santukan ring taun sane kaping tigang dasa kalih panyeneng Ida Sang Prabu Artahsasta, tiang mawali ka Babel buat tangkil ring ajeng ida sang prabu. Sasampune punika, nenten malih amunapi suenipun,

7tiang kalugra malih mawali ka Yerusalem. Irika tiang manggihin mungguing Dane Elyasib ngwehin Dane Tobia nganggen satunggaling kamar ring Perhyangan Agung.

8Tiang pedih pisan, mawinan tiang raris ngentungang saluiring barang-barang paderbean Dane Tobia.

9Sasampun punika, tiang raris mrentahang mangda kamar-kamare punika kasuciang nganggen upacara, samaliha mangda prabot-prabot Perhyangan Agunge, aturan pamupon jagate miwah menyane malih kagenahang irika.

10Tiang taler uning, mungguing juru kidung Perhyangan Agunge miwah wong Lewine makasami pada mawali ka abian-abiannyane suang-suang, duaning rakyate nenten malih maturan buat pangupa jiwan wong Lewine.

11Tiang nglemekin parapangentere duaning dane manggayang Perhyangan Agunge tan kalinguang. Tiang tumuli ngajak wong Lewi miwah juru kidunge mawali ka Perhyangan Agung tur ngaturin dane malih makarya.

12Sasampune punika rakyat Israele malih makta aturan pahdasan saking gandum, anggur miwah saitun ka Perhyangan Agunge.

13Tiang misarayang anake sane munggah ring sor puniki buat ngenterang gudang-gudange, inggih punika: Pandita Selemya, Dane Sadok sane pradnyan ring Pidabdab miwah Dane Pedaya, wong Lewi. Dane Hanan okan Dane Sakur, putun Dane Matanya, makadados pangancang sang tiga. Tiang pracaya ring anake punika mungguing dane jujur ngedumang jatah pabuat anake sane makarya sareng-sareng ring dane.

14Oduh Ratu, Sang Hyang Widi Wasa, ledang IRatu eling mungguing napi sane margiang titiang punika wantah pabuat Perhyangan Agung Palungguh IRatu miwah pabuat pangubaktine irika.

15Rikala punika tiang manggihin rakyat Yehuda meres anggur ring rahina Sabate. Sane tiosan ngajang gandum, toya anggur, woh anggur, woh aa miwah barang-barang sane tiosan ngangge keledae baktana ka Yerusalem. Tiang mapetinget ipun mangda ipun sampunang ngadol punapa-punapi ring rahina Sabate.

16Wenten makudang-kudang anak saking Tirus makta ulam miwah barang-barang mawarni-warni ka Yerusalem buat jaga kadol ring bangsan tiange ring rahina Sabate.

17Tiang mapakeling ring pamimpin rakyate sapuniki: “Indayangja cingakin kajaatan semetone. Semeton sampun ngletehin rahina Sabate.

18Malantaran indike sane kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyisipang leluur semetone rikala Ida ngrauhang bencana ring kotane puniki. Sane mangkin malah semeton ngawinang bendun Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan malih nibenin wong Israele, duaning semeton nganistayang rahina Sabate.”

19Duaning punika tiang raris mrentahang mangda gapura-gapuran kotane kaunebang ngawit saking nyoreang rikala ngamimitin rahina Sabate. Yening rahina Sabate sampun lintang, wau gapura-gapuran kotane malih kabukak. Tiang ngenahang makudang-kudang anak ring gapura-gapurane punika mangda sampunang pisan wenten barang-barang sane kabakta ngranjing ka kota ring rahina Sabate.

20Apisan wiadin ping kalih wenten sudagar sane ngadol barang mawarni-warni ring rahina Sukrane nginep awengi mepek ring jabaan temboke.

21Tiang raris mapakeling ipun sapuniki: “Nenten wenten gunanipun ragane nyantosang ring jabaan temboke kantos benjang semengan. Yening ragane malih sapunika, tiang jaga makerasin ragane.” Ngawit saking rahinane punika ipun tan naenin malih rauh ring rahina Sabate.

22Tiang mrentahang mangda wong Lewine nyuciang raga raris nyaga gapura-gapurane mangda sawiakti rahina Sabate punika kasuciang. Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang IRatu eling ring titiang, malantaran indike punika. Suecaninja titiang antuk sih pasuecan Palungguh IRatu sane ageng.

23Rikala punika taler tiang uning mungguing akeh wong Yahudi sane ngambil somah wong Asdod, wong Amon miwah wong Moab.

24Wenten makudang-kudang pianakipune nganggen basa Asdod wiadin nganggen basa sane tiosan tur nenten midep nganggen basan tiange.

25Tiang nglemekin ipun, nemah ipun, nigtig ipun, tur mutbut bokipune. Sasampune punika tiang ngenken ipun mangda masumpah sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing ipun wiadin pianak-pianakipune nenten jaga juang kajuang ngajak wong sunantara.

26Sapuniki baos tiange ring ipun: “Luh-luh wong sunantarane sampun ngawinang Ida Sang Prabu Salomo ngardi dosa. Ida punika agengan yan bandingang ring pararatu bangsane tiosan. Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca ring ida tur Ida ngadegang ida dados ratun wong Israele makasami, nanging ida taler sampun ngamargiang dosane puniki.

27Yening asapunika, napike tiang sareng sami patut nuutin tetuladan ragane tur tempal ring Widin iragane malantaran ngambil anak luh wong sunantara?”

28Dane Yoyada punika okan Pandita Agung Elyasib, nanging wenten sinalih tunggil okan Dane Yoyada marabian ngajak okan Dane Sanbalat saking Bet-Horon. Duaning punika tiang raris nundung Dane Yoyada saking kota Yerusalem.

29Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang Palungguh IRatu eling, sapunapi jadmane punika ngletehin pandita sesamannyane miwah prajanjian sane kardi IRatu ring parapandita miwah wong Lewine.

30Tiang raris nyuciang ipun saking saluiring paindikan sane saking dura negara. Tiang raris makarya pidabdab pabuat parapandita miwah wong Lewine mangda dane suang-suang uning ring tugasnyane.

31Tiang taler nabdabang indik saang buat morbor aturan-aturan sane patut kabakta ring rahina sane sampun kapastiang miwah woh-wohan sane puponin wiadin alap ipun pangawit. Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, ledang IRatu eling ring indike punika, tur ledang IRatu nyuecanin titiang malantaran indike punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Nehemia 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran