Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 3 >> 

Salui

1Sakancan paindikan sane mamargi ring jagate puniki kamargiang ring masa sane sampun kapastikayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Ida mastikayang masa pabuat embas wiadin masa jaga padem, masa nandur miwah masa ngabut.

3Masa buat ngamademang miwah masa ngwarasang, masa buat nguugang miwah masa ngwangun.

4Ida mapaica masa kaduhkitan miwah masa masuka rena, masa buat matetangisan miwah masa buat masolah,

5masa buat semara miwah masa ngeret semara, masa buat maras-arasan miwah masa tan maras-arasan.

6Ida mapaica masa buat mapikolih miwah masa kicalan, masa buat nyimpen miwah masa ngutang-utang,

7masa buat nyetset miwah masa buat nampel, masa bungkem miwah masa mabaos.

8Ida mapaica masa buat nresnain miwah masa ngetingin, masa perang miwah masa dame.

9Napike pikolih iragane malantaran sakancan pakaryan iragane?

10Tiang uning mungguing pakaryan paican Ida Sang Hyang Widi Wasa punika ngawinang iraga leleh.

11Ida sampun mapaica masa-masa sane patut buat saluiring paindikan. Ida sampun mapaica idep ring iraga buat uning ring masa sane pacang rauh, nanging Ida nenten pacang mapaica pangresepan sane cukup pabuat iraga kantos iraga ngresep ring saluiring pakardin Idane.

12Malantaran punika tiang uning mungguing sane prasida margiang iraga, inggih punika iraga patut liang tur sasida-sidaan makarya sabecik-becikipun sakantun iraga urip.

13Iraga sareng sami patut mangan nginum tur muponin indik sane sampun karyanin iraga. Punika paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.

14Tiang uning mungguing saluiring pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nglantur kantos salami-laminipun. Ragane nenten pacang mrasidayang ngwuwuhin wiadin ngirangin indike punika. Ida mapakardi kadi asapunika mangda iraga ajerih ring Ida.

15Saluiring sane wenten tur sane jaga wenten, makasami sampun wenten duke nguni. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi mangda paindikan sane pateh kamargiang mawali-wali.

Indik

16Sajaba punika, tiang taler manggihin ring jagate puniki wenten kajaatan ring genah sane kapatut wenten kadilan miwah kapatutan.

17Tiang mabaos ring dewek tiange sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nepasin anake ane patut patuh buka Ida nepasin anake ane jaat, sawireh sakancan paundukan, saluiring laksanane lakar kajalanang dikala masa ane suba pastiang Ida.”

18Tiang uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa mintonin iraga, buat nyinahang mungguing iraga puniki nentenja becikan ring sakancan satone.

19Pamuputipun manusa miwah satone pateh panadosipun. Sane asiki jaga padem pateh sakadi sane tiosan. Ipun patuh paturu pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa. Manusane nentenja becikan ring satone, santukan uripe punika nenten wenten gunanipun buat ipun makakalih.

20Manusa wiadin satone ngungsi ka genahe sane pateh, inggih punika dados abu. Kawitipune pateh saking buk tur ipun taler pateh-pateh mawali ka buke.

21Sirake sane uning mungguing jiwan manusane munggah tur angkihan satone raris tedun ka tanahe?

22Malantaran punika tiang uning mungguing paindikan sane pinih becik sane patut margiang iraga inggih punika muponin asil pakaryan iragane. Tan wenten sane tiosan sane prasida lakonin iraga. Iraga nenten mrasidayang uning napi sane jaga wenten sasampun iraga padem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel