Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 1 >> 

Makas

1Puniki pangandikan Sang Guru Pangajian, okan Ida Sang Prabu Daud, sane jumeneng nata ring Yerusalem.

2Sang Guru Pangajian ngandika sapuniki: Tan paguna. Uripe niki tan paguna, makasami nenten wenten gunanipun.

3Manusane rahina wengi tan mari makarya nuyuhang dewek, nanging napike pikolih katuyuhanipune punika?

4Wenten katurunan sane tumbuh, tur wenten taler sane ical, nanging jagate tetep pateh kewanten.

5Suryane setata endag, raris ieb tur digelis ngrereh genahipune endag malih.

6Angine mampeh ngelodang wiadin mabalik ngalerang, kadi asapunika terus-tumerus mawali.

7Sakancan tukade membah ka segara, nanging segarane tan naenin bek. Toyane mawali malih ka luanan tukade, tur mawali membah malih.

8Makasami ngawinang manusane wadih, wadih pisan kantos tan prasida kabaosang. Panyingakane nenten naenin waneh nyingakin, tur karnane nenten naenin waneh mirengang.

9Napija sane naenin wenten, jaga wenten malih, tur napija sane naenin kakardi antuk anake punika jaga kakardi malih. Tan wenten sane anyar ring jagate puniki.

10Wenten anak mabaos sapuniki: “Indayangja cingakin, puniki paindikan sane anyar.” Nanging sujatinipun nenten anyar. Indike punika sampun wenten duke nguni sadereng iraga lekad.

11Tan wenten anak sane eling ring indike sane sampun wenten duke nguni, tur pungkuran tan wenten anak sane pacang eling ring paindikan sane wenten ngawit saking mangkin ngantos rauh ring masane sane jaga rauh.

Panga

12Tiang, Sang Guru Pangajian, naenin dados ratun wong Israele ring Yerusalem.

13Tiang sampun mutusang mungguing tiang pacang nureksain tur mlajahin saluiring paindikan sane kakardi ring jagate puniki. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica indik sane makewehin iraga.

14Tiang sampun manggihin sakancan paindikan sane kakardi ring jagate puniki. Sane mangkin tiang nyritayang ring ragane, makasami punika tan wenten gunanipun, pateh sakadi nakep angine.

15Ragane nenten pacang mrasidayang ngleserang sane bengkok, tur nenten pacang mrasidayang ngetang sane tan wenten.

16Tiang mabaos ring manah kadi sapuniki: “Idewek suba dadi anak agung ane lebih wicaksana yan bandingang teken ane len-lenan, ane taen mrentah di Yerusalem malunan teken idewek. Idewek nawang apa ane madan kawicaksanan muah kaweruhan.”

17Tiang sampun mutusang buat mlajahin indik napi binan kaweruhan miwah kanambetane, tur napi binan kawicaksanan ring jugul apunggunge. Nanging pamuputipun, tiang rumasa tan bina sakadi anake sane nakep angin.

18Yening ragane sayan wicaksana, ragane pacang sayan meweh. Sayan akeh ragane uning, ragane pacang sayan sungsut.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Pengkhotbah 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel