Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 5 >> 

Sampu

1Pada yatnainja ragane rikala mamargi ngungsi ka Perhyangan Agung. Becikan ragane rauh ka Perhyangan Agung buat mlajah, tinimbang ring ngaturang aturan-aturan sakadi sane kamargiang antuk anake belog, inggih punika anake sane tan uning ring iwang lan patut.

2Pinehin dumun sadurung ragane mabaos, tur sampunangja gegison masesangi ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida wenten ring suargan tur ragane ring mrecapada. Duaning punika, sampunangja mabaos langkungan ring sane sapatutipun.

3Sayan ragane sangsaya, sumingkin ragane nyumpena sane kaon-kaon, tur sayan akeh ragane mabaos, sayan akeh ragane jaga maosang paindikan sane nambet.

4Duaning punika, yening ragane masesangi ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, digelis ragane sasida-sidaan patut naur sesangine punika. Ida tan seneng ring anak sane belog. Taurja indik sane sampun sesangiang ragane.

5Becikan ragane nenten masesangi, tinimbang ring ragane masesangi nanging nenten taur ragane.

6Sampunang banggayanga baos ragane nuntun ragane buat ngamargiang dosa, kantos ragane patut matur ring panditan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing boyaja punika teges baos ragane. Napi awinanipun ragane ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa duka? Napi awinanipun ragane manggayang Ida nyirnayang pakaryan ragane?

7Yadiastu ping kudaja ragane nyumpena, wiadin ping kudaja ragane nglaksanayang pakaryan sane tan paguna wiadin amunapija baos ragane, ragane patut ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Uripe

8Sampunangja ragane tengkejut yening ragane manggihin sang pamrentah nindes anak tiwas tur tan ngangkenin hak miwah kapatutanipune. Asing-asing pegawe kasayubin antuk sang sane ngereh ipun, tur makakalih punika taler kaprentah antuk sane tegehan pangkatnyane.

9Yadiastu sang prabu taler gumantung ring masan ngampung.

10Yening ragane kuduan ring jinah, ragane nenten pacang naenin kacukupan. Yening ragane meled mangda dados sugih, ragane nenten pacang naenin molih indik sane dotang ragane. Indike punika nenten wenten pikenohipun.

11Sayan ragane nyugihang, sayan akeh cangkem sane patut sopin ragane. Nenten wenten untungipun pabuat ragane sane maderbe, sajawining wantah ragane uning mungguing ragane sampun sugih.

12Anake sane makarya yadian ipun cukup wiadin tan cukup polih pangan, nanging sakirang-kirangipun, ipun mrasidayang pules aris rikalaning wengi. Anake sugih ipun tansah sangsaya, sane ngawinang ipun nenten nyidayang pules.

13Punika paindikan sane ngresresin sane panggihin tiang ring jagate puniki. Jadmane wenten sane nyimpen jinahnyane pabuat masa rikala ipun jaga merluang jinahe punika.

14Rikala masan lacuripune, jinahnyane ical tan pasisa kantos tan wenten sane prasida enjuhang ipun ring pianakipune.

15Iraga nilarin jagate puniki pateh sakadi iraga rauh mriki, iraga tan makta punapa-punapi. Sajaba pakaryan iragane, tan wenten malih sane tiosan sane prasida pacang bakta iraga.

16Nentenja yuakti kadi asapunika. Iraga pacang matilar sakadi iraga rauh mriki. Iraga tuyuh makarya tur iraga ngindayang nakep angin, nanging tan ngeniang punapa-punapi.

17Iraga patut urip sajeroning peteng dedet, saha nandang sedih, sumangsaya, gedeg miwah sakit.

18Wenten malih sane panggihin tiang. Indik sane pinih becik sane patut kamargiang antuk asing-asing anake, inggih punika mangan nginum miwah muponin indik sane sampun karyanin ipun sajeroning uripnyane sane cutet, sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun. Kadi asapunika wantah nasib manusane.

19Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kasugihan miwah arta brana saha nglugrain muponin indike punika, ipun patut matur panyuksma tur muponin asil pakaryannyane. Punika mula paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Sakantune Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kaliangan ring ipun, ipun nenten pacang sering sangsaya ngeniang indik uripnyane sane cutet punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel