Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 9 >> 

1Wus punika malaekate sane kaping lima raris ngupin trompetnyane. Irika tiang manggihin wenten bintang asiki sane sampun ulung saking langite ka jagate. Bintange punika kicen sereg jurang patine.

2Bintange punika tumuli mukak jurang patine punika, raris wenten andus malepuk medal saking jurang patine punika, tan bina sakadi andus sane medal saking panunjelane sane ageng; surya miwah ambarane dados peteng dedet antuk anduse sane medal saking jurang patine punika.

3Saking anduse punika raris metu balang sane ngebekin jagate. Balang-balange punika kicen upas sakadi teledu.

4Balang-balange punika sami pada kapiteketin mangda ipun sampunang ngusakang padang-padange ring jagate miwah saananing entik-entikan wiadin kekayonan. Sane kalugra wantah ngusakang sawatek anak sane tan madaging meteraen Ida Sang Hyang Widi Wasa ring gidatnyane.

5Balang-balange punika tan kalugra ngamademang jadmane punika. Nanging wantah nyakitin ipun limang sasih suenipun. Sakitnyane pateh sakadi anake sakit gencer teledu.

6Dikalane punika jadmane punika sami pada ngundang pati, nanging tan prasida kapanggih. Manusane dot padem, nanging patine ngedoh saking ipun.

7Mungguing rupan balange punika tan bina sakadi kuda tunggangan sajeroning payudan. Ring tenggeknyane wenten sakadi gegelungan mas. Muannyane marupa sakadi muan manusa.

8Gembalnyane sakadi bok anak eluh, tur giginipune sakadi gigin singane.

9Tangkahipune katabengin antuk barang sane rupanipun sakadi baju besi, tur suaran kampidipune sakadi suaran kreta perange, sane kakedeng antuk kuda katah, sane ngungsi ka rananggana.

10Ikuhipune pateh sakadi ikuh teledu, wenten palitnyane. Ikuhnyane punika madaging upas buat nyakitin manusane limang sasih suenipun.

11Raja sane mrentahang ipun, inggih punika malaekat jurang patine sane dalem punika. Yen manut basa Ibrani dane mapesengan Abadon, tur yen manut basa Yunani dane mapesengan Apolion (pitegesipun pangrusak).

12Panyengkala sane kapisan sampun lintang, sane mangkin jaga rauh panyengkala malih kekalih.

13Raris malaekate sane kaping nem ngupin trompetnyane. Irika piragi tiang wenten suara medal saking bucu-bucun genah aturan mase makapatpat, inggih punika genah aturan sane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

14Suarane punika mabaos ring malaekate sane kaping nem sane ngamel trompet punika, sapuniki: “Elebangja malaekate ane ajaka patpat ane mategul di sisin Tukad Eprate ento.”

15Malaekate makapatpat punika sampun kasediaang buat ngantosang dauh, rahina, sasih miwah taun puniki, buat ngamademang apah tigan saking sawatek manusane.

16Prajurite sane nunggang kuda wenten satak juta katahipun. Kadi asapunika piragi tiang cacakanipune.

17Sajeroning sipta jati punika tiang ngantenang sawatek kudane miwah sane nunggang punika, ipun pada nganggen baju besi, wenten sane mawarna barak ngendih kadi geni, wenten sane biru, wenten sane mawarna kuning sakadi welirang. Tenggek kudane sakadi tenggek singa tur saking bungutipune medal geni, andus miwah welirang.

18Malantaran grubuge puniki, apah tigan saking sawatek manusane padem, inggih punika malantaran geni, andus miwah welirang, sane medal saking bungut kudane punika.

19Santukan upas kuda-kudane punika magenah ring bungut miwah ring ikuhnyane. Ikuhnyane tan bina sakadi ula; ikuhne punika madaging tenggek, sane gunayang ipun nyengkalen anak.

20Manusane sane kantun, sane tan padem antuk grubuge punika, tan nyak ngesehin pepinehnyane tur ngutang geginannyane sane sampun-sampun. Ipun tan maren nyumbah roh-roh bebutan, arca-arca sane malakar antuk mas wiadin perak, temaga, batu miwah taru sane tan mrasidayang ngeton, miragi wiadin mamargi.

21Tur ipun tan nyak kapok saking mamati-mati, ngadokang pangiwa, macecabulan miwah mamaling.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Wahyu 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran