Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 2 >> 

Sampu

1Parasemeton, sakadi anak sane sampun pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan iragane Sane Maha Luur, sampunangja mapilih kasih marep ring anake sinamian rikalaning semeton ngayahin anak.

2Rikalaning kawentenang kumpulan pangubakti, menawi wenten anak sugih rauh ngangge pangangge sarwa mule, minakadinne: maali-ali mas miwah wenten taler anak tiwas rauh, sane mapangangge dekil.

3Yening rikala punika semeton bangetan ngajiang anake sane mapangangge sarwa becik iwau, tur mabaos ring ipun sapuniki: “Rarisang semeton malinggih ring ajeng,” nanging arepa ring anake sane tiwas punika semeton mabaos: “Semeton becikan ngadeg irika,” wiadin: “Rarisang malinggih iriki ring samping batis tiange!”,

4kenginan malantaran punika semeton sampun iwang, santukan semeton mapilih kasih ring pantaran semetone miwah semeton sampun ngamargiang tetepasan antuk manah dursila.

5Parasemeton sane tresnain tiang, sane mangkin indayang pirengang! Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun milih anak sane tiwas ring jagate iriki mangdane dados sugih sajeroning kapracayan tur dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring jagate sane anyar sane sampun janjiang Ida buat anake sane bakti ring Ida.

6Nanging semeton nganistayang anake sane tiwas. Sapasirake sane makta semeton ka pangadilan tur nyangsarain semeton? Boyake anake sane sugih?

7Ipun sane nganistayang parabe sane luih, sane sampun kapaicayang ring semeton.

8Nanging yening semeton pageh mamargi manut pituduh Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane munggah ring Cakepan Sucine, inggih punika: “Tresna asihja teken sesama buka nresnain deweke padidi,” semeton sampun malaksana sane patut.

9Nanging yening semeton mapilih kasih, semeton sampun ngardi dosa. Tur pituduhe iwau nyisipang semeton, mungguing semeton sampun tungkas ring pituduh.

10Sapasiraja tungkas ring Pidabdab Torate, yadiastu wantah asiki, ipun iwang, tur tungkas ring pituduhe makasami.

11Santukan Ida sane masabda: “Edaja mamitra,” Ida taler sane masabda: “Edaja ngamatiang.” Dadosipun, yadian semeton tan nglakonin mamitra, nanging mamati-mati, semeton sampun tungkas ring pituduhe punika.

12Duaning punika becikan parasemeton sajeroning mabaos miwah matingkah solah, mangda sakadi anak sane jaga katepasin antuk pituduh sane jaga mebasang punika.

13Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang nyinahang sih pasueca rikala Ida nepasin jadmane sane tan maderbe sih kapiolasan; nanging sih kapiolasane punika ngaonang tetepasane punika.

Kapra

14Parasemeton yening wenten anak sane maosang padewekanipune madue kapracayan, nanging laksananipune tan manut ring kapracayan punika, napike pikenohipune? Punapike mrasidayang kapracayannyane punika ngrahayuang ipun?

15Yening wenten semeton lanang wiadin istri sane tan madue pangangge wiadin tan madue dedaaran sane patut daar ipun nyabran rahina,

16raris saking pantaran semetone wenten sane mabaos: “Rahayuangja mamargi parasemeton, saputin ragane mangda anget, tur majenganja mangda wareg!” nanging parasemeton tan pisan ngwehin ipun punapa-punapi sane patut buat sikiannyane, napike pikenohipun baos semetone iwau?

17Kadi asapunika taler ngeniang indik kapracayan punika. Kapracayane yen tan kadulurin antuk laksana, sujatinipun kapracayan punika sampun padem.

18Menawita wenten anak mabaos: “Wenten anak sane madue kapracayan, wenten anak sane madue laksana,” tiang jagi nyaurin ipun: “Indayang edengang ring tiang, tur tiang pacang ngedengang ring ragane kapracayan tiange antuk laksanan tiange.” Sapunapi antuk anake jaga madue kapracayan, yening ipun tan kadulurin antuk laksana.

19Ragane pada pracaya mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika tunggal. Patut! Nanging setan-setane taler pada pracaya, tur ipun sami pada jejeh ngetor.

20Ih manusa punggung, sapunapi mangkin, kayunke semeton mariangken, mungguing kapracayan sane tan kadulurin antuk laksana punika sujatinne puyung?

21Boyake Dane Abraham, leluur iragane, kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran laksanan danene, rikala dane ngaturang Ishak, okan danene ring genah aturane?

22Irika semeton nyingak, mungguing kapracayan miwah laksana punika saling tulung. Tur antuk laksanane punika kapracayane punika dados sampurna.

23Duaning punika prasida tegep sabda sane sampun kakecap ring Cakepan Sucine sane kadi asapuniki: “Irika Dane Abraham raris pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur malantaran kapracayan danene, Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang nampi dane.” Duaning punika Dane Abraham kawastanin sawitran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

24Sane mangkin sampun pada sinah, mungguing manusane punika kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran saking laksanannyane, boyaja wantah antuk kapracayannyane kewanten.

25Rahab, sundele punika, taler kadi asapunika. Ipun taler kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran laksananipune, rikala ipun ngengkebang utusan bangsa Yahudine ring umahnyane, tur nulungin utusane punika mangda prasida luput, nuut margine sane lianan.

26Santukan pateh sakadi sikiane puniki, yening tan madaging roh, ipun padem, kadi asapunika taler kapracayan punika yening tan kadulurin antuk laksana taler padem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yakobus 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yakobus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran