Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 20 >> 

Pakar

1Nuju tanggal adasa sasih sane kaping lima, sasampune tiang maselong pitung taun suenipun, raris wenten parapamimpin pasamuan Israele makudang-kudang diri ngrauhin tiang, tur malinggih ring arepan tiange, buat maosang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring tiang, sapuniki:

3“Ih manusa, ngraosja teken jlemane ento. Orahang teken ia, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur ngandika, buka kene: ‘Apake kita teka mai buat nunasang pakarsan Ulune? Sasajaane, Ulun ene Widi ane nyeneng. Ulun tusing ledang yen kita nunasang pakarsan Ulune. Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur ane masabda buka keto.’

4Ih manusa, apake kita nyadia nepasin ia? Lautangja jalanang buka keto. Patingetja ia unduk laksanan leluurnyane ane cemer.

5Orahinja ia unduk ane nikayang Ulun. Dugase Ulun nyelik Israel, Ulun ngardi prajanjian teken ia. Ulun nyinahang ragan Ulune teken ia di tanah Mesir, tur ngandika teken ia kene: ‘Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.’

6Dugase ento Ulun majanji lakar ngajak ia pesu uli tanah Mesir, tur Ulun nantan ia ngungsi gumi ane suba selik Ulun pabuat ia, nah ento gumi ane gemuh landuh, tur gumi ane paling melaha.

7Ulun ngandikain ia apanga ia ngentungang arca-arca ane cemer ane tresnaina, buina apanga eda ia ngletehin dewekne aji dewa-dewan wong Mesire ane palsu, sawireh Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widinnyane.

8Nanging ia pada nglawan Ulun tur tusing nyak madingehang pangandikan Ulune. Ia tusing nyak ngentungang arca-arcannyane ane cemer wiadin ngutang dewa-dewan wong Mesire. Ulun suba matagenan lakar nibakang pidukan Ulune ane tan sipi teken ia, ditu di tanah Mesir.

9Nanging unduke ento buungang Ulun, sawireh unduke ento lakar ngranayang parab Ulune kanistayang, rehning Ulun suba ngwarah-warahang teken wong Israele, di arepan bangsa sig tongosne magumana, mungguing Ulun lakar nuntun ia pesu uli tanah Mesir.

10Sasubane keto Ulun laut nuntun ia pesu uli tanah Mesir, tur nganteg di tegal melakange.

11Ulun maicayang titah-titah Ulune muah ngurukang ia pidabdab-pidabdab Ulune, ane ngranayang idup sakancan anake ane satinut teken pidabdabe ento.

12Unduk ngamanggehang Rerainan Sabate, dadiang Ulun tanda prajanjian di pantaran Ulune ngajak ia buat matinget ia, mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa, ane ngawanang ia suci.

13Nanging yadianja di tegal melakange, ia masih nglawan Ulun. Ia mamurug pidabdab-pidabdab Ulune, tur ia tulak teken titah-titah Ulune. Pidabdab muah titah Ulune ngrahayuang sakancan anake ane satinut pada idup. Tan kadi-kadi baana ngletehin dina Sabate ento. Ulun suba matagenan lakar nibakang pidukan Ulune ane ngendih murub ditu di tegal melakange, buat nyirnayang ia.

14Nanging ento buungang Ulun sawireh unduke ento lakar ngranayang parab Ulune kanistayang di pantaran bangsa-bangsane, ane suba nepukin Ulun nuntun wong Israele pesu uli tanah Mesir.

15Ento awanane Ulun ngardi prajanjian di tegal melakange, mungguing Ulun tusing lakar ngajak ia ka gumi ane suba paicayang Ulun teken ia, nah ento gumi ane gemuh landuh muah gumi ane paling melaha.

16Ulun ngardi prajanjiane ento, sawireh ia suba nulak titah-titah Ulun, tur mamurug pidabdab-pidabdab Ulune muah ngletehin Rerainan Sabate, tur ia enu demenan nyungsung arca-arcannyane.

17Nanging sasubane ento, Ulun laut madalem ia. Ulun laut mutusang mungguing Ulun tusing lakar ngamatiang ia ditu di tegal melakange.

18Tungkalikane Ulun laut matinget paratruna-trunane ane ada di pantarannyane, buka kene: ‘Edaja jalananga pidabdab-pidabdab ane gaena baan paraleluur kitane. Edaja tuuta kabiasaannyane wiadin ngletehin awak kitane aji arca-arcannyane.

19Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane. Tinutinja pidabdab muah titah-titah Ulune.

20Dadiangja dina Sabate ento rerainan apanga ento dadi tanda prajanjian ane gae iraga, buina apanga matinget kita, mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.’

21Nanging katurunane ento masih nglawan Ulun. Ia mamurug pidabdab-pidabdab muah tusing ngamanggehang sapatitah Ulune, ane ngawanang sakancan anake ane ninutin pidabdabe ento idup. Ia ngletehin dina Sabate. Ulun suba matagenan lakar nibakang pidukan Ulune ane murub teken ia ditu di tegal melakange, buat ngamatiang ia ajaka makejang.

22Nanging Ulun tusing tulus nyalanang unduke ento, sawireh unduke ento lakar ngranayang parab Ulune kanistayang di pantaran bangsa-bangsane ane nepukin Ulun nantan wong Israele pesu uli tanah Mesir.

23Ento awanane Ulun nyumunin ngae prajanjian di tegal melakange. Ulun masumpah mungguing Ulun lakar nyambehang ia di sakuub gumine makejang.

24Ulun nyalanang unduke ene, sawireh ia suba nulak sapatitah Ulun. Ia mamurug pidabdab Ulune muah ngletehin dina Sabate, tur nyungsung arca-arca ane patuh buka ane sungsunga baan leluurnyane.

25Sasubane keto, Ulun laut ngicen ia pidabdab ane tuara melah muah titah-titah ane tuara ngranayang idup.

26Ulun nepinin ia ngletehin dewekne aji aturanne padidi muah Ulun nepinin ia ngaturang pianak-pianake ane paling keliha kanggon caru. Unduke ento makadadi ukuman pabuat ia, tur apanga sinah pabuat ia, mungguing Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.

27Sawireh keto ih manusa, ane jani tekedangja sabdan Ulune, Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, teken wong Israele. Ada buin cara ane lenan ane anggona baan leluurnyane buat nganistayang Ulun, malantaran tingkahnyane ane tuara satia tuu.

28Ulun ngajak ia ka gumi ane suba janjiang Ulun lakar paicayang Ulun teken ia. Mara ia nepukin bukit ane tegeh-tegeh muah punyan kayu ane rob, ditu ia laut ngaturang aturannyane makejang. Ia pada ngae Ulun duka malantaran morbor aturan muah ngaturang anggur.

29Ulun matakon teken ia kene: ‘Apake sujatinne tongos ane tegeh-tegeh, ane ungsi kita ento.’ Ento awanane tongose ento kadanin: Tongos-tongos ane tegeh kanti kayang jani.

30Ane jani tekedangja sabdan Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur teken wong Israele, kene: ‘Apa awanane kita dadi ngae dosa ane patuh buka ane gaena baan leluur kitane muah ninutin arca-arcannyane?

31Buina ane jani kita ngaturang aturan ane patuh muah ngletehin awak kitane aji arca-arca ane patuh, majalaran kita ngaturang pianak-pianak kitane dadi aturan maborbor teken arca-arcane ento. Sasubane keto ih kita wong Israel, enu masih kita teka nunasang pakarsan Ulune. Sujatinne Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, Widi ane nyeneng, tusing lakar buin nglugrain kita nunasang apa-apa teken Ulun.

32Kita suba mutusang di keneh kitane, mungguing kita edot dadi buka bangsa-bangsane ane lenan, buka jlemane ane nongos di gumine ane lenan, laut nyungsung punyan kayu muah batu-batu kaang. Nanging unduke ento tusing lakar kasidan.’”

Ida S

33“Sujatinne, Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, Widi ane nyeneng, Ulun matinget kita mungguing sajeroning Ulun duka, Ulun lakar mrentah kita aji kakerasan muah aji sakancan kawisesan Ulune.

34Ulun lakar ngedengang teken kita kawisesan muah bebendun Ulune, dikalan Ulune munduhang muah ngamulihang kita uli sakancan gumi tongos kitane laad kasambehang.

35Ulun lakar ngajak kita ka ‘Tegal melakang bangsa-bangsane’.Tur ditu Ulun maprakara ngajak kita mapadu arep.

36Ulun lakar ngukum kita patuh buka Ulun ngukum leluur kitane di tegal melakang Sinaine.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.

37“Lakar sekenang Ulun pesan nyaga kita, apanga kita nyak satinut teken pasubayan Ulune.

38Ulun lakar ngaadang uli pantaran kitane jlemane ane brontak muah madosa. Ulun lakar ngaadang ia uli gumine ane dadi tongos iane jani, nanging Ulun tusing nglugrain ia mulih ka tanah Israel. Ditu kita lakar nawang mungguing Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.”

39Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur ngandika sapuniki: “Ane jani ih kita wong Israel, ulurinja keneh kitane! Lautangja ngayahin arca-arcan kitane! Nanging Ulun matinget kita, mungguing sasubane ento, kita patut sairing teken Ulun tur suud nganistayang parab Ulune ane suci, majalaran ngaturang aturan teken arca-arcan kitane.

40Di gumine ento, sig gunung Ulune ane suci, gunung ane tegeh di Israel, kita bangsa Israel makejang patut nyungsung Ulun. Ditu Ulun lakar ledang teken kita tur ngarsayang apanga kita ngaturang aturan teken Ulun nah ento aturan kitane ane paling melaha muah ane suci.

41Sasubane Ulun mesuang kita uli gumi-gumi tongos kitane laad kasambehang, tur munduhang kita ajak makejang, Ulun nampi aturan ane borbor kita, tur bangsa-bangsane lakar pada nepukin mungguing Ulun ene suci.

42Dikalan Ulun ngamulihang kita ka tanah Israel, gumi ane janjiang Ulun lakar paicayang Ulun teken paraleluur kitane, ditu kita lakar nawang, mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

43Ditu kita lakar inget teken sakancan laksanan kitane ane cemer muah teken unduk kita ngletehin awak kitane padidi. Kita lakar seneb teken awak kitane padidi, malantaran sakancan laksanan kitane ane corah.

44Dikalan Ulune nyaga kaluihan Ulune, ih kita wong Israel, kita lakar nawang mungguing Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, sawireh Ulun tusing nibakang teken kita pikolih ane patut tampi kita baan laksanan kitane ane jaat muah corah ento.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.

Wente

45Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

46“Ih manusa, iwasinja marep kelod. Ngraosja marep teken kelode, tur warah-warahangja ramalane marep teken alase ane bedelod.

47Orahinja alase bedelod madingehang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, ane kene: ‘Iwasinja, Ulun ngendihang api, tur apine ento lakar ngeseng sakancan punyan kayune ane ada sig ibane, yadian punyan kayune ane lumlum wiadin ane tuh. Tusing ada ane lakar nyidayang ngamatiang apine ento. Apine ento lakar nilap uli kelod ngajanang, tur sakancan anake lakar ngrasayang panes apine ento.

48Ia ajaka makejang lakar pada nawang tusing ada anak ane nyidaang ngamatiang.’”

49Nanging tiang raris ngaturang pawungu sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, sampunangja titiang nikayanga nglaksanayang paindikane punika. Sakancan jadmane sampun pada makeengan, mungguing titiang tan mari mabaos klingkang-klingkung.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel