Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 25 >> 

Kidun

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sane dados Widin titiange. Titiang pacang ngluihang Palungguh IRatu tur muji parab Palungguh IRatune. Palungguh IRatu sampun ngardi paindikan sane ngangobin. Palungguh IRatu sampun ngamargiang saha satia rencanan Palungguh IRatune sane sampun karencanayang duke nguni.

2Palungguh IRatu sampun ngubah kota-kotane dados uug-uugan, tur ngrusak benteng pertahanannyane. Puri-purine sane kawangun antuk meseh-meseh titiange sampun sirna salami-laminipun.

3Rakyat bangsane sane kuat pacang muji Palungguh IRatu. Palungguh IRatu pacang kajerihin ring kota-kotan bangsane sane angkara murka.

4Jadmane sane tiwas-tiwas miwah sane tan maderbe panulung sampun malaib ngungsi Palungguh IRatu, tur ipun sampun molih rahajeng rikalaning katempuh kakewehan. Palungguh IRatu sampun maicayang ring ipun pasayuban marep ring angin ribut tur nedunin ipun rikalaning panase mangentak-entak. Jadmane sane angkara murka magegebug waluya kadi angin ribut masan dingine,

5waluya sakadi masan endange ring tanahe sane tuh. Nanging Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, IRatu sampun ngawinang meseh-meseh titiange bungkem. Palungguh IRatu sampun mungkem geluran jadmane sane wirosa punika waluya sakadi guleme nayuhin rahinane sane panes.

Ida S

6Irika ring Gunung Sion, Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa pacang nyawisang pesta pabuat bangsa-bangsane ring jagate sami, inggih punika pesta sane wibuh antuk ajeng-ajengan sane mawarni-warni miwah anggur sane pinih becik.

7Irika tan pasamadona Ida pacang ngaonang gulem kasedihan sane sampun nekepin parabangsane.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur pacang ngaonang sang pati buat salawas-lawasnya. Ida pacang ngusap yeh paningalane saking sawatek paningalan anake, tur ngaonang kanistan kaulan Idane sane taanang ipun ring sakuub jagate puniki. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane sampun masabda kadi asapunika.

9Yen paindikane punika sampun kasidan, asing-asing jadmane pacang mabaos sapuniki: “Ida ane dadi Widin iragane! Iraga pracaya teken Ida, tur Ida suba ngrahayuang iraga. Ida ento Ida Sang Hyang Widi Wasa. Iraga andel teken Ida, tur ane jani iraga bagia muah girang sawireh Ida suba ngrahayuang iraga.”

Ida S

10Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin Gunung Sione. Nanging rakyat bangsa Moabe pacang kajekjek, sakadi sumine kajekjek ring lulune.

11Ipun pacang pada ngenjuhang limannyane sakadi ipun pacang ngalangi, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nganistayang ipun, tur limanipune pacang nyilem tan pabayu.

12Ida pacang ngarusak tembok benteng bangsa Moabe sane tegeh-tegeh tur pacang kabrarakang ring abune.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel