Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 1 >> 

1Cakepane puniki mamuat orti indik panegara Yehuda miwah kota Yerusalem sane kapakantenang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Yesaya okan Dane Amos. Indike puniki kapakantenang ring dane, daweg Ida Sang Prabu Usia, Yotam, Ahas miwah Hiskia jumeneng nata ring Yehuda.

Ida S

2Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Ih gumi muah langit, padingehangja pangandikan Ulun. Cerik-cerike ane suba kelihang Ulun ia brontak nglawan Ulun.

3Sampine nawang pamekelne, keledaene nawang tongos mamahan ane sedianga baan pamekelne, nanging Israel kaulan Ulune, ia tusing pesan ngelah pangrasa muah pepineh.”

4Sengkala semeton ih bangsa sane madosa, semeton puniki rakyat sane jaat pisan, tur nyapa kadi aku. Semeton sampun kateteh antuk dosan semetone. Semeton sampun nulak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele sane suci. Semeton sampun nilar Ida.

5Napi awinan semeton terus brontak? Punapike semeton ngedotang ukuman sane langkungan ring puniki? Ih wong Israel, sirah semetone bek madaging tatu, samaliha manah miwah pepineh semetone sampun sakit.

6Ragan semetone saking sirah rauh ka cokor semetone nenten wenten sane tileh. Ragan semetone makaukud kakaput antuk berung, koreng miwah tatu. Tatun semetone nenten naenin kabresihin wiadin kabedbed, tur nenten naenin kolesin minyak.

7Panegaran semetone sampun katunjel, tur kota-kotan semetone sampun kuugang kantos dangsah. Semeton pacang nyingakin wong sunantara jaga ngambil pamupon tanah semetone tur ngrusak saananing sane wenten.

8Kota Yerusaleme sampun katilar, kotane sampun kiter kantos tan mrasidayang makibeh, tan bina sakadi kubu genah mamondok ring pabianan anggure, wiadin kubu ring pabianan ketimune sane sampun tan karunguang.

9Yening boya Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa numanang jadma irika akedik, sinah kota Yerusaleme sampun basmi kerta tan bina sakadi kota Sodom lan Gomorane.

10Ih Yerusalem, parapamrentah ragane miwah rakyat ragane tan bina sakadi wong Sodom lan Gomorane. Sane mangkin pirengangja pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katiba ring ragane. Telebangja paurukan Widin iragane.

11Ida ngandika sapuniki: “Apake kita ngaden mungguing Ulun ledang teken sawatek aturane ane aturang kita teken Ulun? Ulun suba wadih teken aturan biri-biri ane maborbor muah muluk wewalungan kitane ane paling melaha. Ulun wadih teken getih sampi jagiran, getih biri-biri muah getih kambing.

12Nyenke ane nunden kita ngaturang ento makejang teken Ulun dikalan kitane mabakti teken Ulun? Nyenke ane nunden kita nyalanang unduke ento makejang tur nyekjek natar Perhyangan Agung Ulune?

13Aturan kitane ento tan paguna. Ulun seneb ngadek bon menyan ane borbor kita. Ulun tusing ledang teken Rerainan Bulan Baru, muah Rerainan Sabate, wiadin pauman kitane buat ngaturang bakti. Ento makejang suba kaletehin baan dosa-dosan kitane.

14Ulun geting teken rerainan ane lenan. Unduke ento makejang dadi pabaat ane ngranayang Ulun kenyel.

15Yen kita nyakupang lima buat ngastawa, Ulun tusing ledang macingak teken kita. Yadiastu ping kuda-kudaja kita ngastawa, Ulun tusing lakar ngisinin pinunas kitane, sawireh liman kitane bek misi getih.

16Bresihinja dewek kitane, suudja nglaksanayang sawatek kajaatan ane suba aksi Ulun. Apang sasajaan tuah kita suud malaksana jaat,

17tur mlajahja malaksana ane patut. Jalanangja unduk ane adil, tulunginja anake ane katindes, ulihang hak anake ubuh-ubuh tur belaninja anake ane balu-balu!”

18Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Ane jani jalanja sulurang unduke. Yadianja kita kantos barak ulihan dosa, nanging Ulun lakar ngedasin kita apanga kita kanti putih buka saljune. Yadiastu dosan kita barak wayah, kita lakar dadiang Ulun putih buka bulun biri-birine.

19Yen kita satinut teken Ulun, kita lakar naar pamupon ane melah uli tanahe ene.

20Nanging yen kita tungkas teken Ulun, kita lakar mati. Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngandika buka keto.”

Kota

21Kotane sane riin kalintang satia, sane mangkin sampun waluya sakadi sundel. Sane dumun bek antuk anak sane sadu, nanging sane mangkin kantun soroh anak sane amati-mati.

22Ih Yerusalem, ipidan ragane waluya sakadi perak, nanging mangkin ragane sampun tan paji. Sane dumun ragane waluya sakadi toya anggure sane becik, nanging sane mangkin wantah sakadi toya kewanten.

23Parapamimpin ragane dados pembrontak tur dados ruang maling. Dane tansah pada seneng nampi upah miwah tetombokan. Dane nenten naenin melanin anak ubuh-ubuh ring ajeng pangadilane, wiadin nglinguang wicaran anake balu rikalane ipun nunas kadilan.

24Duaning punika sane mangkin pirengangja pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, Widin Israele sane mawisesa sapuniki: “Ulun lakar ngwales sakit atin Ulune teken kita, ih musuh-musuh Ulune, kanti kita lakar suud ngawenang Ulun pakewuh.

25Ulun lakar nglawan kita, Ulun lakar mresihin kita buka kekuningane ane masepuh, tur Ulun lakar ngaadang sawatek dakin kitane.

26Ulun lakar ngicen kita pamrentah muah pangabih buka ane gelahang kita imaluan. Ditu Yerusaleme lakar kasambat kota ane adil tur satia.”

27Rehning Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga adil, Ida pacang ngrahayuang Yerusalem miwah sakancan anake sane kapok tur ngutang dosa-dosannyane.

28Nanging Ida pacang ngenyagang sawatek anake sane madosa miwah brontak nglawan Ida. Ida pacang ngamademang sawatek anake sane nilar Ida.

29Ragane jaga maselselan santukan ragane naenin nyungsung wit taru miwah entik-entikan sane tenget ring taman.

30Ragane pacang layu sakadi daun tarune, sakadi tamane sane nenten polih toya.

31Sakadi sumine sane kancungin geni, kadi asapunika jadmane sane siteng pacang kasirnayang antuk pakardinnyane sane jaat, tur tan wenten anak sane mrasidayang ngandeg karusakannyane punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Yesaya 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel