Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 26 >> 

Ida S

1Jaga rauh masanipun rakyate pacang ngidungang kidunge puniki ring panegara Yehuda. Kotan iragane suba kuat. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga ane melanin tembok-tembok kotane.

2Ampakangja gapuran kotane, tur depangja bangsane ane satia macelep, nah ento bangsane ane tansah mapakardi ayu.

3Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, paicayangja dame sane sampurna ring anake sane teleb manahnyane saha kukuh tur pracaya ring Palungguh IRatu.

4Pracayaja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat salami-laminipun, duaning Ida setata pacang nyayubin iraga.

5Ida sampun ngasorang anake sane sumbung. Ida nguugang kotannyane sane kuat, genahipune magumana, tur Ida nuludang temboknyane ka tanahe dados abu.

6Sane mangkin kotane punika kentasin antuk anake sane katindes tur kajekjek antuk buntutnyane.

7Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu ngardi margi sane gantar pabuat jadmane sane becik. Margine sane entasin ipun punika dangsah.

8Titiang ngiringang pakarsan Palungguh IRatu, samaliha sane ajap-ajap titiang wantah Palungguh IRatu. Sane edotang titiang wantah Palungguh IRatu ngraga.

9Rikala wengi titiang ngedotang Palungguh IRatu saking saguluking manah titiange. Taler rikala semeng titiang ngulati Palungguh IRatu antuk panelas bayu sabda idep titiange. Santukan rikala Palungguh IRatu nepasin mrecapada miwah jadmane punika, irika ipun pacang mlajah paindikan sane adil.

10Yadiastu Palungguh IRatu asih sueca ring jadmane sane jaat, nanging ipun nenten naenin mlajah nglaksanayang sane patut. Yadiastu iriki ring panegaran anake sane patut, ipun taler kantun ngardi iwang. Ipun tan nyak ngangkenin kagungan Palungguh IRatu.

11Meseh-meseh Palungguh IRatu nenten uning yening Palungguh IRatu pacang nyisipang ipun. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, banggayangja ipun nandang kimud tur nandang sangsara. Banggayang ipun keni pasisip sane sampun tiwakang Palungguh IRatu. Sinahangja ring ipun mungguing Palungguh IRatu kalintang asih sueca ring kaula druene.

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu pacang mapaica pamupon gemuh landuh ring titiang. Sakancan pikolih titiange punika wantah pakardin Palungguh IRatu.

13Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, titiang kaprentah antuk anak tiosan, nanging wantah Palungguh IRatu sane dados Widin titiange.

14Sane mangkin ipun sampun padem tur tan pacang urip malih, santukan Palungguh IRatu sampun nyisipang tur nyirnayang ipun, mawinan nenten wenten anak sane eling malih ring ipun.

15Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun numbuhang bangsan titiange, tur malinggahin wewidanganipune sabilang tepi siringnyane, tur indike punika ngawinang Palungguh IRatu kaluihang.

16Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu nyisipang kaula druene, tur sajeroning kaduhkitannyane ipun ngastawa ring ayun Palungguh IRatu.

17Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun ngawinang titiang ngeling gerong-gerong sakadi anake luh sane nyakit ngembasang rare.

18Titiang rumasa sakit tan kadi-kadi, nanging titiang nenten nglekadang punapa-punapi. Titiang sampun tan polih kamenangan pabuat panegaran titiange. Titiang nenten muputang karya punapa-punapi.

19Bangsan titiange sane sampun padem punika pacang urip malih. Bangkenipune pacang urip malih. Sane padem ring bangbange pacang bangun tur masuka rena. Sakadi damuhe sane macaya ngawinang mrecapadane seger, kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang malih nguripang anake sane sampun sue padem.

Indik

20Ih bangsan tiange, kemaja pada mulih, tur ubetang jelanane. Engkebangja deweke ditu ajahan, kanti pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa purna.

21Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar tumurun uli linggih Idane di suargan buat nyisipang anake di gumine uli krana dosa-dosannyane. Laksanane amati-mati ane kalaksanayang aji singid di gumine, ento lakar kasinahang, tur tanahe tusing buin lakar ngengkebang bangken anake ane suba kamatiang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel