Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 37 >> 

Sang

1Riwau Ida Sang Prabu Hiskia mireng atur sang tiga punika, ida raris nyetset busanan idane riantuk kaduhkitan kayun idane. Ida ngrangsuk busana kaduhkitan raris mamargi ngungsi Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Ida ngutus Dane Elyakim pangenter purine miwah Dane Sebna sekretaris negarane miwah parapanditane sane lingsir-lingsir mangda ngrauhin Nabi Yesaya okan Dane Amos. Dane sareng sami taler ngangge pangangge kaduhkitan.

3Sapuniki pangandikan ida sang prabu sane patut karauhang ring Nabi Yesaya: “Rahinane puniki rahina sangsara. Iraga sedek katibenin ukuman tur nandang kimud. Iraga waluya sakadi anak luh sane nyakit jaga ngembasang rare nanging nenten maderbe bayu angan akidik.

4Sang prabun wong Asure sampun ngutus pamimpin paraprakanggennyane buat nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin gurune mireng baos sane nganistayang Ida punika tur arsa ngukum anake sane ngucapang baose punika. Duaning punika ledang guru ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat bangsan iragane sane kantun urip.”

5Rikala Dane Yesaya mireng pangandikan Ida Sang Prabu Hiskia punika,

6dane raris matur malantaran utusane punika asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring iratu, mangda sampunang iratu manggayang wong Asure punika matakut-takutin iratu antuk baos, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten jaga mrasidayang ngluputang iratu.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngawinang sang prabun Asure mireng gatra sane ngawinang ida pacang mawali ka panegaran idane, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngawinang ida seda irika.”

Wong

8Prakangge agung wong Asure mireng mungguing sang prabunnyane sampun nilar kota Lakis tur mayuda nglawan kota sane nampek saking Libna. Punika duaning dane raris lunga mrika buat ngwentenang bebaosan ring ida.

9Wenten gatra sane rauh ring ratun wong Asure mungguing wadua balan wong Mesire sane kapimpin antuk Ida Sang Prabu Tirhaka saking Sudan, sampun rauh buat ngebug wong Asure. Rikala sang prabu mireng indike punika, ida raris ngirim surat ring Ida Sang Prabu Hiskia,

10ratune ring Yehuda kadi asapuniki: “Widi sane andelang idewa punika sampun ngandika ring idewa, mungguing idewa nenten pacang kaonang tiang. Nanging sampunangja banggayanga kapracayan idewane punika ngapus ragan idewane.

11Idewa sampun mireng indik pakardin ratun wong Asure marep ring panegara-panegara sane sampun pastiang ida jaga kasirnayang. Punapike idewa mitaenang pacang mrasidayang luput?

12Leluur tiange sampun ngenyagang kota-kota Gosan, Haran miwah Resep miwah ngamademang rakyat Edene sane magenah ring Telasar, tur nenten wenten dewa-dewannyane mrasidayang ngluputang ipun.

13Ring dijake ratun kota Hamate, kota Arpad, kota Separwaim, kota Hena lan kota Iwane punika?”

14Ida Sang Prabu Hiskia nampi surate punika saking utusane punika tumuli kawacen. Wusan punika ida tumuli lunga ka Perhyangan Agung, tur ngenahang surate punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa,

15raris ngastawa sapuniki:

16“Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, Widin wong Israele, sane malingga ring singasana druene sane ring duur kampid malaekate. Wantah Palungguh IRatu kewanten sane maraga Widi, sane ngwengku sawatek kaprabone ring jagate. Palungguh IRatu sane ngardi pretiwi lan akasane.

17Sane mangkin, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengangja pinunas titiange tur cingakja paindikan sane sampun nibenin titiang. Pirengangja saluiring baos Sanheribe sane nganistayang Palungguh IRatu, Widi sane nyeneng.

18Titiang sareng sami sampun pada uning, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, mungguing pararatun Asure punika sampun ngaonang bangsa-bangsa akeh, tur ngawinang panegaran bangsa-bangsane punika suung,

19tur nunjel dewa-dewannyane sane sujatinipun boyaja Widi, nanging wantah rerupan sane malakar antuk taru wiadin batu sane kakardi antuk liman manusane.

20Sane mangkin, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, luputangja titiang saking wong Asure punika, mangda bangsa-bangsane ring jagate makasami pada uning mungguing wantah Palungguh IRatu kewanten sane maraga Widi.”

Atur

21Dane Yesaya tumuli ngaturang pawuwus ring Ida Sang Prabu Hiskia sane makadados pasaur pangastawan ida sang prabu.

22Sapuniki pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Ih Sanherib, kota Yerusaleme ngedekin kita tur nganistayang kita.

23Nyen kaden kita ane nistaang tur kedekin kita ento? Kita suba kaliwat langgah teken Ulun, Widin Israele ane suci.

24Kita ngutus parekan kitane buat nyumbungang dewek teken Ulun, mungguing aji kreta perang kitane makejang kita nyidayang ngalahang Gunung Libanone ane paling tegeha. Kita nyumbungang dewek mungguing ditu kita ngebah kayu aras ane tegeh-tegeh tur kayu cemarane ane paling melaha, tur kita nyidayang macelep tur nganteg di basan tengah alase ento.

25Kita suba nyumbungang dewek mungguing kita ngae semer tur nginum yeh di gumin anake lenan, tur batis wadua balan kitane lakar nyekjek Tukad Nile kanti tuh.

26Apake kita tusing taen ningeh, mungguing Ulun ane suba ngrencanayang ento makejang uli imaluan? Tur ane jani Ulun nglaksanayang rencanane ento. Ulun ane suba ngicen kita kawisesan buat ngubah kotane ane mabenteng apang dadi dugdugan uug-uugan.

27Rakyate ane nongos ditu tusing ngelah kakuatan. Ia dadi takut tur klenger. Ia waluya buka padange di tegale wiadin buka padange ane tumbuh di raabe dikalan angine kebus mampeh uli kangin nempuh ia.

28Nanging Ulun nawang unduk kitane makejang. Apa ane laksanayang kita muah kijaja pajalan kitane. Ulun nawang unduk kitane brangti teken Ulun.

29Ulun suba nampi laporan unduk brangti muah kasumbungan kitane, tur ane jani Ulun lakar ngenang sangket di cunguh kitane tur masang camok di bungut kitane, laut nandan kita malipetan nuluh rurunge ane laad tuut kita mai.”

30Dane Yesaya raris matur ring Ida Sang Prabu Hiskia sapuniki: “Puniki ciri ngeniang indik sane jaga kasidan. Ring taune punika miwah ring taune jaga rauh idewa wantah ngajengang gandum sane ngentikang iba. Nanging ring taun-taun sasampune punika idewa pacang nyambeh bibit gandum tur muponin woh ipune, tur idewa pacang nandur wit anggur tur ngajengang wohnyane.

31Jadmane sane kantun urip ring Yehuda pacang gemuh landuh waluya sakadi tetanduran sane akahnyane pasrambiah dalem ring tanahe tur ngwetuang woh.

32Ring Yerusalem miwah ring Gunung Sion pacang wenten anak sane kantun urip santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa sampun mastiang mungguing paindikane kadi asapuniki jaga kasidan.

33Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik sang prabu saking Asur sapuniki: ‘Ia tusing lakar macelep ka kota wiadin niwakang panahne angan akatih ka kota. Tusing lakar ada prajurit ane ngaba tamiang maekin kotane ento, tur tusing ada tembok ane gaena buat ngurung kotane.

34Ia lakar malipetan nuut rurunge ane tuuta mai, tur ia tusing lakar macelep ka kota. Ulun Sang Hyang Widi Wasa ane ngandika buka keto.

35Ulun lakar nindihin tur nyaga kotane ene, pabuat kaluihan Ulune muah uli krana janji ane suba adakang Ulun teken Daud parekan Ulune.’”

36Irika wenten malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa raris lunga maranin kemah wong Asure tur ngamademang prajuritnyane 185.000 diri akehipun. Benjang semengane kapanggih wantah bangke kewanten pajlempang.

37Irika Sang Prabu Sanherib ratun wong Asure mrentahang mangda wadua balannyane mawali ka Niniwe.

38Sedek rahina anu rikala ida sedek ngaturang sembah ring pura linggih Dewa Nisrohe, okan idane kekalih, inggih punika Ida Adramelek miwah Ida Sareser nyedayang ida antuk pedangnyane suang-suang tur sasampune punika sang kalih raris ngluputang raga ka panegara Ararat. Ida Esarhadon okan idane sane lianan ngentosin ida jumeneng nata.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran