Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 40 >> 

Sabda

1Widin iragane masabda sapuniki: “Lipurangja kaulan Ulune. Lipurangja ia!

2Gedenangja keneh rakyate di Yerusalem. Orahang teken ia mungguing ia suba nandang sangsara makelo pesan, tur ane jani dosan-dosannyane suba kampurayang. Ulun suba genep ngukum ia malantaran dosa-dosannyane.”

3Wenten suara majeritan, asapuniki: “Sediaangja margi ring tegal melakange pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa! Benengangja jalane di tegal melakange buat Widin iragane.

4Urugja sawatek sane lebah, tur dangsahangja bukit-bukite. Bukit-bukite pacang dados tanah dangsah, tur genahe sane brintugan pacang dados alus.

5Sasampune punika kamulian Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang kasinahang, tur sawatek manusane pacang ngeton indike punika. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane nyanjiang indike punika.”

6Wenten sabda makuug sapuniki: “Paindikan punapike sane patut ortiang titiang?” Sang sabda ngandika sapuniki:“Tuturangja mungguing manusane ento tan bina buka padange. Tuuhne patuh buka tuuh bunga-bungane di alase.

7Padange ento layu tur bungane aas, dikalane Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhang angin ngampehang padange ento. Rakyate tuaraja lebihan teken padange ento.

8Padange ento layu tur bungane aas nanging sabdan Widin iragane ento langgeng salawas-lawasne.”

9Ih Yerusalem, menekja ka duur gununge ane tegeh tur ortaangja orta rahayune ditu. Ih Sion, ortaangja baan suara ane jangih, ortaangja orta rahayune. Raosangja tur edaja takut. Tuturangja di desa-desa Yehudane mungguing Widinnyane suba rauh.

10Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur rauh buat mrentah aji kakuasan tur rakyate ane suba luputang Ida bareng-bareng ngiringang Ida.

11Ida lakar buka pangangone miara ingon-ingonnyane. Ida lakar munduhang panak biri-birine, tur gamel Ida di tangan Idane. Ida ngaterang inan biri-birine saha alon-alon.

Widin

12Wentenke anak sane mrasidayang ngukur segara, wiadin langite antuk limannyane? Wentenke anak sane mrasidayang nakeh tanahe sajagat antuk cangkir, wiadin nimbang gunung-gunung lan bukit-bukite antuk dacin?

13Wentenke anak sane mrasidayang ngaturin Ida Sang Hyang Widi Wasa indik sane patut kardi Ida? Sapasirake sane mrasidayang ngajahin Ida wiadin ngaturin Ida pawungu?

14Ring isapasirake Ida Sang Hyang Widi Wasa patut ngarsayang tetimbangan mangdane Ida uning tur ngresep miwah mlajahin cara-carannyane buat nglaksanayang sakancan paindikan?

15Pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakancan bangsa-bangsane punika nenten wenten pikenohipun. Ipun tan lintangan ring toyane aketelan. Samaliha pulo-pulone sane doh-doh pateh ingannyane ring abune.

16Sawatek sato-satone ring alas Libanone sami nenten cukup buat kanggen aturan pamantuka ring Widin iragane, tur taru-tarunnyane tan cukup buat kanggen saang morbor aturane punika.

17Bangsa-bangsane punika nenten pisan wenten artinipun ring ajeng Idane.

18Ring isapasirake Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang prasida kabandingang? Sapunapi antuk ragane jaga ngambarang indik Idane?

19Ida nenten sakadi arca sane kakaryanin antuk tukange, sane kakaput antuk mas antuk pande mase, tur katatakin antuk perak.

20Jadmane sane nenten madue mas wiadin perak, ipun milih taru sane nenten muhmuh. Ipun ngrereh tukang sane dueg mangda ngardi arca sane tan nyidayang bah.

21Punapike ragane nenten uning? Punapike ragane nenten korahin duke nguni? Punapike ragane nenten mireng sapunapi jagate ngawit kakardi duke nguni?

22Jagate punika kakardi antuk Ida sane malinggih ring singasanan Idane ring duur pretiwine tur ngungkulin jagate. Jadmane sane ring sor pakantenannyane waluya sakadi semut sane alit pisan. Ida ngebatang langite waluya sakadi ngebatang korden, sakadi kemah genahe madunungan.

23Ida ngasorang sang sane mrentah tur nadosang ipun tan paguna.

24Ipun waluya sakadi tetanduran sane nguda, sane wau katandur, tur wau tumbuh akah. Rikalaning Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhang angin, ipun raris tuh tur kampehang sakadi gumpange.

25Ring sapasirake Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Suci pacang kasaihang? Punapike wenten anak sane sakadi Ida?

26Indayangja nulengek ka akasane? Sapasirake sane ngardi bintang-bintang sane katonang ragane? Sang sane nuntun ipun medal sakadi wadua balane, Ida wikan ring akehipun tur ngandikain ipun manut wastannyane suang-suang. Kakuasan Idane kalintang ageng, nenten wenten saking pantaran bintange punika sane pacang ical.

27Ih wong Israel, napi awinannya ragane ngamigmig, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten wikan ring kakewuhan ragane, wiadin nenten nglinguang ragane rikalaning ragane nandang paindikan sane tan adil?

28Nentenke ragane uning, tur nentenke ragane mireng? Ida Sang Hyang Widi Wasa punika Widi sane langgeng. Ida sane ngardi jagate makasami. Ida nenten naenin kenyel wiadin kaleson. Nenten wenten anak sane mrasidayang ngresep ring pakayunan Idane.

29Ida ngicen kakuatan anake sane lemet miwah sane kaleson.

30Yadiastu anake sane kantun anom taler jaga kaleson. Anake truna taler mrasidayang katelasan bayu.

31Nanging anake sane andel ring Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados panulungnyane, ipun setata pacang molih kakuatan sane anyar. Ipun pacang makeber sakadi paksi garudane. Ipun pacang malaib tur tan naenin kaleson. Ipun pacang mamargi tur nenten naenin kenyel.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 40 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel