Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 51 >> 

Sabda

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Padingehangja Ulun ih anak ane mabudi rahayu, ane teka nunas ica teken Ulun. Ingetangja batu kaange ane laad dadi tongos kitane, tur ingetangja bangbange ane dadi laad tongos kitane kaconcong.

2Ingetangja Abraham muah Sara leluur kitane ane nurunang kita. Dugase Ulun ngesengin Abraham ia tonden ngelah pianak. Nanging Ulun ngamertanin ia tur ngicen ia pianak. Ulun ane ngadakang katurunannyane dadi liu pesan.

3Ulun lakar nyinahang sih kapiolasan Ulune teken kota Yerusaleme, nah ento anake makejang ane nongos di uug-uugannyane. Yadianja tanahnyane suba magoba tegal melakang, Ulun lakar ngubah ento apang dadi taman, buka tamane ane adakang Ulun di Eden. Ditu lakar ada kasukan muah kaliangan tur kidung puji-pujian muah atur panyuksma lakar katur teken Ulun.

4Ih kaulan Ulun padingehangja pangandikan Ulune. Ulun lakar nguruk parabangsane tur pidabdab Ulune lakar nyuluhin ia.

5Ulun lakar enggal rauh buat ngrahayuang ia. Masa kamenangan Ulune suba paek. Ulun ngraga lakar nitah parabangsane. Gumine ane joh-joh pada ngantiang rauh Ulune. Ia ngantiang tur ngajap-ajap Ulun, buat ngrahayuang ia.

6Pada nulengekja ka langite, tur pedasinja gumine! Langite lakar ilang buka anduse tur gumine lakar sayan nyag buka kambene ane suba buuk. Jlemane ane nongos ditu lakar mati buka buyunge. Sakewala kaluputan ane adakang Ulun lakar langgeng, tur kamenangan Ulune lakar langgeng salawas-lawasne.

7Ih anak ane nawang unduk ane patut, anak ane nyak ngincepang paurukan Ulune di atinnyane, edaja kita takut yen kita cacada muah nistaanga baan anake.

8Anake ento lakar sirna buka panganggone amah ngenget. Nanging kaluputan ane adakang Ulun lakar langgeng, tur kamenangan Ulune lakar langgeng salawas-lawasne.”

9Matangija duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, tur tulungja titiang! Gunayangja kakuasan Palungguh IRatune tur rahayuangja titiang. Gunayangja kawisesan Palungguh IRatune punika sakadi duke nguni. Inggih punika rikala Palungguh IRatu mukang-mukang ulam agunge sane mawasta Rahab ring segarane.

10Palungguh IRatu taler sane ngetuhang segara miwah makarya margi ring selagan toyane, kantos anake sane rahayuang Palungguh IRatu mrasidayang nglintang saha rahayu.

11Anake sane luputang Palungguh IRatu prasida rauh ring Yerusalem saha liang, makidung tur masuryak, duaning gargitannyane. Ipun pacang muponin bagia salawas-lawasnya tur luput saking pakewuh lan kaduhkitan.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Tuah Ulun ane ngranayang kita siteng. Apa awanane kita takut teken manusa pada ane tuara lebihan tekening padange?

13Suba engsapke kita teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngadakang kita, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngebatang langit muah masang dasar gumine? Apa kranane kita tetep takut teken anake nindes kita muah teken anake ane suba sedia nyirnayang kita? Brangtinnyane tusingja buin makelo nu nempuh kita.

14Anake ane mapangkeng lakar enggal kabebasang. Ia lakar muponin tuuh dawa tur lakar tansah maan pangupa jiwa ane buatanga.

15Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin kitane. Ulun ane ngaduk pasihe tur ane ngawinang ombake makuug. Parab Ulune, nah ento Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa!

16Ulun ngebatang langit tur masang dasar gumine. Ulun ane ngandika teken kota Yerusaleme kene: ‘Kita kaulan Ulun! Ulun suba maang kita purukan tur Ulun nyayubin kita aji tangan Ulune.’”

Indik

17Ih Yerusalem matangija! Tangiangja ragane tur ngadegja! Ragane sampun nginum ukuman sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning pidukan Idane. Ragane sampun nginum ukumane punika, tur punika ngawinang ragane srayang-sruyung.

18Nenten wenten anak sane nandanin ragane tur nenten wenten saking pantaran rakyat ragane sane ngisiang ragane.

19Bencana sane nikel ping kalih sampun nibenin ragane. Gumin ragane sampun karusakang malantaran perang, samaliha rakyat ragane sampun padem kasayahan. Nenten wenten anak sane olas ring ragane.

20Rakyat ragane pada nyeleati ring tanggu-tanggun margine uli krana kaleson. Ipun waluya sakadi kidange sane keni jaring ijuru borose. Ipun sampun keni kawirosan bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Ih rakyat Yerusalem, sane nandang sangsara, ragane sane srayang-sruyung sakadi duk ragane punyah.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ragane nindihin ragane tur ngandika sapuniki: “Ulun lakar ngejohang cawan pidukan Ulune ane laad paicayang Ulun teken kita. Kita tusing lakar buin nginum ane ngranayang kita srayang-sruyung.

23Ulun lakar maicayang anggure ento teken anake ane nindes kita, teken anake ane ngranayang kita nylempang di rurunge, tur nyekjek kita waluya buka nyekjek endut.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 51 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran