Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 57 >> 

Wong

1Rakyate ane melah-melah pada mati, tur tusing ada anak ane nawang wiadin ngrunguang. Nanging yen anake ento mati, tusing ada bencana ane nyakitin ia.

2Anake ane idup melah, nongos di tongose ane sutrepti tur ia maan mareren di pati loka.

3Ih anak madosa, maija buat katepasin. Kita tusing melahan teken tukang sihire, teken anake ane demen mamitra muah teken sundel-sundele.

4Nyenke ane dadiang kita bebaudan? Buina nyenke ane binjulin kita?

5Kita nyungsung dewi-dewi kasuburan malantaran masanggama ditu di beten punyan kayun kitane ane tenget. Kita ngaturang pianak kitane makadadi aturan di gua-guan bukit kaange ane paek teken tukade.

6Kita nuduk batu ane alus-alus uli tukade laut baktinin kita makadadi dewan kitane. Kita mriokang yeh anggur makadadi aturan kitane teken ia, tur ngabaang ia gandum makadadi aturan kitane. Apake kaden kita Ulun demen teken paundukane ento makejang?

7Kita luas ka gunung-gununge ane tegeh buat ngaturang aturan muah masanggama.

8Kita nyujukang arca-arcan kitane ane cabul di arepan jelanan kitane. Kita nglemenahang Ulun. Kita ngelus panganggon kitane laut menek ka pasarean kitane ane linggah ajak pamitran kitane ane sewa kita buat ajak kita pules, tur ditu kita nuukin semaran kitane.

9Kita nganggon miik-miikan muah salep, laut ngaturang bakti teken Dewa Molok. Kita ngutus utusan luas joh pesan kanti teked ka pati loka, buat ngalih dewa-dewa ane baktinin kita.

10Kita nyaluk panganggo laut ngalih dewa-dewa ane lenan, nanging kita tusing taen mareren ngalih. Manut pepineh kitane kaden kita arca-arca ane cabul lakar maang kasitengan teken kita, kanti kita tusing taen marasa kenyel.

11Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Nyenke dewane ento ane ngranayang kita takut, kanti kita matur bobab teken Ulun, tur engsap pesan teken Ulun? Apake ulihan Ulun meneng dogen ane ngawanang kita suud ngluihang Ulun?

12Kaden kita mungguing unduk ane laksanayang kita ento beneh, nanging Ulun lakar merberang tingkah solah kitane tur arca-arcan kitane tusing lakar nyidayang nulungin kita.

13Yen kita majeritan nunas tulung, depang arca-arcan kitane ngluputang kita. Ampehan angine lakar ngampehang arca-arcane ento. Nanging anake ane pracaya teken Ulun lakar nongos di gumine ene tur ia lakar mabakti teken Ulun di Perhyangan Agung Ulune.”

Janji

14Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Depangja kaulan Ulune mabalik sig Ulune. Kaadangja sawatek alangane uli di mambahannyane, tur ngaeja rurung muah pragatangja!

15Ulun ene Widi ane suci tur maha luur, ane nyeneng salawas-lawasne. Ulun malinggih di tongose ane tegeh tur suci, nanging Ulun masih malingga di pantaran rakyate ane nista muah ane kapok, apanga Ulun nyidayang ngwangun kapracayan muah pangajap-ajapnyane.

16Ulun ngicen kaulan Ulune urip, tur Ulun tusing lakar nerusang nalih wiadin duka teken ia salawas-lawasne.

17Ulun suba duka teken ia uli krana dosa muah lobannyane, buina Ulun suba ngukum ia tur ngutang ia. Nanging ia tansah bengkung tur tansah majalan nuut rurungne padidi.

18Ulun suba nyingak unduk ane laksanaina, nanging Ulun lakar nyegerang ia. Ulun lakar nuntun ia tur nulungin ia, tur Ulun lakar nglipur ane sedih.

19Ulun lakar maicayang sutrepti teken anake makejang, buat anake ane joh wiadin anake ane paek. Ulun lakar nyegerang kaulan Ulune.

20Nanging anake ane jaat ia waluya buka pasihe ane tusing taen aad, ane ombakne tansah magulungan, tur ngaba lulu muah kotoran.

21Anake ane madosa tusing lakar rahayu.” Asapunika pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 57 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran