Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 58 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Gelur-gelurja sangetang pesan! Orahinja kaulan Ulune Israel unduk dosa-dosannyane!

2Sabilang lemah ia mabakti teken Ulun, tur ngorahang ibanne mabudi pesan nawang pajalan Ulune, tur ninutin pidabdab Ulune. Raos iane, ia mabudi pesan apang Ulun ngicen ia pidabdab, apanga ia demen mabakti teken Ulun.”

3Rakyate mabaos sapuniki: “Napi gunanipun titiang mapuasa yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten naenin lingu ring titiang? Napi pikenohipun titiang nenten neda yening Ida nenten nglinguang titiang?” Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring ipun sapuniki:“Sujatinne dugas kitane mapuasa, kita ngulati unduk ane dadi kapentingan kitane tur nindes buruh-buruh kitane.

4Puasan kitane ento ngawanang kita dadi brangasan, tur kita magerengan muah masiat. Apake kita ngaden puasane ane buka keto ngawanang Ulun lakar mirengang pangastawan kitane?

5Yen kita mapuasa kita makewuhin dewek kitane padidi. Kita nguntulang tendas kitane buka padange akatih, kita ngebatang karung tur mebehang abu laut maguyang ditu. Apake ento ane adanin kita mapuasa? Apake kita ngaden Ulun lakar ledang teken ane buka keto?

6Puasa ane arsayang Ulun ento kene: Elusja ante-ante panindesane muah tetegenan ane tuara adil, tur bebasangja anake ane katindes.

7Edumangja dedaaran kitane teken anake ane kasedukan, tur baangja anake ane tiwas tur tuara ngelah umah madunungan di umah kitane. Baangja ngidih panganggo anake ane tusing ngelah panganggo, tur edaja nulak buat nulungin nyama-nyamaan kitane.

8Ditu sih pasuecan Ulune lakar macaya sig kitane buka sinar aine semengan tur tatun kitane lakar enggal was. Ulun lakar tansah ngiangin kita buat ngrahayuang kita. Ulun lakar nyayubin kita uli di ilehan kitane.

9Dikalane kita ngastawa, Ulun lakar ngisinin pinunas kitane. Yen kita ngaturin Ulun, Ulun lakar nyautin kita. Yen kita suud nindes anak, ngaadang sawatek tingkah ane nyenebin, sawatek raose ane jaat,

10buina yen kita maang anake seduk ngidih nasi tur ngisinin ane dadi pangidih anake ane katunan, ditu peteng dedete ane nglikub kita lakar dadi galang buka galang tengai tepete.

11Ulun lakar setata ngiangin kita tur nglegaang kita aji paundukan ane melah. Ulun lakar nadiang kita siteng tur seger oger. Kita lakar dadi waluya buka tamane ane bek misi yeh, wiadin buka klebutan yehe ane tusing taen nyat.

12Rakyat kitane lakar buin ngwangun ane suba makelo uug tur ngwangun ento di duur dasare ane suba-suba. Kita lakar kasambat rakyat ane buin ngwangun tembok muah ane buin menahin umah ane uug.”

Pikol

13Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Yen kita ngamanggehang dina Sabate makadadi dina ane suci, tur tusing ngulati kapentingan kitane niri didinane ento, buina yen kita ngajiang dinan Ulune ane suci tur ngluihang dinane ento, malantaran kita tusing maleluasan, magae wiadin nutur ane tan paguna,

14kita lakar molih kaliangan ane lakar teka uli sig Ulune. Ulun lakar ngawanang kita kaluihang di sakuub gumine, tur kita lakar muponin gumi ane paicayang Ulun teken leluur kitane Yakub. Ulun Sang Hyang Widi Wasa ane suba ngandika buka keto.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 58 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel