Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 59 >> 

Sang

1Sampunangja ngaden, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika kirang kuat buat ngrahayuang semeton, wiadin kalintang bongol buat mirengang pinunas ican semetone.

2Sane ngawinang Ida tan kayun nulungin semeton punika wantah dosan semetone. Dosa-dosan semetone sane ngedohang semeton saking Ida Sang Hyang Widi Wasa rikalaning semeton ngindayang ngaturang bakti ring Ida.

3Semeton iwang sajeroning semeton mobab, wirosa miwah amati-mati.

4Semeton lunga ka pangadilan, nanging semeton nenten madue kapatutan. Semeton ngandelang indik sane bobab buat ngamenangang wicaran semetone. Semeton ngwentenang rencana buat nyengkalen anak tios.

5Paiguman sane jaat sane kardi semeton punika waluya sakadi taluh ulane sane mranen. Yen taluhe punika belah, pacang medal ula. Nanging paiguman semetone ngawinang semeton tan becik. Ipun tan paguna sakadi wastrane sane kakardi antuk kabang kekawa.

6(59:5)

7Semeton tan mari makarya rencana sane jaat, tur semeton akeh manggihin pakewuh sajeroning ngamargiang indike punika. Semeton nenten naenin bingbang ngamademang rakyate sane tan padosa. Kijaja semeton lunga irika semeton nguugang lan ngrusak, wusan punika raris semeton matilar.

8Yen semeton ngamargiang sane kadi asapunika, adiriko nenten wenten anak sane luput. Saluiring sane kardi semeton nenten wenten sane adil. Semeton nuluh margine sane bengkok, tur adiriko nenten wenten anak sane mamargi irika jaga rahayu.

Rakya

9Rakyate raris mabaos sapuniki: “Sane mangkin tiang uning napi sane ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ngluputang tiang saking anake sane nindes tiang sareng sami. Tiang ngajap-ajap galang buat nyuluhin pamargin tiange, nanging sane wenten wantah peteng dedet kewanten,

10samaliha tiang marerod waluya sakadi anake buta-buta. Ring tengai tepete tiang katanjung sakadi anake mamargi rikala wengi, waluya sakadi wenten ring gumin anake padem sane peteng dedet.

11Tiang tengkejut tur sajeroning bencana tiang ngajap mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ngluputang tiang saking panindesane miwah kiwangane, nanging tan kadagingin.

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, kiwangan titiange ring ajeng Palungguh IRatu kalintang ageng. Dosan titiange nalih titiang. Sane mangkin saking sujati titiang uning ring indike punika makasami.

13Titiang sampun brontak nglawan Palungguh IRatu. Titiang sampun nulak Palungguh IRatu, tur tan nyak ngiringang Palungguh IRatu. Titiang sampun nindes anak tios tur nilar Palungguh IRatu. Pepineh titiange palsu, tur baos titiange bobab.

14Kadilane sampun ical, tur kapatutane nenten naenin tampek. Kapatutane katanjung ring genah anake akeh, samaliha kajujurane nenten polih genah irika.

15Irika wantah wenten kajujuran akidik pisan, mawinan sapasiraja sane mararian mapakardi jaat, dapetang ipun dewekipune dados korban kajaatan.”

Ida S

Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun wikan ring indike punika. Ida nenten ledang irika nenten wenten kadilan.

16Ida angob pisan nyingak mungguing nenten wenten anak angan adiriko sane nulungin anake sane katindes. Duaning punika Ida mapakayunan ngunayang kawisesan Idane buat ngrahayuang ipun tur Ida pacang molih kamenangan.

17Ida jaga ngrangsuk kadilan sakadi baju besi, tur kamenangan Idane minakadi tetopong. Ida pacang ngrangsuk busana sane marupa pakayunan sane kukuh buat ngadegang paindikan sane patut, tur jaga ngukum lan ngwales kadursilan sane katandangin antuk rakyate.

18Ida jaga nyisipang meseh-meseh Idane malantaran saananing sane sampun kardi ipun, yadiastuja ipun magenah ring panegarane sane doh.

19Saking kangin rauh kauh, asing-asing anake jaga ajerih ring Ida miwah kagungan kawisesan Idane. Ida pacang rauh waluya sakadi toyane sane suluk, sakadi angine baret.

20Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring kaulan Idane sapuniki: “Ulun rauh ka Yerusalem buat nyayubin kita tur buat ngluputang kita ajak makejang ane ngutang dosa-dosannyane.

21Buina Ulun lakar ngadakang prajanjian ngajak kita. Ulun suba ngicen kita kakuatan muah purukan Ulune, apang dadi gelah kitane salawas-lawasne. Ngawit uli jani kita lakar pada satinut teken Ulun, tur lakar ngurukang pianak muah katurunan kitane buat satinut teken Ulun salawas-lawasne.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 59 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel